Koordineret pasning i dagtilbuddet

Dato 26. september 2017

Retningslinjer, kriterier og planlægning for den koordinerede pasning i dagtilbud ved ferier og lukke-dage.


1. Indledning og baggrund

I henhold til Vejledningstekst om lukkedage i dagtilbud, efter Dagtilbudsloven, skal kommunen fastsætte retningslinjer for lukkedage og for den alternative pasning i de kommunale tilbud.

Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag).

Det alternative pasningstilbud skal sikre, at tilgodese børnenes behov for stabile og trygge rammer og familiernes mulighed for, at få deres hverdag til at hænge sammen.


2. Forslag til retningslinjer, kriterier og planlægning for den koordinerede pasning

Den koordinerede pasning er placeret på dage, hvor der erfaringsmæssigt er et lille behov for pasning pga. lavt fremmøde. Derfor samles pasningen i færre dagtilbud.


For at personalet har størst mulig tilstedeværelse sammen med børnene, og for at opnå en effektiv ressourceudnyttelse, er det hensigtsmæssigt, at personalet holder ferie og fri samtidig med børnene. Personalet skal så vidt muligt holde fri, når der er lavt fremmøde. På den baggrund laves der koordineret pasning i et begrænset antal dagtilbud i følgende perioder:

Gældende for dagplejen og børnehusene:


Der henvises til de retningslinjer som står beskrevet i informationsfolderen - Gæstepasning i Nordfyns Kommune for dagplejen.


Gældende for dagtilbud:

Den 24. december og Grundlovsdag holder alle børnehuse og dagplejen lukket. Der tilbydes ikke alternativ pasning.


Børnehusene

Det målbare kriterium for lavt fremmøde er 15 børn eller derunder pr. børnehus. Den koordinerede pasning skal planlægges i god tid og meldes ud til forældre og personale af hensyn til ferieplanlægning.

Sommerferien skal varsles senest 3 måneder før afholdelse.

I det omfang det er muligt skal der følge kendt personale med børnene, i et omfang der står i et rimeligt forhold til antal tilmeldte børn.

Herudover skal der så vidt muligt tages hensyn til geografiske forhold indenfor distriktet.


Dagplejen

Den koordinerede pasning skal planlægges i god tid og meldes ud til forældre og personale af hensyn til ferieplanlægning, således at personalet kan varsles ferie senest 3 måneder før.

Hovedferien - sommerferien skal varsles senest 3 måneder før afholdelse. Herudover skal der så vidt muligt tages hensyn til geografiske forhold indenfor distriktet – se folder ”gæste-pasning i dagplejen”.


Dagene med koordineret pasning for det kommende år meldes ud fra administrationen til dagtilbuddene hvert år i januar. I forhold til den koordinerede pasning er det lederen af dagtilbuddet som er ansvarlig for at meddele forældrene i god tid, hvilke dagtilbud, der er åbne. Planlægningen af den koordinerede pasning aftales i de enkelte distrikter.


Dagtilbudsledere og Pædagogiske afdelingsledere i distrikterne samarbejder ift. personaledækning, åbningstider m.m. og aftaler indbyrdes ledelsesansvar. Der kan aftales samarbejde på tværs af distrikterne ved særlige forhold. Der kan ligeledes etableres samarbejdsaftaler mellem kommunale dagtilbud og puljeinstitutioner omkring koordineret pasning.


De dagtilbud, der har haft åbent i forbindelse med koordineret pasning skal i august måned orientere Pladsanvisningen i forhold til hvor mange af de tilmeldte børn, der har benyttet den koordinerede pasning. Administrationen vurderer, primo januar, hvorvidt der skal ske ændringer i den koordinerede pasning for det kommende år.


Pladsanvisningen skal orienteres, ultimo juni, om de ledelsesansvarlige for den koordinerede pasning i alle distrikter.