Spildevand fra virksomheder

Alle virksomheder, der udleder processpildevand til offentlig kloak, skal have en spildevandstilladelse.

Hvem skal søge om spildevandstilladelse ?

Det er virksomheden selv, der er ansvarlig for at søge om tilladelse til udledning. En byggetilladelse giver ikke automatisk en spildevandstilladelse og omvendt. Tilladelsen gives til den virksomhed (eventuelt til grundejer), som er ansvarlig for at overholde tilladelsen.

Spildevand kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og overfladevand. Processpildevand kan komme fra produktionen, fra vask og rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer, mens sanitært spildevand kommer fra toilet og køkken og overfladevand kommer fra tage, veje og pladser.

Hvis der fra virksomheden kun afledes sanitært spildevand samt overfladevand, kræver det normalt ikke en spildevandstilladelse.

Hvad er en spildevandstilladelse ?

En spildevandstilladelse indeholder en beskrivelse af de processer på virksomheden, der frembringer spildevand, en vurdering af spildevandet og en række vilkår. I tilladelsen stilles med vilkårene krav til spildevandsmængden, indholdet af forurenende stoffer samt prøveudtagning mv.

Virksomheden skal kontakte os i følgende situationer:

 • Hvis virksomheden udleder industrispildevand, men ikke har en spildevandstilladelse
 • Ved etablering af virksomhed, hvor der afledes processpildevand
 • Ved udvidelser eller ændringer i produktionen, som medfører mere spildevand eller ændrer sammensætningen af spildevandet
 • Ved nye eller ændrede udledninger skal spildevandstilladelsen være på plads, inden spildevandet må ledes til kloak eller recipient (vandløb, søer eller havet)

Virksomheden skal indsende en ansøgning om spildevandstilladelse. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om bl.a. spildevandsmængde, afledningssted, spildevandsgenererende processer, spildevandets stofindhold, evt. renseforanstaltninger, forslag til egenkontrol samt renere teknologi.

I forbindelse med etablering af olieudskilleranlæg eller fedtudskilleranlæg gælder der særlige forhold.

Olieholdigt spildevand og hvordan skal det afledes ?

Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie- eller benzinudskiller. Der skal etableres sandfang og olie- eller benzinudskiller på afløb fra:

 • Værkstedslokaler
 • Vaskehaller og vaskepladser
 • Arealer, hvor der er risiko for spild af olieprodukter, f.eks. påfyldningspladser
 • Garageanlæg og større parkeringspladser
 • Generelt steder, hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand

Der skal søges om spildevandstilladelse ved Nordfyns Kommune. Regler og retningslinjer kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø.

Fedtholdigt spildevand og hvordan skal det afledes ?

Spildevand, der indeholder mad- og fedtrester, skal afledes gennem fedtudskilleranlæg. Der skal som hovedregel etableres fedtudskilleranlæg i forbindelse med afløb fra:

 • Erhvervsmæssige køkkener, kroer, kantiner, hoteller og restauranter
 • Cateringfirmaer
 • Grillbarer
 • Fast-food salgssteder
 • Pizzeriaer
 • Levnedsmiddelvirksomheder/slagterier og slagtere
 • Bagerier og konditorier
 • Forretninger med tilberedning af varm mad
 • Pladser og overflader, hvor der kan forekomme spild af fedt og olie

Fedtudskilleranlæg skal udformes og dimensioneres, så fedt og olie i vandet tilbageholdes under normal drift og ved forudseelige uheld. Dimensioneringen skal tage højde for både typen og mængden af det tilførte spildevand. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Afledning af spildevand fra fedtudskiller til offentlig kloak kræver en tilslutningstilladelse (spildevandstilladelse) i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Inden fedtudskilleranlægget etableres, skal der derfor ansøges om tilslutningstilladelse hos Nordfyns Kommune.

Øvrige nødvendige tilladelser

Etablering af en fedtudskiller kræver ofte en byggetilladelse, f.eks. hvis den etableres i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning eller andre forandringer, herunder ændringer af byggeriets anvendelse.

Retningslinjer for dimensionering af fedtudskillere og slamfang kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Nordfyns Kommune.

Ansøgningsskemaer:

Læs mere:

Siden blev sidst opdateret 10.11.2020 af indholdsansvarlig RNN

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00