Til folkeoplysende foreninger, selvejende haller og kulturaktører

Genåbning af indendørs fritidsaktiviteter


Der er nu åbnet for, at foreninger kan genoptage indendørs aktiviteter under forudsætning af, at Kulturministeriets retningslinjer overholdes.


Find retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside.Foreninger bør desuden kontakte relevante hovedorganisationer og forbund, der kan have gode idéer til opstarten og konkrete retningslinjer, der er tilpasset de enkelte aktivitetsformer.


______________________________________________________

Genåbning af udendørs fritidsaktiviteter


Genoptagelsen af udendørs fritidsaktiviteter vedrører alene udendørsaktiviteter, som kan afvikles inden for rammerne af Kulturministeriets retningslinjer. Se retningslinjerne her. 


Der henvises også til de generelle krav og anbefalinger, der er offentliggjorte på coronasmitte.dk.


Før en forening igangsætter udendørsaktiviteter skal aktiviteterne tilrettelægges på en måde, hvor Kulturministeriets retningslinjer overholdes. Derudover opfordres foreningerne til at kontakte sin hovedorganisation eller specialforbund vedrørende specifikke retningslinjer, samt gode råd til opstart.


Vi understreger, at genoptagelsen af flere udendørsaktiviteter ikke betyder en fuldstændig tilbagevenden til situation før coronasmitten. Det er desuden foreningernes ansvar at sørge for at organisere rammerne om aktiviteterne, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger og hygiejneråd kan overholdes.


________________________________________________________

Bevillinger og tilskud


Kultur- og Fritidsområdet rammes bredt af situationen omkring COVID-19, da økonomien på området helt eller delvist er baseret på aktiviteter og arrangementer. Nedenfor er en oversigt over de forskellige tiltag og støttemuligheder, der er for de enkelte aktører på området.


Aktørerne er selv forpligtet til at søge de enkelte tilskudsordninger rettidigt, ligesom det forventes at aktørerne tænker aktivitetsmæssige ændringer forårsaget af coronakrisen ind i en justering af de enkelte budgetter.


Herudover forventes det at foreningerne selv via proaktiv indsats kontakter medlemmerne, med henblik på at sikre, at alle i videst muligt omfang via medlemskab og kontingent bidrager til at understøtte foreningerne i den særlige situation, som vi alle står i nu.


Statslige hjælpepakker


1. Kompensation for tab ved aflysning eller udskydelse af større arrangement


Arrangementsordningen er gældende for offentlige arrangementer, der var planlagt afviklet i tidsrummet 6. marts - 31. august 2020 og gælder for arrangementer med mere end 350 deltagere. Arrangementer defineres som:Ordningen kan dog ikke benyttes af selvejende institutioner, der modtager mere end 50 % offentlige tilskud til drift. Det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer ordningen.


Det forventes at alle foreninger mv. i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


2. Midlertidig lønkompensation


Lønkompensationsordningen er målrettet erhverv/organisationer med under 50 % offentligt tilskud, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Lønkompensationen fra staten er 75 % for funktionærer og 90 % for timelønnede, dog maksimalt 30.000 kr., hvis man vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. Medarbejderne må ikke arbejde under hjemsendelsen. Der kan også søges lønkompensation for elever og lærlinge, og der er ikke krav om, at elever og lærlinge hjemsendes i perioden.

Der kan maksimalt opnås lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. 


Der er den 6. april 2020 indgået aftale om, at lønkompensationsordningen udvides for selvejende institutioner, foreninger og fonde mv., som modtager mere end 50 % af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud. Ordningen for denne gruppe omfattes af de generelle kriterier for lønkompensation. Ordningen forventes at tilføre 140 mio. kr. til gavn for kulturlivet.


Det er endnu uafklaret om selvejende haller vil være omfattet af lønkompensationsordningen for kulturområdet. Såfremt de er det, vil de ligeledes kunne søge om kompensation for fald i eventuel kommerciel omsætning. Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.


Det forventes at alle foreninger, haller mv. i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


3. Statsligt tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger


Regeringen har sammen med et flertal blandt Folketingets partier besluttet at yde et ekstraordinært tilskud op 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.


Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på nationalt niveau på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF.


