Til forældre med børn i dagtilbud og skoler

Kære forældre til barn i dagpleje, vuggestue og børnehave (19.05.2020)


På pressemøde før St. Bededagsferien fremlagde Regeringen fase 2 i en genåbning af Danmark – herunder også nye sundhedsfaglige retningslinjer og
lempelser udstedt af Sundhedsstyrelsen.


De største ændringer er lempelse af henholdsvis kvadratmeter pr. barn, afstandskravet og i det omfang at det er nødvendigt, at grupper kan blandes på tværs i ydertimerne eller i ferieperioder.


Vi har i hele genåbningen arbejdet fokuseret på at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og i samarbejde med jer forældre er det lykkedes rigtig flot. Selvom hverdagen ikke har været normal, så har vi oplevet stor trivsel, engagement og også velvilje til at tænke anderledes.


Dagplejen

Der er i skrivende stund ingen ændringer. Nuværende ramme og åbningstid for hver dagplejer fastholdes. Det er stadig vigtigt, at jeres dagplejer har tid til rengøring efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Vuggestue og børnehave

Vi forbereder lige nu næste fase i en yderligere genåbning. Det betyder, at vi fra uge 22 igen tilbyder normale åbningstider i de enkelte børnehuse.


I forældre garanteres en periode i løbet af dagen, hvor jeres barn kun indgår i én smittekæde – det vil sige, at jeres barn i dette tidsrum kun er i én fast gruppe med faste voksne. Det eksakte tidsrum varierer lidt fra institution til institution, da der er meget forskellige behov og muligheder i de enkelte børnehuse.


I ydertimerne om morgenen og om eftermiddagen blandes grupperne, hvis det bliver nødvendigt. Dette er blevet muligt, som en del af fase 2 genåbningen. Aflevering og afhentning vil stadig primært foregå udenfor. Ligeledes vil børn og voksne stadig nyde udendørslivet det meste af dagen.


Der vil være lokale forhold, der har indflydelse på organisering og planlægning. Derfor vil I hurtigst muligt modtage konkret information fra jeres barns dagtilbud.


Har du yderligere spørgsmål til dette, er du velkommen til at stille dem direkte til lederen i dit barns børnehus.Hverdagen i de enkelte børnehus er forsat omfattet af bekendtgørelsen om nødpasning og er derfor stadig ikke sammenlignelig med den, de kendte før COVID-19.


Der vil fortsat være ekstra fokus på gode hygiejnerutiner, rengøring og gruppeinddeling af børnene. Det er med fokus på disse tre områder, at vi skal være med til at lave den sikre fase 2 genåbning.


I vil løbende blive informeret om de tiltag og anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen. Hvis der kommer yderligere vejledninger og retningslinjer, vil der blive taget højde herfor.__________________________________________________________

Forældrebrev til forældre til elever i 6. - 9. klasse (13.05.20)


På pressemøde før St. Bededagsferien fremlagde Regeringen fase 2 i en genåbning af Danmark – og tilkendegav her at 6.-10. klasse kan begynde at komme tilbage i skole igen.


Siden denne udmelding har alle kommunens skoler taget fat på de konkrete forberedelse for at kunne modtage de største elever og blive klar til en skoledag, der lever op til de nye sundhedsfaglige retningslinjer og lempelser udstedt af Sundhedsstyrelsen. Den største ændring i de nye retningslinjer er lempelse af afstandskrævet til en meter.


Denne forberedelse muliggør at alle skoler kan byde elever fra 6.- 9. klasse velkommen tilbage i skole fra på mandag d. 18. maj.


Og lærere, pædagoger og ledere glæder sig rigtig meget til fysisk at skulle møde alle elever igen.


Præcis hvordan det kommer til at foregå for eleverne fra 6.- 9. årgang på den enkelte skole, får I information om via Aula.


Undervisningen, der finder sted, er forsat omfattet af bekendtgørelsen om nødundervisning. Det vil sige, at eleverne kan forvente en hverdag med reduceret skema og fravær af fag, hvorfor hverdagen heller ikke er sammenlignelig med den, de kendte før COVID-19.


Der vil fortsat være ekstra fokus på hygiejne og adfærd på skolerne – herunder fokus på håndvask, rengøring, hosteetikette og i at begrænse fysisk kontakt.


