Landzonetilladelse - Søndergade 59, Otterup

07.12.2018

Nortdfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningsparcel 

Landzonetilladelse til udstykning af bygningsparcel på Søndergade 59, Otterup

Der gives hermed tilladelse til udstykning af en parcel på 1.250 m² med den overflødige beboelse Søndergade 59 fra matr.nr. 1cl Nislevgård Hgd., Otterup.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35, og på vilkår af, at der ikke senere kan opføres yderligere en beboelse efter udstykningen af Søndergade 59.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 7. december 2018.

Ansøgningen
I har på vegne af Glade Grønsager A/S søgt om tilladelse til at udstykke en parcel på 1.250 m² med bebyggelsen Søndergade 59 fra ejendommen matr.nr. 1cl Nislevgård Hgd., Otterup, som består af Søndergade 59 og 61. Beboelsen Søndergade 59 ønskes måske nedrevet for at opføre en ny beboelse.

På restejendommen ligger beboelsen Søndergade 61 med tilhørende gartneri. Der sker ingen ændret anvendelse hverken af den udstykkede ejendom eller restejendommen.

Planlovens bestemmelser
Ejendommen ligger i landzone og dermed omfattet af Planlovens landzonebestemmelser. Kommunen skal vurdere det ansøgte i forhold til de hensyn, den skal varetage ved landzoneadministrationen, herunder hensynet til landskab, natur, miljø og naboer.

Kommunens bemærkninger/vurderinger
Ejendommen Søndergade 59-61 er et gartneri (landbrugsejendom) beliggende lige uden for byzone i udkanten af Otterup.

Da der ikke sker ændret anvendelse af den udstykkede ejendom eller restejendommen, har vi vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke omgivelserne eller tilsidesætte hensyn til omgivelserne, herunder landskab og naboer. Det er derfor også vurderet, at en orientering af naboer ikke har været nødvendig.

Såfremt beboelsen på Søndergade 59 skal nedrives, og der skal opføres en ny bolig, skal der søges om tilladelse til dette.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00