Høring af udvidelse af Biogasanlæg

12.12.2018

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten med tilhørende udkast til miljøgodkendelse til NGF Nature Energy Fyn A/S beliggende Odensevej 158, 5400 Bogense

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten med tilhørende udkast til miljøgodkendelse

Nordfyns kommune har modtaget en ansøgning fra NGF Nature Energy Fyn A/S om udvidelse af biogasanlæg beliggende Odensevej 158, 5400 Bogense. Udvidelse omfatter forøgelse af produktionen fra modtagelse af 300.000 tons biomasse/år til 550.000 ton biomasse/år, med tilhørende nye reaktortanke, lagertanke og gasopgraderingsanlæg mm.

Udvidelsen er obligatorisk miljøvurderingspligtigt og virksomheden har derfor sammen med ansøgningen indsendt en miljøkonsekvensrapport. Idéoplæg til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august til den 14. september.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet og godkendt høringen af Miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse på udvalgsmødet den 5. december 2018.

Nordfyns Kommune igangsætter hermed høring af vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse for udvidelse af NGF Nature Energy Nordfyns biogasanlæg beliggende Odensevej 158, 5400 Bogense.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven (miljøgodkendelse). Miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelsesloven erstatter helt tilladelsen efter § 21 efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Bemærkninger eller spørgsmål skal være skriftlige og sendes til: teknisk@nordfynskommune.dk, eller til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense.

Høringsperioden går fra 12. december 2018 til 6. februar 2019. Bemærkninger eller spørgsmål skal være kommunen i hænde senest 6. februar 2019. Skriv venligst dit navn og din adresse samt Høring – Biogasanlæg ved Bogense på henvendelsen.

Høringsmaterialet kan læses her:

Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst et dokument højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Nordfyns kommunen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt og at dine tilkendegivelser samt navn og adresse vil kunne optræde i afgørelsen, som bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside. Enhver, som har interesse, kan bede om at får en kopi af indkomne høringssvar. Modtagne kommentarer vil kunne blive forelagt ansøger til kommentering, hvis det skønnes nødvendigt.