Er din bolig omfattet af en lokalplan?

Hvis du skal bygge om eller til, er det vigtigt at vide, om din ejendom er omfattet af en lokalplan - det kan nemlig sætte grænser for dine byggeprojekter.

Du finder Nordfyns Kommunes lokalplaner på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

Gå til siden 'Find en lokalplan' for at få vejledning til at finde den rigtige lokalplan.

Flexboligordningen

Hvis du ønsker at bruge en helårsbolig som fritidsbolig, kan du søge om en flexboligtilladelse.


Flexboligordningen er indført som led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne. 


Når en helårsbolig er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt, og du kan derfor anvende boligen som et fritidshus eller som et ekstra hjem. Der er ingen lovmæssig begrænsning på. hvor meget du må anvende huset i løbet af året. Du kan også flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det.


En tilladelse til flexbolig følger ejeren af ejendommen og skal derfor søges på ny ved salg eller overdragelse. En køber eller sælger kan bede kommunen om en forhåndsgodkendelse om, hvorvidt de kan få en flexboligordning ved køb af ejendommen.


I Nordfyns Kommune er det besluttet, at ordningen geografisk afgrænses til at omfatte boliger i landdistrikter og i landsbyer, der i kommuneplanen er rammelagt til turismeaktivitet.


Kommunen laver en helhedsvurdering af, om der kan gives flexboligtilladelse ud fra:


Vær opmærksom på:

Helårsbeboelse i sommerhus beliggende i sommerhusområde

Pensionister, der ejer og har ejet ejendommen i mere end 1 år, har en personlig ret til at bo i deres sommerhus hele året.

Derudover må der - bortset fra kortvarige ferieophold mv. - ikke overnattes i sommerhuse fra perioden 1. november til udgangen af februar. I perioden 1. marts til 31. oktober er det lovligt at opholde sig i sommerhuset uden særlig tilladelse.

Hvad forstås ved 'pensionist'?

Fast bopæl i sommerhuskommunen

Hvis betingelserne er opfyldt, kan flytning finde sted på almindelig vis med tilmelding til folkeregistret via borger.dk

Retten til helårsbeboelse er dog betinget af, at huset ikke er så dårligt, at det er uegnet til helårsbeboelse.

Efter Folkeregisterloven har man pligt til at tilmelde sig folkeregistret, når man tager fast bopæl i sommerhuset.

Der skal ikke søges nogen tilladelse, hverken hos kommunen eller hos andre myndigheder.

En ægtefælle/samlever og andre, der har haft fælles husstand med pensionisten, kan fortsætte helårsbeboelsen i sommerhuset, såfremt pensionisten dør.


Renovation

Når man flytter sin adresse til sommerhuset, skal man samtidig tilmelde sig helårsrenovation.

Det gøres ved at ringe til Genbrugspladsen i Bogense, tlf. 64811531.


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan hentes i Planlovens kapitel 8, §§40 og 41, samt i Vejledning om Planloven nr. 187 af 14. november 1996 - sommerhusområder (§§39-41)