Ændret anvendelse af overflødige bygninger

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan efter anmeldelse efter Planloven tages i brug til håndværks- eller industrivirksomhed, mindre butikker på op til 250 m², liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og 1 bolig samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af,

Andre overflødige bygninger kan også tages i brug til ovennævnte formål, hvis vilkårene er opfyldt.
Dog gælder det ikke for bygninger indenfor klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje eller i kystnærhedszonen.

Den ændrede anvendelse skal anmeldes til kommunen, som skal se efter, om anvendelsen er omfattet af undtagelserne. Er der flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom, kan der kun etableres 1 bolig i en af disse bygninger.