Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Formål med forældrebestyrelsen

Formålet med forældrebestyrelserne er, at forældrene i et positivt og konstruktivt

samarbejde med medarbejderne sikres indflydelse på de overordnede principper for dagtilbuddenes virksomhed.

Det er Kommunalbestyrelsen, som fastsætter mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud, herunder:


- Som er i overensstemmelse med at være et pædagogisk dagtilbud for børn i alderen 0 – 6 år, jf. Dagtilbudsloven.

Det er forældrebestyrelsens opgave i samarbejde med dagtilbudslederen, at sikre optimal udnyttelse af de muligheder, der vil fremme børnenes udvikling og trivsel gennem fleksibel anvendelse af de afsatte ressourcer.


Kapitel 1.


§ 1. Bestyrelsens sammensætning

Dagtilbuddet består af en dagtilbudsleder i distriktet med flere børnehuse og dagplejen under sig. Der vælges en forældrebestyrelse i hvert distrikt:


Distrikternes forskellighed i forhold til antal børnehuse betyder, at bestyrelserne varierer i forhold til antal forældrerepræsentanter. I en bestyrelse skal der være en overrepræsentation af forældre i forhold til medarbejdere. Ud over bestyrelsens repræsentanter skal der vælges:


En suppleant indtræder i bestyrelsen, når en bestyrelsesrepræsentant udtræder som følge af, at tilknytningsforholdet til børnehuset ophører eller på grund af sygefravær, orlov m.m. som strækker sig over mere end 3 måneder.

Stk. 2 Forældrebestyrelser på tværs af kommunale dagtilbud

Forældrebestyrelser kan etableres på tværs af kommunale dagtilbud, hvis de enkelte bestyrelser beslutter det.


Kapitel 2


§ 2 Valg af forældrerepræsentanter.

Er der forsat stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§ 3 Valg af medarbejdere.

§ 4 Valgbarhed og Valgret

Kapitel 3


§ 5 Udtrædelse

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i dagtilbuddet, hvorefter suppleanten indtræder.Såfremt et medlem ønsker at udtræde, mens barnet går i dagtilbuddet, meddeles det skriftligt til formanden for forældrebestyrelsen. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til kommunen eller har modtaget sin opsigelse fra kommunen.

Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. Såfremt alle er udtrådt af bestyrelsen indkaldes snarest til forældremøde som beskrevet i § 3.


Kapitel 4


§ 6 Konstituering

Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Dagtilbudslederen indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted inden 14 dage efter valget af forældrerepræsentanterne.


Kapitel 5


§ 7 Bestyrelsens opgaver og kompetencer

Bestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddet i forhold til:

Herudover har bestyrelsen følgende opgaver og kompetence:

Stk. 2 Beslutningskompetence i forældrebestyrelser på tværs af dagpleje og daginstitution

I forældrebestyrelser som etableres på tværs af dagpleje og daginstitution, skal beslutninger, der alene har betydning for dagplejen, træffes af de forældre, der repræsenterer dagplejen. Endvidere træffes beslutninger, der alene har betydning for daginstitutionen, af de forældre, der repræsenterer daginstitutionen.


Kapitel 6


§ 8 Mødevirksomhed

Kapitel 7


§ 9 Beslutningsdygtighed

Kapitel 8


§ 10 Referat

Kapitel 9


§ 11 Dagtilbudslederen

Dagtilbudslederen er sekretær for bestyrelsen og sørger for kommunikationen mellem bestyrelsen og kommunen.

Dagtilbudslederen har:

Kapitel 10


Formål med forældreråd

I alle børnehuse og dagplejen i distriktet skal der oprettes et forældreråd. Formålet med at oprette et forældreråd, er, at sikre en lokal forældreindflydelse.

§12 Forældrerådets sammensætning

Forældrerådet har andre opgaver i forhold til en bestyrelse. Forældrerådets opgaver kræver oftest forældre som påtager sig og udfører nogle opgaver i samarbejde med medarbejderne. Der er derfor ikke nogen øvre grænse for hvor mange repræsentanter, der kan sidde i et forældreråd, idet opgavernes mangfoldighed og omfang til tider kan kræve ekstra hænder.

Til forældrerådet vælges som minimum:

Suppleanten kan deltage ved alle forældrerådsmøder

Når en forældrerådsrepræsentant udtræder, heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til børnehuset ophører eller på grund af sygefravær, orlov mm., skal suppleanten tiltræde efter aftale med pædagogisk leder/teamlederen.

Den pædagogiske leder/teamleder har en koordinerende funktion i forhold til forældrerådet, herunder indkaldelse til møder samt sikre at referater bliver offentliggjort.

§ 13 Forældrerådets opgaver

Et forældreråd har en stor betydning i forhold til at støtte op om de opgaver, som skal løses lokalt i det enkelte børnehus og dagpleje. Opgavernes karakter vil være mangfoldige, og der er ikke nogen specifikke krav til opgavernes indhold. Følgende oversigt er nogle af de opgaver, som oftest varetages af forældrerådet:

§ 14 Valg til forældreråd

Valg til forældreråd følger de samme regler som valg til bestyrelsen.

Forældrerådet fastsætter selv forretningsordenen.

§ 15 Vejledning til styrelsesvedtægter

Der henvises til Kapitel 15. Forældreindflydelse i dagtilbud (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet vejledning 9109 af 27/2 2015).


Kapitel 11


§ 15 Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

Administrationen kan tilpasse styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel, hvis der er politiske beslutninger, som har indflydelse på styrelsesvedtægternes indhold.

Tilpasninger med kortere varsel kan ske, hvis bestyrelserne og administrationen er enige herom. Denne vedtægt er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune den 20. december 2018.