Budgetaftale 2018 - 2021

Der er den 19. september 2017 indgået aftale om budget 2018 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nordfynslisten, Liberal Alliance og Enhedslisten. Kun Nye Borgerlige står uden for budgetaftalen.

Aftalen bygger videre på de gode resultater

Budgetaftalen bygger videre på den positive udvikling, som Nordfyns Kommune er inde i. Kommunens befolkningstal er med 29.596 indbyggere på det højeste niveau siden 2010. Grundsalget er stigende, og rekordresultatet på 30 solgte byggegrunde i 2016 ser ud til at blive overgået i 2017. Kommunalbestyrelsens ekstraordinære investeringer på beskæftigelsesområdet har givet håndfaste resultater i form af en øget arbejdsstyrke. Også virksomhederne tjener flere penge, og skattegrundlaget vokser.

Borgmester Morten Andersen: "Det går rigtig godt i Nordfyns Kommune, og forligspartierne har med aftalen givet hinanden håndslag på, at de gode resultater ikke bare skal fastholdes, men også udbygges. Samtidig fastholder vi niveauet på kommunens kernevelfærd, også selv om vi er blevet flere borgere i kommunen."

Konkret videreføres den ekstraordinære investering i beskæftigelsesområdet, da resultaterne har været gode og samlet set har skabt et provenu på grund af den øgede arbejdsstyrke. I den nye investeringsstrategi, som sættes i værk fra 2019, investererer kommunen 20,1 mio. kr. med en målsætning om at øge arbejdsstyrken med yderligere 198 "helårspersoner".

Forenings- og fritidslivet styrkes markant
Forligspartierne styrker forenings- og friluftslivet på flere fronter. Dermed ønsker man at understøtte og udbygge kommunens tiltrækningskraft over for nye borgere og fastholde eksisterende borgere. Konkret kan følgende initiativer fra budgetaftalen fremhæves:

  • Videreførsel af halstrategien til modernisering af kommunens haller. Jf. strategien udmøntes 7,8 mio. kr. i 2018.
  • Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 til modernisering/tilbygning af Otterup Bold- og Idrætsklubs klubhus.
  • Der afsættes 2,8 mio. kr. over de næste 4 år til etablering af multibaner, med den rækkefølge at anlæg, der etableres i tilknytning til skole eller hal, prioriteres først.
  • Et samlet tilskud til Bogense Gymnastik- og Idrætsforening på 4,1 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane.
  • 1,4 mio. kr. til Søndersøhallerne som restbevilling til færdiggørelse af etape 1.
  • 700.000 kr. årligt ekstra i lokaletilskud til aktiviteter, der understøtter et sundhedsperspektiv, så målgruppen af borgere over 65 år tilgodeses samt børn og unge op til 25 år.
"Det handler om at understøtte vores borgeres muligheder for at indgå i aktive fællesskaber, og det gør vi blandt andet ved at sikre, at borgerne bliver mødt af nogle moderne faciliteter. Det giver større livsglæde og fremmer sundheden. Det skal være let at træffe det sunde valg i Nordfyns Kommune", siger Morten Andersen.

Forebyggende indsats styrkes på flere områder
Investeringerne i det nære sundhedsvæsen har effekt. Bl.a. kan det ses på et fald i antallet af genindlæggelser. Forligspartierne er enige i at støtte op om denne positive udvikling og tilfører yderligere 0,3 mio. kr. til akutsygeplejen.

Forligspartierne er enige om at forhøje området med den tidlige indsats, der blev indarbejdet i sidste års budgetaftale, med yderligere 1,6 mio. kr. i budgetperioden.

Pulje til stier og stiforbindelser
Forligspartierne afsætter samlet 24,6 mio. kr. til stier og stiforbindelser over de næste 4 år med det sigte at styrke tilgængeligheden og sammenhængskraften i kommunen. Herudover afsættes der samlet 12,6 mio.kr. til en gennemgribende renovering af fortove i hele kommunen.

Et visionært anlægsprogram
Budgetaftalen bygger videre på de seneste års politiske kurs og er i overensstemmelse med den økonomiske politik, hvilket medfører et overskud på den ordinære drift, der kan finansiere et visionært anlægsprogram på 81 mio. kr. i 2018.

Renovering af køkkenet på Fredensbocentret fremrykkes
Forligspartierne er enige om at fremrykke renoveringen af køkkenet på Fredensbocentret, så arbejdet kan færdiggøres i 2017. Renoveringen skal medvirke til at understøtte de mange aktiviteter, der afvikles af bl.a. Fredensbo's Venner til stor gavn for brugerne.

Rekreative arealer ved Fionagrunden
Området åbnes op mod byen, så det bliver et synligt og åbent aktivitetsområde for hele byen. Forligspartierne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. til fremrykning i 2017, så projektet kan indgå i det samlede udbud.

Erhvervsservice
Kommunalbestyrelsens målrettede satsning på at fremme vilkårene for det lokale erhvervsliv fortsættes. Konkret viderefører forligspartierne to ekstra årsværk, øremærket til konkrete serviceområder, der har stor betydning for de lokale virksomheder. Dette skal ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens satsning på Task Force Erhverv samt det årlige driftstilskud på 8,1 mio. kr. til Nordfyns Erhverv og Turisme.

Aftalen underskrives i dag
Der er indkaldt til et pressemøde kl.15.00 på Bogense Rådhus, hvor forligspartierne underskriver budgetaftalen.

Vedhæftede filer
Nordfyns Kommune - Budgetaftale 2018
Bilag til Budgetaftalen for årene 2018 - 2021 

Kontaktinformation
Borgmester Morten Andersen (V), mobil 40 40 24 47

Mogens Christensen (V), mobil 40 16 41 96
Kim Johansen (A), mobil 30 57 70 94
Jane Yndgård (O), mobil 22 72 26 98
Anne Lise Sievers (F), mobil 61 35 57 85
Franz Rohde (C), mobil 24 60 27 73
Dorthe Schmidt (N), mobil 50 42 87 18
Jens Otto Dalhøj (I), mobil 40 50 15 82
Keld Haurholm Nielsen (Ø), mobil 53 30 66 59

Siden blev sidst opdateret 25.09.2017 af indholdsansvarlig DHA