Dialogbaseret kvalitetssamtaler - Pædagogisk tilsyn

Formål

Det pædagogiske tilsyn kvalitetssamtalen er den kommunale myndighedskontrol med kvaliteten af de kommunale ydelser.

Kvalitetssamtalen skal understøtte den pædagogiske og kvalitative udvikling af den pædagogiske praksis.Tilsynet fungerer som et dynamisk dialogredskab.


Mål

At sikre en høj kvalitet som fremmer børnenes trivsel, udvikling, læring dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.


Øvrige tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Følgende er en beskrivelse af proceduren for det pædagogiske tilsyn – hvor systematik vil være det gennemgående element for gennemførelse af tilsyn af høj kvalitet.


Hvad

Et systematisk grundlag for tilsyn som skal:

• Identificere, lokalisere, afdække og følge op på de kvalitetsudfordringer, der er i de enkelte dagtilbud.


Herunder sikre, at der er:

Strategisk retning og tydelig opfølg­ning.

Et løft af de professionelle kompeten­cer, herunder fokus på læring i grund­uddannelse, efteruddannelse og styr­kelse af professionsfagligheden.

Forebyggelse af læringsulighed – gen­nem målrettet og tidlig indsats, som skal sikre alle børn lige muligheder.

Hvordan

Består i en fast dagsorden som tager ud­gangspunkt i dagtilbuddets kvalitetsrap­port, hvor følgende indhold er dokumen­teret:

Dagsordenen vil være den samme for alle dagtilbud, og tager udgangspunkt i dagtilbuddets kvalitet herunder:


Proceskvalitet i:

• Interaktioner mellem børn og voksne

• Leg

• Aktiviteter


Strukturkvalitet i:

• Normeringer, gruppestørrelser og organisering

• Fysiske rammer

• Uddannelse, efteruddannelse og personalestabilitet


Resultatkvalitet i:

• Faglige, kognitive og sociale færdigheder

• Systematik i arbejdet med sammenhængende overgange


Hvornår

Kadence for det pædagogiske tilsyn:

Der udføres pædagogisk tilsyn hvert andet år i alle dagtilbud.

Der kan indgå elementer i det pædago­giske tilsyn fra de uformelle tilsyn – hvis det har relevans for kvaliteten i praksis.


Uformelle tilsyn:

Det uformelle tilsyn sker ved læringskonsu­lenternes gang i dagtilbuddene dvs. at der løbende føres uformelt tilsyn i alle dagtil­bud.

Er der forhold som giver anledning til be­kymring inddrages dagtilbuddets ledelse med henblik på opfølgning.


Det skærpede tilsyn:

Det skærpede tilsyn sker på baggrund af f.eks. en henvendelse fra en forælder, en ansat i institutionen, administrationen eller andre som har en bekymring i forhold til dagtilbuddets kvalitet.

Det skærpede tilsyn udføres af en lærings­konsulent fra Børn og Unge.


Hvem

I de kommunale dagtilbud:

Skole og Dagtilbudschefen i samarbejde med læringskonsulenten, dagtilbuddets ledelses plf (professionelle læringsfælles­skab) og repræsentant fra bestyrelsen hvis muligt.

I de private dagtilbud deltager:

læringskonsulenten, dagtilbudsleder, med­arbejderrepræsentant samt bestyrelsesfor­mand.


Forberedelse til kvalitetssamtalen - det pædagogiske tilsyn

Kvalitetssamtalen sker i en kvalificeret dia­log, hvor administrationen anvender data, som er en del af kvalitetsrapporten for dagtilbud.

Data anvendes som indikatorer på den udvikling der ses, og kan ikke stå alene. Dvs. at indikatorerne først og fremmest skal danne grundlag for en meningsfuld dialog om hvordan dagtilbuddet kan prioritere de indsatser/ressourcer der skal til, for at sikre den bedste læring, trivsel og udvikling for børnene.

Handleplan

Ud fra kvalitetssamtalens indhold, aftales det med lederen, hvilke områder der skal fokuseres på, så der sikres en fremadrettet udvikling.

Ledelsen anvender SMTTE modellen, hvori handleplanen for de pågældende udvik­lingsområder beskrives:

• Sammenhæng

• Mål

• Tiltag

• Tegn

• Evaluering

Handleplanen fremsendes til administrationen inden for 6 uger.


Professionel kapital

Yderligere vil der blive stillet skarpt på styrkelsen af professionsfagligheden og dagtilbuddets kapital herunder:


Individuel kapital

Et begreb for al den viden og alle færdigheder, som en kompetent pædagog nødvendigvis må besidde, for at kunne stimulere hvert enkelt barn og gruppe af børn til bedst muligt at realisere deres lærings og udviklingspotentiale.


Social kapital

Et begreb for pædagogers mulighed for og evne til at samarbejde. En børnehave skal udvikle et fælles ideal og et fælles mål for den pædagogiske indsats, og den skal skabe et fælles professionelt sprog for de pædagogiske medarbejdere.


Beslutningskapital

Et begreb for udøvelse af professionel dømmekraft. Det er et begreb for ”den kapital, som den professionelle tilegner sig og akkumulerer gennem strukturerede og ustrukturerede erfaringer, praksis og refleksion”.


Dialogmøder

På baggrund af dagtilbuddets handleplan, etableres et opfølgende dialogmøde med udgangspunkt i dagtilbuddets handleplan. På dialogmødet deltager Skole – og Dagtilbudschefen, læringskonsulenten og dagtilbuddets ledelses plf.

Kadencen for dialogmøderne er en til to møder pr. år og foregår i dagtilbuddet.


Lovgivning

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns kommune er jf. § 5 i Dagtilbudsloven forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud i kommunen. Tilsynet skal både omfatte indholdet af tilbuddene, og den

måde hvorpå opgaven udføres, herunder at lovgivningen og de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, efterleves.

Ansvaret for tilsynet med dagtilbud er i Nordfyns kommune delegeret fra kommunalbestyrelsen til Børn og Unge administrationen.

Tilsynsforpligtigelsen skal ses i sammenhæng med serviceloven (§ 32 tilbud)