Derudover er afgangsprøverne for de ældste årgange også fortsat aflyst, og det er årskaraktererne der skal bruges, når der skal søges ind på en ungdoms-uddannelse.


I vil løbende blive informeret om de tiltag og anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen. Hvis der kommer yderligere vejledninger og retningslinjer vil der blive taget højde herfor i tilrettelæggelse af skoledagen.

Har du yderligere spørgsmål til dit barns skoledag, kan du stille dem direkte til skolelederen på dit barns skole.


Da vi endnu ikke har modtaget centrale udmeldinger omkring Ungdomsskolen og Musikskolen, er det ikke muligt at åbne disse tilbud i denne omgang.


Center for Læring og trivsel (CLT) der yder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning samt konsultativ bistand kan stadig kontaktes telefonisk inden for de almindelige åbningstider.


Vi ser frem til, at det igen bliver muligt for kommunens elever at mødes fysisk med lærere og gode kammerater. Sikring af den mentale sundhed og sociale trivsel er vigtige fokuspunkter for os alle.


__________________________________________________________

Forældrebrev om status på den delvise genåbning af dagtilbud og skoler (20/4 20)


Siden seneste forældrebrev udsendt den 14. april 2020, har vi gennemført en genåbning af vores dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave), skole for 0.-5. klasse samt specialklasserne for 0.-9. klasse.

Genåbningen er sket i overensstemmelse med Regeringens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Vi er meget opmærksomme på, at hverdagen er blevet meget anderledes for både børn, forældre og personale, end hvad der var tilfældet før COVID-19. Det gælder for eksempel i forhold til:

• Der er skærpede krav til rengøring og hygiejne, fx faste regler for håndvask blandt børn og voksne. 
• Børnene organiseres i små grupper, og indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn.
• Det sikres, at der er plads nok omkring børnene, og at aktiviteter i videst muligt omfang foregår udendørs.
• Kun raske børn må komme i dagtilbud. Alle med symptomer – børn såvel som personale – skal blive hjemme.
• Reduceret åbningstid i dagtilbud og skole.

I forbindelse med genåbningen gav Regeringen mulighed for at reducere åbningstiderne, hvis det var nødvendigt for at kunne opfylde retningslinjerne. Dette er sket i Nordfyns kommune. 

Jeg vil dog gerne understrege, at der er mulighed for at få passet sit barn i hele den normale åbningstid, såfremt forældrene har et pasningsbehov til deres barn og såfremt de har afsøgt andre pasningsmuligheder.

Det er også fortsat sådan, at har man mulighed for at passe sit barn hjemme, opfordres man til dette. Generelt kræver det ekstra personale at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi har brug for alle personaleressourcer, og for at kunne flytte rundt på disse. 

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger omkring genåbningen fra jer forældre, og vi har også fået opfordringer til at gentænke dele af genåbningsplanen, da nogle forældre føler sig udfordrede i forhold til de reducerede åbningstider.

For at vi kan gentænke områder i en ganske omfattende genåbningsplan, vil vi i de kommende dage indhente en række data om genåbningen både hos jer forældre og hos institutionerne. Det handler rigtig meget om jeres pasningsbehov. 

For at vi kan anvende vores personaleressourcer så hensigtsmæssigt som muligt, vil jeg gerne opfordre jer til at være meget præcise med jeres pasningsbehov. 

Derudover vælger vi blandt andet at inddrage forældrebestyrelserne i den videre dialog om, hvordan vi på den bedst mulige måde kan finde frem til fælles løsninger omkring det at drive dagtilbud og skole under de gældende COVID-19 retningslinjer.
Vi ønsker en god og konstruktiv dialog i denne situation, som vi bedst løser i fællesskab og ved at fastholde dialogen.

Så status efter tre dages åbning af dele af skole og dagtilbud, er, at vi lytter på, hvordan det har virket, og sætter et arbejde i gang således at vi får justeret der, hvor det er det rigtige at gøre. Justeringerne vil som nævnt ovenfor ske i samarbejde med blandt andet  forældrebestyrelserne.


