Høring af krydsningstilladelse af tre vandløb

19.12.2018

Nærværende udkast til afgørelse sendes i offentlig høring fra 20. december 2018 til 28. januar 2019.

Krydsningstilladelse Kragelund Møllebæk, Søndersø Ullerup skel og Særslev Ullerup Afløbet.

Nordfyns Kommune påtænker at give tilladelse til krydsning af tre vandløb. Tilladelsen gives i forbindelse med anlæggelse af cykelsti fra Søndersø til Skamby. Tilladelsen gives efter bestemmelser i Vandløbslovens §47 og §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering.

Vandløbene der krydses er den rørlagte del af Kragelund Møllebæk ved matr. Nr. 7a, Ullerup By, Skamby, vandløbet Lunde Å/Særslev Ullerup afløbet ved Matr. Nr. 10c og 12 c, Ullerup By, Skamby og vandløbet Søndersø Ullerup Skel ved Matr. Nr. 10c, Ullerup By, Skamby.

I nedenstående behandles de enkelte krydsninger separat.

Kragelund Møllebæk ved matr. Nr. 7a, Ullerup By, Skamby

Krydsning sker hvor vandløbet er rørlagt. På strækningen er vandløbet ikke omfattet af NBL §3. Der er ingen miljømål for vandløbet.

Krydsningen forventes ikke have indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, og tillades på følgende vilkår:

 1. I forbindelse med anlægsarbejder må vandløbet ikke beskadiges eller tilføres miljøfremmede eller faste stoffer.
 2. Der etableres inspektionsbrønd på vandløbet efter nærmere aftale med Brian Andersen, vej og park.
 3. Der må ikke i forbindelse med arbejdet kobles vand fra afvanding eller cykelsti til vandløbet.
 4. Der må ikke foretages terrænændringer der væsentligt ændrer den overflademæssige vandbevægelse i forbindelse med anlægget.

Vandløbet Lunde Å/Særslev Ullerup afløbet ved Matr. Nr. 10c og 12 c, Ullerup By (st. 4916 til 4930)

Vandløbet forløber i dag under vejen i et Ø100 rør, der går over i en stenkiste. Af hensyn til fremtidigt vedligehold er det nødvendigt at kunne tilgå stenkisten fra øst, hvorfor der ikke kan tillades at fortsætte stenkisten i en rørledning jf. ansøgning.

Cykelstien placeres på østsiden af Ullerupvej. Rørlægningen får en længde af max. 7 meter. Der etableres ikke frontmure, men erosionssikres ved udlægning af sten.

Der er umiddelbart nedstrøms anlægsstedet et tilløb med diameter på 10 cm. Der udvises omhyggelighed med ikke at beskadige rør under anlægsarbejder.

Efter dialog med ansøger tillades det at etablere ny rørlægning begyndende 7 meter fra stenkistens udløb på følgende vilkår:

 1. Røret anlægges med en diameter på mindst 120 cm, og med indersiden af bunden af røret 20 cm under regulativmæssig bund, som er 25,00 DNN. Fra bund af rør til regulativmæssig bund opfyldes rør med ral.
 2. Røret anlægges med 2 promilles fald.
 3. Under anlægsarbejdet må vandløbet ikke tilføres miljøfremmede eller faste stoffer.
 4. Alle eventuelle dræn og tilløb tilsluttes vandløbet i samme kote som udløbet i dag, og der etableres inspektionsbrønd med sandfangsbrønd på alle tilsluttede dræn.

Søndersø Ullerup Skel ved Matr. Nr. 10c, Ullerup By, Skamby (St. 1001 til 1010)

Vandløbet føres i dag under vejen i betonledning. Jf. regulativ er bundkote af rør 26,02 (DNN) i udløb, og bundkote for vandløbet er 26,28.

Eksisterende rørlægning på Ø100 cm forlænges 7 meter med et fald på 1,1 promille, således at vandløbs-bunden føres ubrudt gennem rørledningen ved opfyldning med ral.

Krydsningen tillades på følgende vilkår:

 1. Røret anlægges med en diameter på 100 cm, og med indersiden af bunden af røret 20 cm under regulativmæssig bund, som er 26,28 m DNN. Fra bund af rør til regulativmæssig bund opfyldes rør med ral.
 2. Røret anlægges med 1,1 promilles fald.
 3. Under anlægsarbejdet må vandløbet ikke tilføres miljøfremmede eller faste stoffer.
 4. Alle eventuelle dræn og tilløb tilsluttes vandløbet i samme kote som udløbet i dag, og der etableres inspektionsbrønd med sandfangsbrønd på alle tilsluttede dræn.

Offentlig høring

Nærværende udkast til afgørelse sendes i offentlig høring fra 20. december 2018 til 28. januar 2019.

Anvendte love og bekendtgørelser

 • LBK nr 127 af 26/01/2017
 • BEK nr 834 af 27/06/2016

Sagsnummer: 480-2018-26314, Dokumentnummer: 480-2018-270876, Afdeling: Nordfyns Kommune, Udarbejdet af: Niklas Henning Jensen