Tilskud til små hold

Såfremt der efter beregning af det maksimale tilskud til undervisning resterer uforbrugte midler til folkeoplysende voksenundervisning i årets budget, fordeles midler til mindre aftenskolehold.


Der gives følgende i tilskud til undervisning af små hold:


Det ekstra tilskud er angivet i 2019-priser og prisfremskrives årligt.

Aftenskolerne ansøger om ekstra tilskud til små hold senest den 15. november for indeværende kalenderår. Tilskuddet udbetales sammen med aconto-tilskuddet for det kommende år i december og efterreguleres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.