Tilskud til lokaler

Der kan højst anvendes 5 %, af den indenfor området afsatte budgetramme, til lokaletilskud.


Almindelige lokaler:

Ansøgning om tilskud til lokaleudgifter til undervisning indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 15. november for det kommende kalenderår. Tilskud til leje af undervisningslokaler kan kun bevilges, når egnede offentlige lokaler ikke kan stilles til rådighed. Der bevilges normalt et tilskud på 50 % af lokaleudgiften. Tilskuddet kan reduceres til de i loven fastsatte bestemmelser.


Særlige lokaler (varmtvandsbassin)

Ansøgning om tilskud til lokaleudgifter til særlige lokaler indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 15. november for det kommende kalenderår. Der bevilges aconto lokaletilskud på 50 % af den af Nordfyns Kommune godkendte tilskudsberettigede lokaleudgift.

Tilskuddet reguleres i november måned i kalenderåret, således at tilskudsprocenten bliver den samme, som der ydes til frivilligt folkeoplysende foreningers brug af særlige lokaler. 


Det bevilgede tilskud udbetales, når udgifterne er dokumenterede. Der aflægges regnskab for lokaletilskud sammen med foreningens regnskab for tilskud til undervisning.