Husdyrgødning

Opbevaring af husdyrgødning reguleres efter "Husdyrgødningsbekendtgørelsen".

Skal der bygges et nyt gødningsopbevaringsanlæg, f. eks. en mødding eller en gyllebeholder, kræver det en anmeldelse til miljøafdelingen i kommunen.  Denne anmeldelse skal godkendes af kommunen inden selve etableringen af anlægget kan påbegyndes.

Der skal ikke søges byggetilladelse til etableringen, men du er selv ansvarlig for at anlægget bliver påført ejendommens BBR. Dette gøres f.eks. ved at du giver besked til  Nordfyns Kommunes byggeafdeling når byggeriet er afsluttet.

Læs mere...


Placering af gødningsanlæg

Det er ikke tilladt at placere gødningsanlæg, ensilageanlæg eller markstakke (inkl. oplag af wrapballer) tættere end:

  • 50 m fra nabobeboelse
  • 15 m fra egen beboelse
  • 50 m fra fælles vandindvindingsanlæg  (Vandværker med flere forbrugere)
  • 25 m fra enkelt vandindvindingsanlæg
  • 30 m fra naboskel
  • 15 m fra offentlig og privat vej
  • 15 m fra vandløb, søer større end 100 m2, grøfter og dræn
  • 50 m fra byzone, eller område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
  • I eksisterende eller i kommuneplanen fremtidigt byzone- eller sommerhusområde

Der kan i enkeltstående tilfælde meldes dispensation til visse af ovenstående afstande, dog kan der aldrig opnås dispensation til afstand til nabobeboelse. Kravet om afstand til egen beboelse, gælder dog ikke for ensilageanlæg, ensilagemarkstak og oplag af wrapballer.

Ovenstående afstandsregler gælder også f.eks. for staldanlæg, læskure og opbevaring af wrapballer.

Siden blev sidst opdateret 22.05.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00