Høring af Lokalplanforslag nr. 2018-4, Boligområde Sct. Anna Park, Bogense

26.06.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 20. juni 2018 vedtaget,
at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring

Planen er udarbejdet med det formål at sikre mulighed for at etablere helårsboliger på den gamle sygehusgrund. Det aktuelle område er opdelt i tre delområder til helårsbeboelse, delområderne A, B og C, hvor delområde A på nuværende tidspunkt er udbygget med 4 punkthuse med 9 lejligheder i hvert hus. Område B er ligeledes fastlagt til punkthuse og område C udlægges til 12 rækkehuse ud mod Teglgårdsvej. Det er muligt at bygge i op til 3 etager i alle delområderne.

Lokalplanen skal sikre en hensigtsmæssig indretning af de ubebyggede arealer, således at der skabes fornuftige parkeringsforhold samt gode adgangsforhold for såvel bilister som gående mv. Der er i den forbindelse bl.a. foretaget en vurdering af de trafikale forhold i nærområdet, ligesom der er blevet udarbejdet skyggediagrammer for at mindske evt. skyggevirkninger fra boligbebyggelsen mod eksisterende ejendomme i området.

Planforslaget er fremlagt fra den 26. juni 2018 til den 21. august 2018. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller mailes til: teknisk@nordfynskommune.dk mærket "lokalplan 2018-4", således at de er kommunen i hænde senest den 21. august 2018.

Miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 2018-4, Boligområde, Sct. Anna Park, Bogense

Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer'. Kommunalbestyrelsen har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af lokalplanens redegørelse. Screeningsdokumentet er vedlagt lokalplanforslaget som bilag 5. 

Klagevejledning - Miljøvurdering af lokalplanforslag.

Klagemulighed

Der kan klages over kommunens afgørelse af, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Klagefristen er forlænget pga. ferieperioden og en evt. klage skal derfor indgives inden den 13. august 2018.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planforslagene kan ses via nedenstående link eller hos Borgerservice og Bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00