Det forventes at alle foreninger mv. i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


4. Statsligt tilskud til aftenskolerne


Aftenskolerne kan søge Slots- og Kulturstyrelsen om kompensation for op til 90 % af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Der kan kompenseres for tabt deltagerbetaling op til de faktisk afholdte udgifter.


Det forventes at aftenskolerne i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


Støtte til tab af forventede indtægter


Der er umiddelbart ikke hjemmel til, at kommunen kan yde et ekstraordinært tilskud til foreninger, haller, mv., der taber forventede indtægter som følge af aflysning af arrangementer, da støtten vil være uden for det allerede budgetterede kommunale tilskud.


Desuden vil der som regel ikke være tale om indtægter, som foreningerne, haller, mv. er garanteret, da indtægterne ofte vil variere efter deltagerantal, vejret, arrangementets overskud, mv. Hvis arrangementet blev aflyst af andre omstændigheder, f.eks. vejret, arrangørens aflysning/konkurs, vil det heller ikke være muligt for kommunen at yde støtte til foreningerne eller hallerne.


Nordfyns Kommunes hjælpepakke 


Det forventes at alle aktører indenfor kultur og fritidsområdet i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


Herudover forventes det at aktørerne tænker de aktivitetsmæssige ændringer forårsaget af coronakrisen ind i en justering af de enkelte budgetter.


Og på samme vis forventes det at foreningerne selv, via proaktiv indsats, kontakter medlemmerne med henblik på at sikre, at alle i videst muligt omfang via medlemskab og kontingent bidrager til at understøtte foreningerne i en særlig situation, som den vi alle står i nu.


Overordnet økonomisk ramme for hjælpepakken er, at de afsatte midler til forenings- og haltilskud på Folkeoplysningsudvalgets område fastholdes selv om aktivitetsniveauet i en periode er helt eller delvist nedlukket. Der vil givetvis også være en periode efter en genåbning, hvor aktivitetsniveauet er lavere end normalt. Et lavere aktivitetsniveau vil normalt betyde, at der udbetales mindre tilskud til haller og foreninger. I denne særlige situation fastholdes den samlede ramme for at hjælpe haller og frivillige folkeoplysende foreninger igennem krisen.


Princippet for hjælpepakken er derfor, at haller og foreninger beholder deres tilskud selv om aktivitetsniveauet falder. Der vil dog fortsat kun blive udbetalt tilskud på baggrund af faktisk afholdte udgifter.


Da nedlukningsperioden pt ikke er kendt, og da der løbende kommer nye oplysninger, så kan den endelige økonomiske beregning endnu ikke fastlægges. Så nedenstående beskriver principperne, så haller og foreninger nogenlunde kan navigere økonomisk i den kommende tid.


1. Hallerne


Hallerne kompenseres for manglende indtægter på grund af faldende foreningsaktiviteter i hallerne som følge af corona-krisen. Kompensationen udmøntes gennem haltildelingsmodellen, hvor 50% af kompensationen lægges på en midlertidig forhøjelse af arealtilskuddet og 50% lægges på aktivitetstilskuddet.


Hjælpepakken betinges dog af, at hallerne ikke opkræver leje for foreningernes aktiviteter efter den 13. marts 2020 og frem til, at de indendørs idrætsanlæg igen kan benyttes som hidtil.


Bemærk dog, at denne betingelse kun vedrører udlejning på timebasis til frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune. Faste lejemål med foreninger, der er indgået på basis af en kvadratmeterpris pr. år, fortsætter som hidtil og de frivillige folkeoplysende foreninger vil kunne opnå lokaletilskud til omkostningen,


2. Foreningerne


Foreningernes medlemsaktivitetstilskud fastholdes i forhold til den normale model. Selv om foreningernes aktiviteter i en periode er helt eller delvist nedlukket, fastholdes dette tilskud og perioden vil dermed kunne tælle med i opgørelsen af aktive medlemmer, ligesom der vil kunne opnås kursustilskud til kurser, der allerede er betalt, men ikke gennemføres pga. situationen omkring coronavirus. Flyttes aktiviteter eller kurser til senere i 2020, vil der kunne opnås tilskud efter de almindelige regler på området.


Planlagte aktiviteter i skolernes gymnastiksale eller andre kommunale lokaler med gebyr, vil ikke blive opkrævet gebyr for den periode, hvor bygningerne er lukket ned som følge af retningslinjerne omkring håndtering af coronavirus.


