Fra hjem til dagtilbud

Kære forældre


Jeres barn skal på et tidspunkt starte i dagtilbud. Vi skal derfor tale om, hvordan vi sammen kan sætte fokus på overgangen til det nye.  Alt sammen for at sikre de bedste forudsætninger for en tryg og god start for jeres barn i det nye børnefællesskab.


Dette er med henblik på:


• At give barnet/forældrene en tryg start i dagtilbuddet

• At dagtilbuddet får kendskab til de behov barn og familie kan have

• At dagtilbuddets personale tidligt kan tilgodese det enkelte barns behov

• At skabe sammenhæng i over-gange i barnets liv med fokus på en tidlig forebyggende indsats


Vi skal drøfte, hvad der kan være relevant og hensigtsmæssigt at overlevere til dagtilbuddet. Sammen udfylder vi et dialogskema med de oplysninger, som vi sammen vurderer er vigtige at overlevere. I er som forældre dem, der kender jeres barn bedst og er en betydningsfuld faktor for en god opstart i dagtilbuddet. Skemaet udfyldes når jeres barn er 6 eller 8 måneder.


I det skema vil I skulle udfylde flg. punkter:


• Kort beskrivelse af jeres barn

• Jeres barns generelle trivsel

• Har der været iværksat særlig støtte eller lignende til barnet og/eller jer i barnets første år?

• Er der noget dagtilbuddet skal være opmærksom på


Dialogskemaet har to funktioner. Dels at være et samtaleskema for, hvordan vi kan gøre jer og jeres barn parat til opstart i dagtilbud. Dels skal det sendes til jeres barns kommende dagtilbud, hvor vi forinden har vurderet om der er behov for et dialogmøde.


Hvis vi i fællesskab vurderer, at der er behov for et dialogmøde, vil dette møde blive planlagt sammen med jeres barns kommende dagtilbud.


Til mødet vil I, jeres sundhedsplejerske og pædagogisk personale fra jeres barns kommende dagtilbud deltage.


Mødet vil finde sted ved dagtilbudslederens kontor. __________________________________


Overgangsmødet vil tage udgangspunkt i skemaet.


Der vil blive lavet et referat på mødet, som beskriver hvordan der vil blive arbejdet videre med jeres barns behov. Referatet tilsendes jer samt opbevares på barnets journal i sundhedsplejen.


Med venlig hilsen sundhedsplejen i Nordfyns Kommune