Nordfyns Kommune vil gerne nye sommerhusområder

07.08.2017

I forlængelse af den nye planlov har landets kommuner fået mulighed for at ansøge om nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Se nyhed hos erhvervsstyrelsen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/ansoeg-om-sommerhusomraader-og-udviklingsomraader

Nye sommerhusområder fastlægges i et landsplandirektiv som udarbejdes af staten. Kommunerne har mulighed for at ansøge om, at områder i deres kommune medtages i landplansdirektivet. En ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder forudsætter, at Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en kommuneplanstrategi, eventuelt i form af et tematillæg.

Derfor har Nordfyns Kommune udarbejdet forslag til Tillæg til Planstrategi 2015, læs mere her: https://www.nordfynskommune.dk/Politik/Høringer-og-afgørelser/2017/Juli/Forslag-til-Tillaeg-til-Planstrategien-2015-med-tilhoerende-Miljoevurdering

I forbindelse med den offentlig høring er de nærmeste naboer blevet orienteret via e-boks. Derudover er planforslaget offentliggjort via plansystemet og kommunens hjemmeside.

Alle har mulighed for at indsende forslag, bemærkninger eller indsigelser til det fremlagte planforslag inden den 12. september 2017 på mail: teknisk@nordfynskommune.dk