____________________________________________________

Skolebus

Der vil fra senest tirsdag den 21/4 blive sikret hjemtransport for de børn, hvor den normale lokalbus ikke passer. Afhængig af omfanget vil det enten blive med taxi eller med bus. Det aftales individuelt. Ordningen gælder til åbningstiderne i skole/SFO passer med lokaltrafikken – kl. 14.00

Dagplejens normering

Vi er i samarbejde med dagplejerne i gang med at finde en god løsning på, hvordan vi kan forene Sundhedsstyrelsens retningslinjer med dagplejernes hverdag med fire børn. Vi håber, at vi snart kan tilbyde en længere åbningstid til forældre med børn i dagpleje.

Vi har anlagt en forsigtighedstilgang, hvor vi tager størst mulige sundhedsmæssige hensyn til børnene med afsæt afstandskravene fra Sundhedsstyrelsen.

Vi er ved at undersøge, hvorfor andre kommuner vurderer det anderledes. Hvis dagplejer i andre kommune kan løfte en normal belægning i dagplejen med de skyldige hensyn til børnenes sundhed, så bør Nordfyns Kommune naturligvis også kunne gøre det.

Betaling

Vi tilbyde pasning i det omfang, at forældre ikke kan finde pasning uden for undervisningstiden. Vi læner os op ad KL’s retningslinjer med hensyn til tilbagebetaling, og det samme gør de øvrige fynske kommuner også. Så Nordfyns Kommune går på ingen måde enegang. Kommer der andre retningslinjer fra KL, retter vi naturligvis ind. Ville der skulle ske fuld kompensation til forældre for nedlukningen af dagtilbud i coronakrisens første fase, vil pengene skulle findes på andre velfærdsområder. 


______________________________________________________

Information om delvis genåbning af dagtilbud og skoler efter påske


Regeringen ønsker en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark, som skal bringe Danmark sikkert og trygt tilbage til så normale tilstande som muligt.

Regeringen har valgt, at kommunale og private pasningstilbud til børn (dagpleje, vuggestue, børnehave), de mindste klassetrin i folkeskolen (0.-5. årgang), samt specialklasserne (0.-9. årgang) får mulighed for at komme tilbage til hverdagen først.

Dagtilbud og skoler i Nordfyns Kommune er nu ved at være klar til at åbne op igen. Vi har valgt at bruge den tid, der skal til for at være klar, derfor genåbnes skoler og dagtilbud torsdag og fredag i denne uge


Genåbningen vil ske inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket blandt andet betyder, at børnene vil møde en anderledes dagligdag, end de er vant til. For at minimere smitterisikoen vil aktiviteterne for eksempel foregå i afgrænsede zoner, hvor der vil være mindst 2 meter mellem arbejdspladserne. Ligeså vil der ske regelmæssig rengøring af lokalerne og afspritning af overflader, ligesom der laves introduktion for alle i korrekt håndvask. Desuden vil alle skulle være meget ude, så skiftetøj og tøj efter vejret er meget påkrævet. Vi håber meget på jeres forståelse og samarbejde omkring genåbningen, som for os alle er en ny og ukendt situation. Vores personale er meget optaget af fortsat at vise det enkelte barn omsorg og nærvær.


Det vil være en anderledes hverdag, som I og jeres børn kommer tilbage til. Bl.a. er der reduceret i den tid, jeres børn kan gå i skole og dagtilbud. Den konkrete åbningstid vil I blive informeret om fra jeres egen skole eller dagtilbud. Såvel pasning som undervisning vil, selvom børnene opholder sig fysisk i dagtilbuddet eller i skolen, fortsat finde sted som nødpasning og nødundervisning efter gældende bekendtgørelser. Det betyder, at hverdagen i dagtilbud og skole ikke vil ligne hverdagen, som den var før nedlukningen.

I forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene og skolerne skal vi bede jer være meget opmærksomme på følgende:


I vil få en direkte henvendelse fra jeres barns dagtilbud eller skole, hvori de nærmere forhold vedrørende genåbningen beskrives. På grund af de mange hensyn, som der skal tages under de givne omstændigheder, vil nogle af jer opleve ændrede åbningstider i forhold til, hvad I er vant til.

