Formål

Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning mv. i Nordfyns Kommune. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 samt bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011.


Hvem kan få tilskud

Foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Nordfyns Kommune, og som tilbyder Folkeoplysende Voksenundervisning, er tilskudsberettiget og har adgang til offentlige lokaler.

For at blive godkendt og tilskudsberettiget skal foreningen opfylde følgende krav:


Det skal fremgå af vedtægterne:


Hvad ydes der tilskud til?

Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet en deltagerbetaling samt til debatskabende aktiviteter.

Tilskud ydes under forudsætning af, at ledere og lærere aflønnes i henhold til regler udarbejdet af Undervisningsministeriet. Denne betingelse gælder dog ikke for debatskabende aktiviteter eller for aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.


Hvad ydes der ikke tilskud til

Der ydes ikke tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning.

Der ydes ikke tilskud til formelt kompetencegivende undervisning.

Der ydes ikke tilskud til undervisning mv. indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans. Og der ydes ikke tilskud til emner om fremstilling af alkoholiske drikke, samt undervisning mv. der indeholder agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Egenforvaltning

Den enkelte forening træffer selv beslutning om holdstørrelser, deltagerbetaling, emnevalg, tilrettelæggelsesformer og kursuslængder, samt ansættelse og afskedigelse af lærere, foredragsholdere og ledere.


Ansøgning om tilskud

Godkendte foreninger, som tilbyder Folkeoplysende Voksenundervisning, vil ultimo december automatisk få tilsendt meddelelse om tilskuddets størrelse (aconto) for det kommende kalenderår. Acontotilskuddet til undervisning beregnes ud fra det gennemsnitlige antal undervisningstimer, som er afholdt i de sidste to afsluttede regnskabsår.

Debatskabende aktiviteter

Den enkelte forening skal afsætte 10 % af den tildelte beløbsramme til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens overordnede formål. Puljen kan anvendes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. 

De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og have interesse for fællesskabet. Der skal i arrangementet indgå en struktureret debat, der inddrager deltagerne, og debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være agitation, behandling, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne skabes debat herom.

De debatskabende aktiviteter kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner mv. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement. 

Alle udgifter til debatskabende aktiviteter skal kunne dokumenteres. Dog undtaget udgifter til administration og lederhonorar. Der kan normalt højst indregnes 15 % til lederhonorar og 20 % til administration af det samlede budget for hvert arrangement. 

Puljen kan ikke anvendes til:

De debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementet skal være åbent for alle.

For en debatskabende aktivitet, der må aflyses/ikke samler deltagere, gælder de samme vilkår for regnskabsaflæggelse/tilskudsrelevans til dokumenterede afholdte udgifter, samt procentsats for administration og lederhonorar, som for en gennemført aktivitet. Hvis der er deltagerbetaling, skal det fremgå af annonceringen.

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Foreninger, der modtager tilskud til voksenundervisning mv., kan anvende op til 40 % af det beløb, de har fået som tilskudstilsagn til undervisning, til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Deltagere i undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal være tilmeldt et hold, ligesom ved traditionel aftenskoleundervisning, hvor deltagerne er registreret. Det skal være muligt for alle at tilmelde sig holdene.

Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan blandt andet være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, 'spørg specialisten', it-baseret fjernundervisning eller andre alternative tilrettelæggelsesformer. For så vidt angår fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Fleksible tilrettelæggelsesformer skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning.

Formålet med fleksible tilrettelæggelsesformer skal være at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab indenfor væsentlige samfundsrelaterede områder. Indenfor disse rammer er der frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der gælder for traditionel aftenskoleundervisning. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft til fleksible tilrettelæggelsesformer. Alle udgifter skal kunne dokumenteres.

Tilskuddet kan kun anvendes til:

Afregning af fleksible tilrettelæggelsesformer: De tilskudsberettigede udgifter er de faktisk afholdte udgifter. Tilskuddet kan dog højst udgøre 1/3 af de faktisk afholdte udgifter.

