Landzonetilladelse - Halsvej 53, Bogense

26.11.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til genopførelse af énfamiliehus

Landzonetilladelse til genopførelse af énfamiliehus på Halsvej 53, Bogense

Du får hermed tilladelse til genopførelse af et énfamiliehus på 97 m² som ansøgt på matr.nr. 11n Nørreby By, Klinte. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 26. november 2018.

Redegørelse for sagen
Peder-Thomas Thorup har på dine vegne søgt om tilladelse til at genopføre énfamiliehuset på din ejendom Halsvej 53, Bogense. Det eksisterende hus ønskes nedrevet, og det nye hus på 97 m² opføres på det eksisterende fundament, og får derved de samme udvendige mål.

Huset er en del af et dobbelthus, som ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet har den 9. oktober 2018 givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af huset.

Begrundelse
Det eksisterende hus fremstår brugbart, og det nye hus opføres med samme udvendige mål og placering. Vi har som Kystdirektoratet vurderet, at det ansøgte ikke vil virke skæmmende i landskabet, samt at det ikke vil være i strid med planlovens planlægningsmæssige formål, idet det opføres som erstatning for det nuværende.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra ovenstående offentliggørelsesdato påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00