Industri-, lager- og driftsbygning i én etage og landbrugsbygning

Før den endelige byggeansøgning indsendes, tilbyder kommunen på baggrund af et skitseprojekt en forhåndsdialog. 

Ved forhåndsdialogen kan principielle spørgsmål som f.eks.  lokalplanbestemmelser og bebyggelsesregulerende bestemmelser drøftes, og der kan træffes aftale om nødvendigt ansøgningsmateriale samt tidsplan for sagsbehandlingen.

Byggearbejder der kræver byggetilladelse

 • Nybygning af industri- eller lagerbyggeri og landbrugsbygninger
 • Tilbygninger til industri- eller lagerbyggeri og landbrugsbygninger
 • Ombygning af industri- og lagerbyggeri og landbrugsbygninger
 • Væsentlig ændring i en bygnings anvendelse

Ansøgning

Inden et byggearbejde påbegyndes, skal der søges om byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse underskrives af ejer eller vedlægges fuldmagt fra denne og sendes til kommunen sammen med det øvrige ansøgningsmateriale via selvbetjeningsløsningen Byg og Mlijø.

For disse bygninger gælder, at kommunen skal give byggetilladelse til forhold, som er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold og de bebyggelsesregulerende bestemmelser dvs. bygningens højde, placering på grunden m.v.

De øvrige bestemmelser skal overholdes, men behandles ikke af kommunen. Derimod skal ejeren sammen med færdigmelding indsende erklæring og dokumentation for, at kravene i kap. 3, 4, 6, 7 og 8 er overholdt. Hvis projektet ikke overholder bestemmelserne i Bygningsreglementet skal der søges dispensation fra bestemmelsen inden arbejdet påbegyndes.

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse og du skal være opmærksom på at tilladelsen udløber efter et år. Du skal derfor være påbegyndt inden et år efter tilladelsesdatoen og byggearbejdet skal udføres kontinuerligt.

Hvilke regler gælder ?

Det skal undersøges, om der på ejendommen er tinglyst en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, afstand til vejskel (byggelinje), bygningers udseende, materialer til f. eks. ydervæg, tag og vinduer m.m.

Hvis der ikke er lokalplan for ejendommen skal byggeriet tillades efter reglerne i gældende bygningsreglement.

Kommunen skal vurdere byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne med hensyn til blandt andet:

 • Grundens størrelse/ bebyggelsesprocent
 • Bygningshøjde, højde i forhold til vej og skel
 • Etageantal
 • Opholdsarealer
 • Parkeringsarealer

Anden lovgivning

Før der kan gives byggetilladelse, skal kommunen tjekke, at byggeriet ikke vil være i strid med anden lovgivning. Måske skal der søges landzonetilladelse efter lov om planlægning, tilladelse efter Beredskabsloven til brandfarlig virksomhed, tilladelse efter vejloven til ny vej eller ny indkørsel eller tilladelse efter lov om forurenet jord, hvis ejendommen er kortlagt som forurenet ejendom.

Dispensationer

Hvis byggeriet ikke kan overholde gældende bestemmelser, kan der søges en dispensation. Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før nødvendig dispensation og/eller byggetilladelse er givet.

Det er ejers/ansøgers pligt at søge de nødvendige dispensationer.

Nødvendigt ansøgningsmateriale

I det følgende er angivet, hvilke tegninger og oplysninger et projekt normalt skal indeholde:

 • Situationsplan
  Tegningen skal vise beliggenhed af eksisterende og nye bygninger med angivelse af afstand til skel og andre bygninger. Redegørelse for det ubebyggede areal, opholdsarealer, parke­ringspladser, adgangsforhold m.v.
 • Brandplan i målestok
  Planer med angivelse af brandsektioner, brandceller og brand­døre, slangevinder m.v.
 • Facadetegninger
  Facadetegninger med angivelse af terrænkoter og højder

I det følgende er angivet, hvilke beregninger og beskrivelser og øvrig dokumentation et projekt desuden normalt skal indeholde:

 • Beregning af bebyggelsesprocent, oplysning om grundstørrelse og etageareal
 • Redegørelse for byggelinjer og afstandsforhold
 • Oplysning om anvendte materialer, herunder også materialer og farver til udvendige bygningsdele
 • Statisk dokumentation
 • Oplysning om byggeriets anvendelse
 • Oplysning til registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Eks. rumfordeling og opvarmning

Færdigmelding og dokumentation som skal opbevares af kommunen

Når byggearbejdet er færdigt, skal det færdigmeldes til kommunen.

Før byggeriet færdigmeldes, skal bygherren kontrollere, om de betingelser, der blev stillet i byggetilladelsen, er overholdt. Ansøger skal sammen med underskrevet erklæring indsende dokumentation for, at bestemmelserne i bygningsreglementet kap. 3-8 er overholdt.

Vi har nedenfor angivet nogle eksempler på den dokumentation, som det måske kan være relevant at fremsende i forbindelse med erklæringen:

 • Plantegninger
 • Kloak- og afløbsplaner
 • Statiske beregninger
 • Detaljeret snittegning
 • Energibehovsberegning eller varmetabsberegning (ved om- og tilbygning)
 • Dokumentation af ventilationsforhold / evt. ventilationsprojekt
 • Tegninger der viser niveaufri adgangsforhold

Byggearbejdet kan tages i brug uden, at der er givet en ibrugtagningstilladelse.

Kort over Nordfyn

Siden blev sidst opdateret 08.03.2021 af indholdsansvarlig GMADSE

Selvbetjening

Send din byggeansøgning

  Kræver NemId

- Vejledning til at ansøge

Kontakt

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00