Høring af kommuneplantillæg nr. 24 Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen

23.03.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse
har den 22. marts 2018 besluttet, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Planforslaget udarbejdet med henblik på, at medtage bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen, og i forlængelse af kommunens kulturarvsstrategi, Kulturarv Nordfyn.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 22. marts 2018 besluttet, at fremlægge planforslaget i offentlig høring i perioden fra den 23. marts til 18. maj 2018. Se dagsordenpunkt/referat. 

Du kan læse mere om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner

Kom med høringssvar til kommuneplantillægget

I høringsperioden har alle med interesse i sagen mulighed for at indsende deres bemærkninger, indsigelser eller forslag til det fremlagte planforslag.

Høringssvar til planforslaget skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via mail til: teknisk@nordfynskommune.dk, mærket ”Kommuneplantillæg nr. 24”, senest d. 18. maj 2018

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer. I den forbindelse har kommunen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en endelig miljøvurdering, begrundet i, at planerne vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagemulighed

Der kan klages over kommunens afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planforslaget.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

Hvis man ønsker at klage, kan der klages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00