Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel

Indledning:

De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er:


Sundhedsfremme og forebyggelse

Der er særligt fokus på at fremme det sunde valg, så det bliver det lette valg for borgeren i hverdagen, særligt i relation til borgere med kroniske lidelser
De 8 folkesygdomme: Hjerte-kar-sygdomme, Type 2-diabetes, Osteoporose, Muskel- og skeletsygdomme, Overfølsomhedssygdomme, Psykiske lidelser, Kronisk obstruktiv lungesygdom og Cancer.


Rehabilitering

Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken via samarbejde, i det fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager afsat i borgerens ønsker, ressourcer og behov.

Recovery

Sigtet med recovery-tanken er, at den enkelte kan komme sig helt eller delvist og i et vist om-fang kan vende tilbage til det funktionsniveau og sociale liv vedkommende havde inden syg-dommen. Det vil også sige, at sindslidende understøttes i muligheden for at leve et så normalt liv som muligt, med samme rettigheder og ansvar/pligter som andre borgere.

Inddragelse af velfærdsteknologi

Nordfyns Kommune fokuserer på implementering af nye teknologier til relevante målgrupper. Her tænkes på applikationsprogrammer, der kan understøtte udviklingshæmmede, borgere med psykiske lidelser, hjerneskadede og øvrige handicappede i et mere værdigt og selvstændigt liv.


Kvalitetsstandarderne er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering.


Lovgrundlag for ydelsen:

§ 11 i Lov om Trafikselskaber.


Formål med ydelsen

At tilbyde individuel kørselsordning (fritidskørsel) for svært bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagtseende over 18 år med fast bopæl i Region Syddanmark.  


Hvem kan modtage ydelsen?

Du kan være med i kørselsordningen


enten

hvis du er blind eller stærkt svagtseende (dvs. synsstyrke 10 % eller mindre). Du skal vise dokumentation. 


eller
  

hvis du opfylder alle de tre nedenstående kriterier:

1: at du på grund af fysiske handicaps, ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale eller regionale kollektive trafik.

2: at du benytter et ganghjælpemiddel, som er bevilget af kommunen, eller er berettiget til det, som følge af din fysiske tilstand

3: at din helbredssituation forventes at vare mindst et år



Hvad indeholder kørselsordningen?

Kørsel i personvogn, tog eller kørestolstransport indenfor Region Syddanmark og en tilstødende region.

104 enkeltture pr. år

Du bliver kørt til/fra nærmeste sted/gadedør.

Der kan være flere kunder med samme bus/bil, og ruten lægges ud fra dette.

Du kan medtage ledsagere, hvis der er plads, og hvis det er aftalt ved bestillingen. Hver ledsager betaler den samme pris som dig.

Kørsel til øvrige regioner forgår som togrejser.

Dit behov for hjælp ved ind/udstigning m.v. vil blive vurderet ud fra ansøgningen.

Dit behov for at medbringe minicrosser vil blive vurderet ud fra ansøgningen.


Hvad indgår ikke i kørselsordningen?

Kørsel til terapi, behandling og lignende.

Kørsel til læge, speciallæge og sygehus.


Koster det noget at være med i ordningen?

Du betaler minimum 30 kr. pr tur (0-10 km).

Derudover koster det 2,50 kr pr km.

Den samlede tur kan dog  max. koste 100 kr i alt.


Hvordan søger jeg?

Du finder ansøgningen på kommunens hjemmeside eller kontakter Bibliotek & Borgerservice Nordfyn på tlf.: 64 82 82 89 / 64 82 83 82. 

Du kan se åbningstiderne på https://www.nordfynsbib.dk/biblioteker

Når jeg har søgt - hvad sker der så?

Du modtager en skriftlig afgørelse indenfor ca. 14 dage.

Hvis jeg er bevilget kørsel:

I afgørelsen står hvem du kontakter for at bestille kørsel.

Hvis jeg har modtaget et afslag eller vil klage:

Du kan ikke klage over afgørelsen.

Opfølgning:

Der bliver fulgt op på ordningen ca. en gang om året.