Nedenstående oversigt viser, hvornår jeres institution genåbner


Distrikt Bogense


Dagtilbud:
Børnehuset Skoven: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Bogense Skole, Afdeling Bogense:
Førskole og 0. årgang: Torsdag den 16. april 2020.
1.-5. årgang: Fredag den 17. april 2020.
Bogense Skole, Afdeling Kongslund:
Førskole og 0. årgang: Torsdag den 16. april 2020.
1.-5. årgang: Fredag den 17. april 2020.

Specialklasserækken:
Regnbuen, Bogense Skole: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Havrehed


Dagtilbud:
Børnehuset Adamsminde: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Kernen: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Veflinge: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Havrehedskolen, Afdeling Morud:
Førskole til og med 2. klasse: Torsdag den 16. april 2020
3.-5. klasse: Fredag den 17. april 2020
Havrehedskolen, Afdeling Veflinge:
Førskole til og med 2. klasse: Torsdag den 16. april 2020
3.-5. klasse: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Kystskolen


Dagtilbud:
Børnehuset Dalskovreden: Fredag den 17. april 2020
Børnehuset Fyrtårnet: Fredag den 17. april 2020

Skoler:
Kystskolen, Afdeling Krogsbølle: Fredag den 17. april 2020
Kystskolen, Afdeling Løkkemark: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Sletten


Dagtilbud:
Børnehuset Mini-Max: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Kastaniegården: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Græshoppen: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Skovtroldene: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Sletten Skole, Afdeling Otterup: Torsdag den 16. april 2020
Sletten Skole, Afdeling Nordvest: Torsdag den 16. april 2020
Sletten Skole, Afdeling Skovløkke: Torsdag den 16. april 2020

Specialklasserækken:
Specialklasserækken, Sletten Skole: Torsdag den 16. april 2020.


Distrikt Særslev-Haarslev


Dagtilbud:
Børnehuset Særslev: Fredag den 17. april 2020
Side 3 af 4
Børnehuset Haarslev: Fredag den 17. april 2020

Skoler:
Særslev-Haarslev-Skolen, Afdeling Særslev: Fredag den 17. april 2020
Særslev-Haarslev-Skolen, Afdeling Haarslev: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Søndersø


Dagtilbud:
Børnehuset Nordmark: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Mælkevejen: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Birkemosen: Torsdag den 16. april 2020
Specialtilbuddet Tigerhuset: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Skamby: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Søndersøskolen:
Førskole til og med 2. årgang: Torsdag den 16. april 2020
3.-5. årgang: Fredag den 17. april 2020

Specialklasserækken:
Specialklasserækken, Søndersø Skole: Fredag den 17. april 2020.


Heldagsskolen


Heldagsskolen: Fredag den 17. april 2020
Ungdomsskolens Fokusklasse
Fokusklassen: Fredag den 17. april 2020.


I bør ikke sende jeres børn i dagtilbud eller skole, hvis:


Udviser barnet symptomer i løbet af dagen i institutionen, vil barnet blive sendt hjem og skal straks hentes. I tilfælde af at jeres barn har en kronisk lidelse eller er særligt sårbar, skal I kontakte egen læge med henblik på en vurdering af, om barnet kan komme i dagtilbud eller skole. 


I kan læse mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer her:

- Vejledning til dagtilbud
- Vejledning til skoler og fritidsordninger

(Klik ”OK” når dialogboksen åbner).

Behov for pasning udenfor åbningstid?

Har I som forældre behov for pasning ud over den åbningstid, dagtilbud eller skole tilbyder, og tilhører I en af disse grupper:

1. forældre, der varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
2. forældre, der er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

så skal I kontakte jeres lokale dagtilbuds- eller skoleleder for at afklare behovet og mulighederne.


Dagplejen

For at efterkomme Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der kun være 2 børn ad gangen hos den enkelte dagplejer. Forældre til børn i dagpleje vil blive kontaktet af lederen af dagplejen med besked om det konkrete pasningstilbud.

Skolebusser

Skolebusserne vil køre efter de normale køreplaner fra onsdag den 15. april 2020.

