Ændret anvendelse af overflødige bygninger

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan efter anmeldelse efter Planloven tages i brug til håndværks- eller industrivirksomhed, mindre butikker på op til 250 m², liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og 1 bolig samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af,

Andre overflødige bygninger kan også tages i brug til ovennævnte formål, hvis vilkårene er opfyldt.
Dog gælder det ikke for bygninger indenfor klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje eller i kystnærhedszonen.

Den ændrede anvendelse skal anmeldes til kommunen, som skal se efter, om anvendelsen er omfattet af undtagelserne. Er der flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom, kan der kun etableres 1 bolig i en af disse bygninger.


Hvad kræver en landzonetilladelse

I landzone kræver det som udgangspunkt landzonetilladelse fra kommunen, hvis du vil:

Du skal søge om landzonetilladelse via selvbetjeningen øverst til højre på siden.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af, hvad der søges om tilladelse til, og hvad det ansøgte skal anvendes til. Behovet for det ansøgte skal samtidig begrundes.

Sagsprioritering

Kommunen har fastsat følgende kriterier for behandling af landzoneansøgninger:


Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse

Ikke alt byggeri i landzone kræver landzonetilladelse, men ofte kræves andre tilladelser f.eks. byggetilladelse og/eller dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Landzonetilladelse kræves ikke til: