Landzonetilladelse - Harritslevvej 13, Bogense

10.12.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af maskinhus

Landzonetilladelse til opførelse af maskinhus på Harritslevvej 13, Bogense

Afgørelse
Vi giver hermed tilladelse til opførelse af et 260 m² stort maskinhus som ansøgt på matr.nr. 20b Harritslevgård Hgd., Skovby beliggende Harritslevvej 13, Bogense. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 10. december 2018.

Ansøgningen
Du har søgt om tilladelse til at opføre et 260 m² stort maskinhus til opbevaring af diverse køretøjer og redskaber til pasning af ejendommens arealer.

Ejendommens nuværende udhusbebyggelse er ikke egnet til opbevaring af større køretøjer og maskiner, og der ønskes derfor opført et nyt maskinhus.

Maskinhuset ønskes placeret ca. 5 m nord for det eksisterende drivhus og i umiddelbar tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse.

Planlovens bestemmelser
Ejendommen ligger lidt uden for Bogense i landzone og er derfor omfattet af Planlovens landzonebestemmelser. Kommunen skal vurdere det ansøgte i forhold til de hensyn, den skal varetage ved landzoneadministrationen, herunder hensynet til landskab, natur, miljø og naboer.

Vurdering/begrundelse for afgørelsen
Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom på ca. 6 ha. Afstanden til nærmeste nabos udendørs opholdsarealer er ca. 110 m.

Det er kommunens vurdering, at maskinhuset ikke væsentligt vil påvirke omgivelserne eller tilsidesætte væsentlige hensyn til omgivelserne, herunder landskab og naboer. Det er samtidig vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00