Indledning

Nordfyns Kommunalbestyrelse har besluttet at revidere Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i kommunen. Indsatsplanen for bjørneklobekæmpelse blev vedtaget i januar 2016. Ændret lovgivning og den generelle forekomst af bjørneklo medfører at indsatsen skal vurderes på ny.

Planen har til formål at styrke den indsats som mange lodsejere og kommunen allerede nu gør.  Indsatsen skal ske som en samlet indsats og understøtter Vision 2021 ”Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen.”

Indsatsplanen giver alle lodsejere pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo på deres ejendom. Bekæmpelsen skal på sigt medføre, at planten udryddes fra Nordfyns Kommune.

Baggrund

Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en planteart, der aggressivt spreder sig til nye områder. Arten er invasiv og uønsket i den danske natur. Det er vigtigt, at kæmpebjørneklo bekæmpes effektivt.

Planterne kommer typisk frem i marts-april og sæsonen strækker sig frem til oktober. De blomstrer i juni-juli og sætter frø i perioden august-oktober. Nye skud kan forekomme i løbet af hele sæsonen.

Kæmpebjørnekloen er kendt for at kunne give udslæt, hvis plantevæsken kommer i kontakt med huden og huden herefter udsættes for sollys. Der er derfor god grund til at være forsigtig, når man bekæmper kæmpebjørneklo.

Kæmpebjørnekloen stammer fra Kaukasus og er oprindeligt bragt til landet som prydplante. Planten klarer sig glimrende i det danske klima og har efterhånden spredt sig voldsomt i den danske natur. Den sætter mange frø – op til 20.000 pr. plante – og spreder sig villigt.

Kæmpebjørnekloen er i stand til at bortskygge og udkonkurrere naturligt hjemmehørende arter. Det er dels uheldigt for bevarelsen af den naturlige flora, men betyder også, at en række hjemmehørende insekter og smådyr mister deres føde- og ynglesteder. Langs vandløb kan bestande af kæmpebjørneklo medføre en øget erosion af brinkerne, hvilket kan betyde en øget næringstilførsel til - og forringe afvandingen i vandløbet.

Nordfyns Kommune får hvert år henvendelser fra lodsejere, som melder om kæmpebjørneklo på egen og andres ejendom, som spørger om råd vedr. bekæmpelsesmetoder og om pligten til at bekæmpe.

Kommunens bekæmpelse er hidtil sket i 2 meter bræmmen langs de vandløb, som kommunen vedligeholder udover de kommunale arealer. Med nærværende revidering af indsatsplanen bekæmper kommunen kun kommunale arealer.

Lodsejere forestår bekæmpelsen på egne arealer.

Lovgrundlag

Revidering af Indsatsplanen er udarbejdet i medfør af Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Bekendtgørelsen giver kommunen adgang til at pålægge ejere af arealer indenfor indsatsområdet at bekæmpe planten i overensstemmelse med en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan.

Endvidere giver bekendtgørelsen Kommunen mulighed for at foretage bekæmpelse på ejer eller brugers regning, jf. § 5, med følgende ramme (§5, stk. 1-6 kort skitseret):

Bekendtgørelsen fastsætter, at et forslag til indsatsplanen skal offentliggøres, og at offentligheden skal have mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser til planen. Indsatsplanen kan vedtages og offentliggøres endeligt efter de 8 ugers høring.

Nordfyns Kommunes bekæmpelse

Nordfyns Kommune bekæmper kæmpebjørneklo på kommunens egne arealer.