Indvinding af grundvand

Når vi indvinder grundvand, tager vi samtidig af det vand, der skal fylde vore vandløb og søer.

Det er kommunens opgave at sikre, at der bliver indvundet vand på et bæredygtigt grundlag. Derfor skal vandværker, ejendomme med private brønde samt landbrug og virksomheder have en tilladelse til at indvinde vand.

For at få tilladelse til at indvinde grundvand eller overfladevand, skal der forinden udfyldes og indsendes et ansøgningsskema (BOM).

Ny boring

Sammen med ansøgningsskemaet sendes tegning over ønsket placering af boringen. Begge dokumenter skal indsendes til kommunen. Ansøger vil herefter blive kontaktet vedrørende eventuelle supplerende spørgsmål, og der aftales tid for et tilsyn. Her vil det påtænkte boringssted blive besigtiget, og eventuelle spørgsmål til ansøgningen vil blive gennemgået.

Fornyet tilladelse eller ændret brugsformål

Der skal indsendes et ansøgningsskema. Den ansøgte vandmængde vil blive vurderet i relation til de vandede arealer og afgrøder. Kan det ansøgte imødekommes, skal der udtages en råvandsanalyse af vandet i boringen / brønden. Der vil blive sendt et brev med information herom. Ansøger vil efter modtagelsen af analyseresultatet blive kontaktet vedrørende eventuelle supplerende spørgsmål, og der aftales tid for et tilsyn.

Der skal ikke tages analyser, hvis det drejer sig om indvinding af overfladevand eller nedsættelse af indvindingsmængden.

Indberetning af årlig indvindingsmængde og pejlinger

Ved indvinding af grundvand og overfladevand skal der hvert år indberettes hvor meget vand, der er indvundet. Hvis tilladelsen indeholder vilkår om pejling af vandspejlet i bestemte måneder, skal disse resultater for året også indsendes.

 

Siden blev sidst opdateret 16.05.2019 af indholdsansvarlig JAN

Selvbetjening

Ansøgning byg og miljø

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00