Nyt vandforsyningsregulativ - Søndersø Vandværk

13.06.2018

Nordfyns Kommune har godkendt et nyt regulativ for Søndersø Vandværk

Søndersø Vandværk har fremsendt forslag til revideret Regulativ for Søndersø Vandværk til godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Kommunen har godkendt Regulativet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 76, stk. 1 pkt. 4 i vandforsyningsloven.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø– og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledningen om klageregler og gebyrordningen i Miljø- og Fødevare klagenævnet kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til din myndighed, som har trukket afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsen afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.