Nødpasning og nødundervisning

Allerede udmeldt nødpasning fungerer som planlagt og ophører efterhånden som dagtilbud og skoler genåbnes i løbet af uge 16. Regeringen har endvidere meldt ud, at elever i 6. til 9. klasse fortsat skal modtage fjernundervisning, og at årets afgangsprøver aflyses. Årskarakterer overføres som årets afgangsprøveresultat.

Ved andre behov

Hvis nogle af jer har andre behov i forhold til at få hverdagen til at fungere, bedes I kontakte jeres lokale leder for en dialog og en konkret vurdering af, hvad der er praktisk muligt under de givne vilkår.__________________________________________________


Tidligere information om delvis genåbning af dagtilbud og skoler efter påske

På pressemøde i mandags fremlagde statsminister Mette Frederiksen regeringens bud på første fase af genåbningen af Danmark. Genåbningen er forudsat, at vi alle udviser ansvarlig adfærd og at tal for smittede stadig følger den grønne kurve, hvor sundhedsvæsenet kan følge med.


Regeringen ønsker en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark, som skal bringe Danmark sikkert og trygt tilbage til så normale tilstande som muligt.


Regeringen har valgt, at kommunale og private pasningstilbud til børn (dagpleje, vuggestue, børnehave), de mindste klassetrin i folkeskolen (0.-5. årgang), samt
specialklasserne, får mulighed for at komme tilbage til hverdagen først.


Nordfyns Kommune forventer, at dagtilbud og skoler vil være klar til genåbning fra onsdag den 15. april og senest den 17. april 2020. Endelig dato for genåbning af de enkelte dagtilbud og skoler vil fremgå af forældrebrev, som I vil modtage tirsdag eftermiddag den 14. april 2020.


Allerede udmeldt nødpasning (se nedenstående afsnit) fungerer som planlagt og ophører efterhånden som dagtilbud og skoler genåbnes i løbet af uge 16.


Genåbningen vil foregå i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anvisninger om hygiejne, afstand, rengøring og måden vi omgås hinanden på, herunder flest mulige aktiviteter udenfor.


Når børnene møder ind, vil der være fokus på at gøre alle fortrolige med gode hygiejne-rutiner, som er en forudsætning for at vi til fulde kan efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 


Skolebusserne vil køre efter de normale køreplaner fra onsdag den 15. april 2020.


Regeringen har endvidere meldt ud, at elever i 6. til 9. klasse fortsat skal modtage fjernundervisning, og at årets afgangsprøver aflyses. Årskarakterer overføres som årets afgangsprøveresultat.


Mere information følger i nyt forældrebrev, som I som nævnt vil modtage tirsdag eftermiddag den 14. april 2020.


Vi glæder os til tage de første små skridt henimod en normalisering af vores dagtilbud og skoler. Vi vil arbejde for, at det er så sikkert og trygt for børn og personaler som muligt at møde ind efter påske, og åbner ikke nogle tilbud op før end vi til fulde efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 


_________________________________


Tidligere udmeldinger om nødpasning:

1. Nødpasning efter 13. april

På pressemøde sidste mandag åbnede Statsminister Mette Frederiksen for, at Danmark måske kan vende tilbage til en mere normal hverdag efter påske. En eventuel genåbning vil ske gradvist og forskudt. Mette Frederiksen kom ikke nærmere ind på, hvordan det rent praktisk skal ske.

I skrivende stund forventer vi dog fortsat, at nedlukningen af vores dagtilbud og skoler vil være en realitet efter påske. vi melder dette ud til jer nu, da det muliggør en hensigtsmæssig koordinering og organisering op til påskeferien – så vi kan være klar til at tage imod tilmeldte børn i vores nødberedskab efter påske.

For børn, unge og deres familier betyder det, at nødberedskabet på dagtilbud og skole forlænges -  med den væsentlige ændring at der efter påske tilbydes nødpasning /nødundervisning i HVERT distrikt.

Vi tilbyder efter påske også nødpasning i alle vore specialtilbud. Disse tilbud åbnes for jeres børn, således at der ikke skal andre kriterier til end at jeres barn er visiteret til et specialtilbud. 


Ved behov for nødpasning/nødundervisning kontaktes lederen af barnets sædvanlige dagtilbud/skole telefonisk senest fredag d. 3. april 2020 kl. 12.

