Debatskabende aktiviteter

Den enkelte forening skal afsætte 10 % af den tildelte beløbsramme til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens overordnede formål. Puljen kan anvendes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. 

De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og have interesse for fællesskabet. Der skal i arrangementet indgå en struktureret debat, der inddrager deltagerne, og debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være agitation, behandling, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne skabes debat herom.

De debatskabende aktiviteter kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner mv. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement. 

Alle udgifter til debatskabende aktiviteter skal kunne dokumenteres. Dog undtaget udgifter til administration og lederhonorar. Der kan normalt højst indregnes 15 % til lederhonorar og 20 % til administration af det samlede budget for hvert arrangement. 

Puljen kan ikke anvendes til:

De debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementet skal være åbent for alle.

For en debatskabende aktivitet, der må aflyses/ikke samler deltagere, gælder de samme vilkår for regnskabsaflæggelse/tilskudsrelevans til dokumenterede afholdte udgifter, samt procentsats for administration og lederhonorar, som for en gennemført aktivitet. Hvis der er deltagerbetaling, skal det fremgå af annonceringen.