Landzonetilladelse - Rugårdsvej 806, Morud

06.12.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opstilling af mobilantennemast

Landzonetilladelse til opstilling af mobilantennemast på Rugårdsvej 806, Morud

Afgørelse
Vi giver hermed tilladelse til opstilling af en 36 m høj mobilantennemast med 3 panelantenner, 1-2 links med dertil hørende teknisk udstyr samt 2 teknikskabe eller en teknikkabine som ansøgt på matr.nr. 5a Købeskov, Veflinge, beliggende Rugårdsvej 806, Morud. Vi har givet tilladelse efter planlovens § 35.

Vilkår
Tilladelsen gives på vilkår af,

 at antennemasten stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling,
 at masten fjernes senest 1 år efter endt brug til det tilladte formål,
 at mast og tilhørende bygninger på jorden udføres i neutrale og ikke     reflekterende farver,
 at der kan meddeles byggetilladelse til det ansøgte

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 6. december 2018.

Ansøgningen
I har på vegne af TDC A/S søgt om tilladelse til opstilling af en 36 m høj gittermast, hvori der monteres 3 panelantenner samt 1-2 link med dertilhørende radiomoduler, forstærkere og kabler. Ved mastens fod placeres 2 stk. teknikskabe eller en teknikkabine.

Masten ønskes placeret på et areal mellem tre eksisterende bygninger mod nord, syd og øst og tæt på nogle høje træer nordvest for masten.

Den ansøgte position indgår som en del af den 1800 MHz frekvensaftale, TDC har købt af staten, hvori der stilles dækningskrav for anvendelse af frekvenserne. Teleselskaberne skal derfor dokumentere, at de opfylder kravene til deres licens ved at forbedre dækningen i dette specifikke område.

Det er undersøgt, hvor i området, der vil være den bedste dækning.

TT-netværket og HI3G er forespurgt på ønske om mastefællesskab, men har på nuværende tidspunkt ikke ønsket at komme med på masten.

Planlovens bestemmelser
Da ejendommen ligger i landzone, er den omfattet af Planlovens landzonebestemmelser. Kommunen skal vurdere det ansøgte i forhold til de hensyn, den skal varetage ved landzoneadministrationen, herunder hensynet til landskab, natur, miljø og naboer.

Kommunens bemærkninger/vurderinger
Rugårdsvej 806 er en landbrugsejendom på ca. 40 ha. Den ligger i et område med kuperet terræn samt en del beplantning og bygninger. Den er omfattet af et større sammenhængende landskabsområde.

Masten placeres i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse samt høj og tæt beplantning vest/nordvest for masten.

Ved en besigtigelse i området er det vurderet, at masten på grund af det kuperede terræn og en del høj og tæt beplantning i området, ikke væsentligt vil påvirke omgivelserne eller tilsidesætte væsentlige hensyn til omgivelserne, herunder landskab og naboer.

Naboorientering
Afstanden fra masten til nærmeste naboers opholdsarealer er over 200 m, og der er en del beplantning tæt på naboerne, som vil skærme for masten. Der er derfor ikke foretaget orientering af naboerne.

Begrundelse for afgørelsen
Ansøger har undersøgt, om der er andre placeringsmuligheder uden for det større sammenhængende landskabsområde, men det vil ikke være muligt at få den tilstrækkelige dækning i området, hvis masten skal stå uden for det sammenhængende landskabsområde.

Det er kommunen samlede vurdering, at tilladelsen ikke tilsidesætter hensyn, som skal varetages ved landzoneadministrationen, herunder landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige, miljømæssige eller andre samfundsmæssige hensyn som f.eks. nabohensyn.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på,

at masten opføres i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse og tæt, høj beplantning,
at mulighederne for eventuel anden alternativ placering vurderes at være undersøgt i tilstrækkelig grad,
at opførelse af masten ikke medfører tilsidesættelse af væsentlige landskabelige interesser, og
at kommunen ønsker at fremme borgernes digitale muligheder og tilgængelighed ved at medvirke til at udbygge dækningen.

Andre tilladelser
Det ansøgte kræver også byggetilladelse.
I har allerede søgt om byggetilladelse, og vi behandler byggeansøgningen, når klagefristen for landzonetilladelsen er udløbet, såfremt der ikke kommer klager.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra ovenstående offentliggørelsesdato påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00