Kriterier for nødberedskab fastholdes og er indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:


 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Opstår der akut behov skal nedenstående ledere ligeledes kontaktes:


Distrikt Havrehed

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Kernen og på Havrehedskolen afd. Morud.
Skoleleder Kim Funk Johannessen 23743678
Dagtilbudsleder Gitte Helga Kristensen 22938141.
 

Distrikt Søndersø

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mælkevejen og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Nødpasning og nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår i henholdsvis Tigerhuset og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Skoleleder Jan Møller-Iversen 30591524
Dagtilbudsleder Inge-Lise Andersen 29337589.
 

Distrikt Bogense

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Skoven og på Bogense Skole afd. Bogense.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Bogense Skole afd. Bogense.
Skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen 21369208
Dagtilbudsleder Mette Hjorth 23823911.
 

Distrikt Sletten (inkl. Børnehuset Skovtroldene)

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mini-Max og på Sletten skole afd. Nordvest.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Sletten skole afd. Otterup.
Skoleleder Mads Dahl Arvidsen 23288878
Dagtilbudsleder Ulla Windfeld-Lund 26744460.
 

Distrikt Særslev-Hårslev

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Hårslev og på Særslev-Hårslev-Skole afd. Hårslev.
Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Særslev.
Distriktsskoleleder Sara K. Johansen 29377317
Pædagogisk afdelingsleder Lene T. Pagh 23267576.
  

Distrikt Kystskolen

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis børnehuset Fyrtårnet og på Kystskolen afd. Krogsbølle. Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Mini-Max, Otterup.
Konstitueret Skoleleder Caroline K. Pedersen 24968986
Pædagogisk afdelingsleder Charlotte von Staffeldt Beck 21373182.


Heldagsskolen

Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel 23 35 03 69.

 
_____________________________________

2. Nødpasning frem til 13. april

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag. De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag d. 13. april.


Helt konkret betyder det, at hjemsendelsen af børn og unge i Nordfyns kommune forlænges – og at alle dagplejere, daginstitutioner og skoler forbliver lukkede ind til og med d.13. april 2020.


For børn, unge og deres familier betyder det, at det etablerede nødberedskab på dagtilbud og skole forlænges.


Vi tilbyder nødberedskab indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:


 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Der tilbydes nødpasning for dagtilbud i henhold til:


Kriterie 1: 

 • Mælkevejen, Søndersø, (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)
 • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)

Kriterie 2:

 • Kernen, Morud, (Leder Gitte Helga Kristensen, telefon 22 93 81 41)
 • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89).

Der tilbydes nødundervisning for skoler på henholdsvis:


Kriterie 1: 

 • Søndersøskolen - Nordmark (Leder Jan Møller Iversen, telefon 30 59 15 24). Herunder også alle børn i specialiserede tilbud.

Kriterie 2:

 • Bogense skole, (Leder Pia Brøndsted Jacobsen, telefon 21 36 92 08)
 • Heldagsskolen, (Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel, telefon 23 35 03 69)

Har I behov for at gøre brug af nødpasning eller nødundervisning, skal I ringe til ovenstående kontaktpersoner. 

________________________________   

Spørgsmål og svar

Læs generelle spørgsmål og svar til børnefamilier her: 

________________________________

Legeaftaler

Læs myndighedernes anbefalinger omkring legeaftaler her.

_______________________________

Tandplejen

Grundet COVID-19 foretager Tandklinikken kun behandlinger i henhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Har I en aftale i nærmeste fremtid, vil I blive kontaktet telefonisk eller modtage en SMS med aflysning af tiden.

Telefonen er åbent dagligt mellem kl. 8.00-11.00. Det er ikke muligt at møde op på klinikken uden aftale. Borgerbooking er lukket på ubestemt tid.


Akut opstået tandskade

- Ved akut opstået tandskade efter kl. 11.00 kan klinikken kontaktes på akut nr.: 29 36 81 36 indtil kl. 15.00. 
- Ved akut opstået smerte eller tandskade efter kl. 15.00 henvises til privat tandlæge eller skadestue privat tandlæge eller skadestue.
- Lørdage, søndage og helligdage kan Tandlægevagten, Heden 7, Odense, kontaktes på telefon: 99 44 08 09 fra kl. 9.00-12.00.