Beskrivelse af planprocessen

Processen for udarbejdelse af en ny lokalplan tager som regel mindst 6 måneder, men kan tage noget længere tid, hvis planlægningen er kompliceret, kræver tilladelser fra andre myndigheder, eller hvis der opstår særlige problemer som følge af den offentlige høring.

Lokalplanprocessen gennemløber følgende faser:

1. Indledende dialog

I den indledende fase afklares mulighederne for den ønskede planlægning. Der inviteres til et opstartsmøde hvor vi blandet andet klarlægger:

  • hvorfor ansøger ønsker at få udarbejdet lokalplanen, og om projektet egentlig kræver en lokalplan.
  • om den overordnede planlægning eller lovgivning giver særlige bindinger for udnyttelse af det ønskede område – herunder bl.a. kommuneplan, naturbeskyttelseslov og museumslov.
  • om planlægningen medfører særlige støjgener for nye eller eksisterende boliger eller anden støjfølsom anvendelse.
  • om planlægningen vil medføre trafikale problemer eller behov for ændringer af vejforhold mv.

2. Igangsætning

Ud fra en konkret ansøgning med tilhørende bilag, beslutter Teknik- og Miljøudvalget, om der må igangsættes ny planlægning for området.

3. Udarbejdelse og godkendelse af lokalplanforslag

I denne fase udarbejdes lokalplanforslaget. Hvis projektet forudsætter en ændring af kommuneplanen, skal der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanforslaget.

Forslaget sendes i intern høring i Teknik, Erhverv og Kultur, ligesom VandcenterSyd og Odense Bys Museer høres. Eventuelle rettelser indarbejdes, og forslaget til lokalplanen behandles på Teknik- og Miljøudvalget, derefter på Økonomiudvalget og til sidst i Kommunalbestyrelsen.

4. Offentlig høring

Lokalplanforslaget sendes herefter i offentlig høring (typisk 4 til 8 uger), hvor alle i lokalplanområdet og andre relevante omkringboende får en anvisning på, hvor de kan læse lokalplanforslaget, og hvordan og hvornår, der kan indsendes indsigelser eller bemærkninger.

Når den offentlige høring er afsluttet, skal de indkomne indsigelser vurderes i forhold til, om der skal indarbejdes ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen.

5. Endelig vedtagelse og offentliggørelse af planer

Når planerne er endeligt vedtaget, skal de offentliggøres. Offentliggørelsen sker via Plandata.dk og kommunens egen hjemmeside. Kommunen sender en orienteringsskrivelse ud til alle i lokalplanområdet, der således får besked om, hvor de kan læse lokalplanen, samt hvordan og hvornår der kan indsendes klage. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Siden blev sidst opdateret 25.05.2020 af indholdsansvarlig MLH

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00