Deltagere fra andre kommuner

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning mv., fremsender snarest efter undervisningens afslutning oplysning om navn, adresse og cpr. nr. samt emne og timetal på personer, der ikke er bosiddende i Nordfyns Kommune. Der skal ikke indsendes oplysninger for så vidt angår deltagere i foredrag.

Afregning af tilskud

Senest den 1. april hvert år indberetter den enkelte forening for det seneste afsluttede kalenderår følgende oplysninger: Deltagerantal og undervisningstimer fordelt på emner, undervisning, foredrag, instrumentalundervisning og deltagere med handicap i relation til et konkret emne, samt antal deltagere og udgifter i forbindelse med afvikling af debatskabende aktiviteter, samt aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

De særlige tilskudsvilkår for handicapundervisning og instrumentalundervisning gælder kun for små hold. Den gennemsnitlige holdstørrelse må maksimalt være på 7 deltagere.


Samtidig fremsender den enkelte forening indberetning for den samlede lønudbetaling således:

Herudover skal deltagernes samlede egenbetaling oplyses.

Indberetningen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til:

Indberetningen foretages på et særskilt skema.

Ligeledes udfyldes skema for afregning af 10 % puljen til debatskabende aktiviteter.

Ligeledes fremsendes regnskab for afregning af fleksible tilrettelæggelsesformer.

Ligeledes fremsendes regnskab for afregning af undervisning på små hold.

Rigtigheden af indberetningerne bekræftes ved underskrift af foreningens bestyrelse, leder og revisor.

Tilbagebetaling

Såfremt det ved regnskabsaflæggelsen viser sig, at foreningen ikke har kunnet anvende det fulde tilskud indenfor lovens rammer, skal der ske tilbagebetaling senest 1 måned efter påkrav.

Ikke forbrugte midler

Uforbrugte midler fra 10 % puljen overføres til Folkeoplysende Voksenundervisning og anvendes til forhøjelse af tilskud til undervisning.

Administrativ hjælp

Jævnfør Folkeoplysningsloven varetager Nordfyns Kommune lønadministrationen for de foreninger, der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation.

Tilskud til lokaler

Der kan højst anvendes 5 %, af den indenfor området afsatte budgetramme, til lokaletilskud.


Almindelige lokaler:

Ansøgning om tilskud til lokaleudgifter til undervisning indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 15. november for det kommende kalenderår. Tilskud til leje af undervisningslokaler kan kun bevilges, når egnede offentlige lokaler ikke kan stilles til rådighed. Der bevilges normalt et tilskud på 50 % af lokaleudgiften. Tilskuddet kan reduceres til de i loven fastsatte bestemmelser.


Særlige lokaler (varmtvandsbassin)

Ansøgning om tilskud til lokaleudgifter til særlige lokaler indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 15. november for det kommende kalenderår. Der bevilges aconto lokaletilskud på 50 % af den af Nordfyns Kommune godkendte tilskudsberettigede lokaleudgift.

Tilskuddet reguleres i november måned i kalenderåret, således at tilskudsprocenten bliver den samme, som der ydes til frivilligt folkeoplysende foreningers brug af særlige lokaler. 


Det bevilgede tilskud udbetales, når udgifterne er dokumenterede. Der aflægges regnskab for lokaletilskud sammen med foreningens regnskab for tilskud til undervisning.

Tilskud til små hold

Såfremt der efter beregning af det maksimale tilskud til undervisning resterer uforbrugte midler til folkeoplysende voksenundervisning i årets budget, fordeles midler til mindre aftenskolehold.


Der gives følgende i tilskud til undervisning af små hold:


Det ekstra tilskud er angivet i 2019-priser og prisfremskrives årligt.

Aftenskolerne ansøger om ekstra tilskud til små hold senest den 15. november for indeværende kalenderår. Tilskuddet udbetales sammen med aconto-tilskuddet for det kommende år i december og efterreguleres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Årsberetning

Som hovedregel indsendes årsberetning ikke.

Med henblik på at følge foreningens arbejde og udvikling forbeholder Folkeoplysningsudvalget sig dog retten til at indhente en årlig beretning om foreningens virksomhed.

Klageadgang

Afgørelser kan indenfor 4 uger fra afgørelsen er meddelt indbringes for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget af de foreninger, som afgørelsen angår.