Tilskud til lokaleleje og andre faste udgifter, kommunen giver tilskud til efter Folkeoplysningsloven og ’Regler for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde’ fortsætter ligeledes, medmindre udgiften er bortfaldet i nedlukningsperioden. Der vil som hidtil kun blive givet tilskud til faktisk afholdte udgifter. 


Regeringens hjælpepakker til erhvervslivet


Opmærksomheden henledes i øvrigt på regeringens hjælpepakke til erhvervslivet, hvor der forventes at de foreninger og haller, som har ansatte, i det omfang det er relevant/muligt i forhold til kriterierne til hjælpepakkerne, også benytter sig af dem for at afbøde de økonomiske konsekvenser af krisen.


1. Aftenskoler


Aftenskolernes tilskud er baseret på antallet af afholdte undervisningstimer, samt debatskabende aktiviteter. Aftenskolerne vil kunne opnå tilskud for allerede planlagte aktiviteter, der må aflyses som følge af tiltag til håndtering af coronavirus i foråret 2020.


Undervisning eller debatskabende arrangementer, der flyttes og gennemføres i 2020, vil opnå tilskud efter de almindelige regler på området.


Det forventes at aftenskolerne i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsord-ninger rettidigt.


Bevillinger fra kommunale puljer på Kultur- og Fritidsområdet til aktiviteter og projekter i 2020Anlægspuljen til Borger- og Landsbyinitiativer, Kultur- og Aktivitetspuljen, Puljen til lokale initiativer og Udviklingspuljen vil kunne søges løbende i 2020, og der vil for at understøtte erhvervslivet blive åbnet for, at der kan gives tilskud til flere håndværkertimer frem for foreningernes eget bidrag i form af frivillig arbejdskraft.


Der omfordeles desuden midler fra puljerne ’Borger og Landsbyinitiativer’, samt ’Kultur- og Aktivitetspuljen’, som målrettes aktiviteter i de 3 hovedbyer med det formål, at flere gæster og turister vil ledes ind i bymidterne og derved understøtte handelslivet.


Aktiviteterne vil blive gennemført i et tæt samarbejde med NEET, Nordfyns Erhverv og Turisme.


Administrationen foreslår at der omfordeles 600.000,- kr. fra puljerne til formålet. Beløbet blev forhøjet til 850.000 kr. af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 27. april 2020.


Herudover vil de midler, der er afsat i budgettet til etablering af BID-samarbejder i de 3 hovedbyer - i 2020 kunne anvendes til andre aktiviteter i hovedbyerne.


Aktører i Nordfyns Kommune med budgetbevillinger indenfor kulturområdet


I budgettet er der afsat midler til flere enkeltstående aktører og arrangementer. Det drejer sig om følgende:Tilskuddene til hhv. Castor, Nordfynsspillene og Vikingemarkedet fastholdes som udgangspunkt. Dog vil tilskuddet ikke kunne benyttes til at opbygge egenkapital hos aktørerne, men skal benyttes til at dække driftsomkostninger, eventuelle tab i forbindelse med nedlukning og/eller langsigtede investeringer som eksempel indkøb af udstyr. Der skal indsendes et regnskab ved årets udgang.  


Aktørerne er selv forpligtet til at søge de enkelte og relevante tilskudsordninger rettidigt, ligesom det forventes at aktørerne tænker aktivitetsmæssige ændringer forårsaget af coronakrisen ind i en justering af de enkelte budgetter.


Herudover er der i budgettet afsat midler til:Tilskuddene museer og arkiver, medborgerhuse og forsamlingshuse fastholdes som udgangspunkt. Dog vil tilskuddet ikke kunne benyttes til at opbygge egenkapital hos aktørerne, men skal benyttes til at dække driftsomkostninger, eventuelle tab i forbindelse med nedlukning og/eller langsigtede investeringer som eksempel indkøb af udstyr. Der skal indsendes et regnskab ved årets udgang.  


OBS: Aktører er selv forpligtet til at søge de enkelte og relevante tilskudsordninger rettidigt, ligesom det forventes at aktørerne tænker aktivitetsmæssige ændringer forårsaget af coronakrisen ind i en justering af de enkelte budgetter.