Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2018-5, Klintebjerg og Kommuneplantillæg nr. 1

21.12.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 20. december 2018 vedtaget ovennævnte planer. De endelige planer offentliggøres den 21. december 2018

Formålet med lokalplanen

Planerne har til formål at muliggøre etableringen af bådehuse og fælleshus ved Klintebjerg Havn.

Se Lokalplan nr. 2018-5, Klintebjerg

Se Kommuneplantillæg nr. 1, Klintebjerg

Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumenterne højt, så kontakt plan@nordfynskommune.dk.

Offentlig høring

Planforslaget til planerne har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra d. 14. september til den 9. november 2018. Høringssvar som kommunen har modtaget i høringsperiode samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af dagsordenspunkt/referat af Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2018.

Se fanebladet ”Politik” på kommunens hjemmeside – ”Dagsordener og referater” – Vælg udvalg ”Kommunalbestyrelsen 2018-2021” – ”Dagsorden 20-12-2018” – Se punkt 186, Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 2018-5, Klintebjerg. 

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af planerne kan påklages til Planklagenævnet vedr. retslige forhold. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. I dit tilfælde betyder det, at klagefristen udløber den 25. januar 2019.

Du klager via planklagenævnets klageportal, som du finder et link til på siden: www.naevneneshus.dk. Du logger på med dit NemID og kan herefter oprette din klage.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om Klageportalen og gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

De endelige planer

Planerne kan ses via ovenstående link, via plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø.