Hvad kræver ny lokalplan?

Der skal udarbejdes en lokalplan før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Dette vurderes ud fra, om der sker væsentlige ændringer i det eksisterende miljø.

Når du vil bygge nyt, skal du være opmærksom på, om der er en eksisterende lokalplan, som du skal overholde. Hvis ikke der er det, kan det ofte være nødvendigt at lave en ny lokalplan.

Opførelsen af et nyt boligområde, større erhvervsbyggeri eller bygninger til offentlige formål kan eksempelvis kræve ny lokalplan. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan. Det kræver blandt andet, at der er overensstemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen, samt at Kommunalbestyrelsen mener, at projektet skal gennemføres. Der kan laves lokalplaner  i både byzone, landzone og sommerhusområder. 

Der er pligt til at udarbejde en lokalplan når:

 • der skal ske større ændringer i det bestående miljø
 • der fx skal bygges eller nedrives bygninger, og dette bør ses i en større planlægningsmæssig sammenhæng
 • der ønskes opført et byggeri, som er i strid med en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt
 • det ønskes, at borgerne skal have lejlighed til at debattere fx et nyt byggeri og komme med ændringsforslag hertil.
Lokalplanpligten vurderes konkret og med udgangspunkt i det konkrete sted. Hvor meget byggeri, der skal til, før et byggeri udgør 'en større ændring i det bestående miljø', afhænger derfor af stedet. Vurderingen af, om et projekt udløser lokalplanpligt, er en planfaglig vurdering, som foretages af Plan og Kultur.

Læs mere om hvad en lokalplan er eller læs mere herunder, hvis du ønsker at anmode om en ny lokalplan.

___________________________________________________________


Ønsker du en ny lokalplan?

Har du planer om et byggeprojekt, der kan være lokalplanpligtigt, så kontakt Plan & kultur. En tidlig dialog kan sikre en hurtig og smidig sagsbehandling. Alle henvendelser med ønsker om lokalplaner bliver vurderet ud fra følgende spørgsmål:

 • Kræver byggeprojektet en lokalplan, eller kan projektet gennemføres ved almindelig byggesagsbehandling?
 • Vil den ønskede lokalplan medvirke til at virkeliggøre kommuneplanen og den øvrige planlægning for området?
 • Vil det projekt, som lokalplanen skal muliggøre, bidrage til en positiv udvikling af det pågældende sted eller for kommunen som helhed?

Ved lokalplanens start bliver der sat en kontaktperson på sagen. Denne kontaktperson er bindeled mellem ansøger og kommunen gennem hele lokalplanforløbet. Ansøgers bidrag til planlægningsprocessen kan, såvel som tidspunktet for igangsættelse af lokalplanen, afhænge af forvaltningens ressourcer på det givne tidspunkt. En prioritering af lokalplanønsker vil altid blive besluttet i samråd med ledelsen i Teknik, Erhverv og Kultur, og politikerne.

Sådan anmoder du om udvikling af ny lokalplan

Du åbner anmodningsskemaet via den grønne selvbetjeningsboks øverst på siden. Deri har vi listet en række kravspecifikationer, som du skal udfylde eller vedhæfte og sende til os på mail:

Følgende basisoplysninger skal medsendes:

 1. Ejerforhold, jf. tingbogen, navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
 2. Fremsendes anmodningen af andre end ejeren, skal der medsendes dokumentation fra ejeren om adkomst samt en fuldmagt eller betinget købsaftale.
 3. Oplysning om evt. rådgiver, herunder navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
 4. Lokalplanområdets adresse, matrikelbetegnelse, zonestatus og areal. Hvis området er stort, kan det være en god idé at vise det på et kort.

Følgende projektoplysninger skal medsendes:

 1. Beskrivelse af projektet, herunder om områdets fremtidige anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanen eller andre gældende planer. Øvrige oplysninger af betydning for en vurdering af projektet, blandt andet oplysninger om, hvordan projektet bidrager til et bæredygtigt byggeri og miljø.
 2. Kort med lokalplanområdets afgræsning.
 3. Illustration med en skitse af det påtænkte projekt, herunder bebyggelsens placering, anvendelse, højde, etageantal, etageareal og bebyggelsesprocent.
 4. For boligbebyggelse oplyses antal, type og størrelse af boliger.
 5. For erhvervsbebyggelse oplyses desuden miljøklasse.
 6. Hvis der påtænkes byggeri med offentlig støtte skal dette angives.
 7. Der oplyses om eventuel bygnings- og landskabsfredning, bevaringsværdige bygninger, naturbeskyttelsesinteresser o.lign.
 8. Foranstaltninger til reduktion af eventuel støjbelastning fra naboarealer eller veje. Hvis der planlægges for en støjfølsomt anvendelse, skal der medsendes redegørelse for, at støjproblemet kan løses. Der henvises til Planlovens § 15a.
 9. Angivelse/beskrivelse af adgangsvej, parkerings- og manøvrearealer.
 10. Angivelse/beskrivelse af størrelse og indretning af opholdsarealer (jf. byggeloven) og fælles friarealer (jf. kommuneplanen).
 11. Oplysning om tekniske forhold, fx spildevand, håndtering af overfladevand, varme mm.
 12. Angivelse af, om der er servitutter som er uforenelig med projektet.

Du kan blandt andet finde oplysninger til ovenstående her:

Har du brug for hjælp er du altid velkommen til at kontakte Plan og Kultur.

Siden blev sidst opdateret 12.04.2021 af indholdsansvarlig MLH

Selvbetjening

Anmod om ny lokalplan

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00