Anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger

Ændret anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger uden landzonetilladelse

Hvis du går med tanken om at starte en mindre virksomhed i landzone, har du måske mulighed for at gøre det uden en landzonetilladelse i en overflødiggjort landbrugsbygning jf. Planlovens § 37 og § 38.

§ 37. Stk. 1.Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af:

1) at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og

2) at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.

Stk. 2. I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der endvidere etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Er der flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom, kan der kun etableres én bolig efter stk. 1 i én af disse bygninger.

Stk. 4. Der kan ikke efter stk. 1 indrettes mindre butikker og en bolig i tidligere landbrugsbygninger, der er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.

Inden du går i gang med at etablere virksomheden, skal du jf. planlovens § 38 anmelde det til kommunen.

§ 38. Anvendelse af bygninger til den virksomhed, der er nævnt i § 37, må kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter § 37 er opfyldt. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan bygningerne tages i brug.

OBS !

Du skal dog være opmærksom på, at etablering af virksomheden også skal anmeldes i henhold til Bygningsreglementet og måske Miljøbeskyttelsesloven afhængig af hvilken type virksomhed, der er tale om.

Fyldestgørende anmeldelse

For at anmeldelsen er fyldestgørende, skal følgende oplyses:

  • Ejendommens adresse
  • Hvilken bygning det er, der ønskes anvendt til den nye virksomhed (dette markeres på en situationsplan over ejendommens bygninger) samt størrelsen på virksomheden (m²)
  • Hvilken type virksomhed der er tale om
  • Eventuelt udendørs oplag (type, areal(m²) og placeringen)
  • Hvor megen trafik der vil være til og fra ejendommen i forbindelse med virksomheden og hvilke type køretøjer (lastbiler, mindre varebiler eller andet)
Siden blev sidst opdateret 11.03.2020 af indholdsansvarlig LSKOET

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00