Handicaprådets tilgængelighedspulje

Hvis du ønsker at arbejde med tilgængelighedsforbedringer for borgere med nedsat funktionsevne, kan du søge om midler fra tilgængelighedspuljen, her.

Der kan søges tilskud til bl.a. forbedring af adgang til byggeri med offentlig adgang, såvel eksisterende som nybyggeri. Det er også muligt at søge tilskud til udearealer for at forbedre tilgængeligheden eller byrumsinventar til glæde for den nævnte målgruppe samt andre. Der kan dog ikke kan gives tilskud til enkeltpersoner.

Det er Nordfyns Kommunes handicapråd, der administrerer puljemidlerne og træffer endelig beslutning om tilskud.

Nedenfor kan du læse mere om puljen, og om hvordan du søger:
Info om Handicapraadets tilgaengelighedspulje

Kriterier til Nordfyns Kommunes Tilgængelighedspulje
Nordfyns Kommune har afsat økonomiske midler til en tilgængelighedspulje. Puljen administreres af Handicaprådet. Det er Nordfyns Kommunes Handicapråd, der er den øverste myndighed ved uddeling af midlerne. Puljen er budgetlagt.

Formål
Puljen skal sikre, at der løbende arbejdes med tilgængelighedsforbedringer, der gør det muligt for mennesker med nedsat funktionsevne at færdes og deltage i alle dele af samfundet på lige fod med andre i henhold til Nordfyns Kommunes Handicappolitik.
Grupper af mennesker med nedsat funktionsevne omfatter bl. a.:

• kørestolsbrugere
• gang-, arm- og håndhandicappede
• synshandicappede
• hørehandicappede
• hjerneskadede
• personer med astma/allergi
• personer med læsevanskeligheder.

Der kan søges medfinansiering til:
• Forbedringer af tilgængelighed til eksisterende byggeri med offentlig adgang.
• Tilgængelighed ud over bygningsreglements niveau til nybyggeri eller ombygninger med offentlig adgang.
• Ved offentligt tilgængelige udearealer kan der på elementer, der ligger ud over bygnings-reglementet, søges tilskud til at forbedre anvendeligheden for personer med nedsat funktionsevne.

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner. De ansøgte projekter skal have placering i Nordfyns Kommune.

Kriterier for at søge puljen
• Der kan søges om tilskud til materialer, håndværkere samt fornøden projektering.
• Til offentligt tilgængelige udearealer, kan der søges om tilskud til tilgængeligheds elementer, der er beskrevet i anvisninger og vejledninger på tilgængelighedsområdet.
• Projektet må ikke være igangsat ved ansøgningstidspunktet.
• Det er en betingelse, at projektet på ansøgningstidspunktet har opnået byggetilladelse, hvis byggetilladelse kræves.
• Projektet skal være planlagt færdiggjort inden for en tidsramme på 1 år fra bevillingstidspunktet.

Kriterier for udvælgelse af projekter
• De projekter, som søger at opfylde flere tilgængelighedskrav, anvisninger og vejledninger prioriteres højere end projekter, hvor tilgængeligheden forbedres på færre områder.
Projekter, hvor der opnås gode muligheder for at anvende en bygning, et areal eller et område som helhed prioriteres dog også højt, selvom der kun opfyldes få eller ingen af bygningsreglementets tilgængelighedskrav.
• Alle ansøgninger bedømmes på baggrund af princippet om mest tilgængelighed for pengene. Det vil sige, at der i bedømmelsen lægges vægt på forholdet mellem pris og resultat, og at tilgængeligheds- forbedringerne tilgodeser flest mulige borgere.

Ansøgning
Udover at opfylde kriterierne for ansøgning om puljens økonomiske midler skal ansøgningen også beskrive, hvordan tilgængelighedskravene forventes løst i det enkelte projekt.
Ansøgningen indsendes til Handicaprådet, Nordfyns Kommune.

Spørgsmål om puljen og ansøgningen kan rettes til:
Handicaprådet, Nordfyns Kommune

Bedømmelse af ansøgning
Det er Handicaprådet, der træffer den endelige afgørelse om, hvilke ansøgere der skal have del i puljen.

Kontrol og udbetaling af tilskudsmidlerne
Håndtering, udbetaling mm foretages i det daglige af afdelingen for Teknik, Erhverv og Kultur.
Handicaprådet modtager projektets budget og regnskab.
Tilskudsmodtageren er ansvarlig for, at oplysninger om eventuelle væsentlige ændringer i projektets indhold, forløb og tidsfrister i forhold til den indgåede aftale hurtigst muligt forelægges Handicaprådet. Handicaprådet kan efterfølgende trække tilsagnet om tilskud tilbage, hvis det skønnes, at projektet er væsentligt ændret og således ikke længere opfylder tildelingskriterierne.
Tilskudsmodtageren erklærer ved sin underskrift på tilskudsskrivelsen at ville overholde gældende skatte og afgifts-lovgivning, herunder reglerne for betaling af moms. Tilskudsmodtageren kan ikke overføre støtten til anden institution eller foretagende uden Handicaprådets tilladelse, medmindre en sådan overførselsret fremgår af tilskudsskrivelsen.

Tilskuddet udbetales først, når projektet er færdiggjort, medmindre særlige forhold gør sig gældende og er godkendt af Handicaprådet. For at modtage tilskuddet skal projektet være kontrolleret af en repræsentant fra Handicaprådet. Såfremt det færdige projekt ikke er udført i overensstemmelse med ansøgningsmateriale og bevilling trækkes tilskuddet tilbage. Ovenstående betingelser skal være opfyldt, ellers bortfalder retten til at modtage det endnu ikke udbetalte tilskud automatisk.

Definition af offentlig institution:
En offentlig institution er en juridisk enhed, der har til formål at udføre opgaver, der imødekommer almenhedens behov eller interesse, fx hospitaler, folkeskoler, museer. Når man skal vurdere om en institution er offentlig, kigger man bl.a. på om institutionen er oprettet ved lov, om institutionen modtager tilskud fra det offentlige, og om det offentlige har indflydelse på den daglige drift. Der findes ikke en entydig definition af begrebet, og det vil derfor hvile på en konkret vurdering.

Vedtaget af Handicaprådet på møde den 11. juni 2018.
Siden blev sidst opdateret 04.09.2020 af indholdsansvarlig SZIEGL

Kontakt

Teamleder
21 70 88 06
Ole Sahl, Handicapråd
65 96 41 39


Send os en almindelig e-mail