Hvad er en lokalplan?

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område.

En lokalplan er med andre ord en form for lokal lov, som er juridisk bindende for grundejerne i området. Det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen kan fx bestemme:

- hvordan lokalplanområdet må anvendes.
- placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m.
- materialevalg og udseende.

Læs mere om lokalplaner ved at åbne boksene herunder, eller gå til Erhverv for at anmode om en ny lokalplan.

Hvilke bestemmelser indeholder en lokalplan?

I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:


- Hvad området og bygningerne i området må bruges til.
- Hvordan området må udstykkes.
- Hvor store og høje bygninger må være.
- Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og hvor de skal placeres.
- Hvor meget friareal, antal parkeringspladser o.lign. der skal være.


Afhængig af området kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmelser, fx om bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvad består en lokalplan af?

En lokalplan består af:


Redegørelsen, der beskriver baggrunden og formålet med lokalplanen, og hvor der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover indeholder den bl.a. også en redegørelse for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder for at blive gennemført.

Planbestemmelserne, der er bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse, udseende og placering. 

Kortbilag, der er relevante kort, som understøtter bestemmelserne. 

Lokalplanforslag og offentlig høring

Forslag til lokalplaner offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside og sendes ud til relevante omboende parter . 


Når et forslag til en lokalplan er sendt i offentlig høring, har alle mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når høringen er slut vurderer Kommunalbestyrelsen i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages lokalplanen endeligt. 


Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages endeligt, men Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at rette sig efter dem. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. 


Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, som skaber risiko for en forgribelse af den endelige plans indhold.

Den endelige lokalplan

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er offentliggjort på kommunens hjemmeside og på www.plandata.dk, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. 


Bemærk at der er 4 ugers klagefrist. Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. 


Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.

Hvad er forholdet mellem lokalplan og byggelov?

I Byggeloven, og særligt i Bygningsreglementet, er der en lang række krav og bestemmelser i forhold til byggeri. Kravene skal være opfyldt for at et byggeri er lovligt, og for at kunne opnå byggetilladelse til byggeriet. 


En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Dvs. at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter Byggelovens bestemmelser. 


Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, er det Byggelovens bestemmelser, som er gældende inden for lokalplanens område. Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder fx gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Siden blev sidst opdateret 25.05.2020 af indholdsansvarlig MLH

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00