Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET
Legatet kan søges af beboere i den gamle Vigerslev Kommunes område

Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat


Ansøgningsfristen ligger normalt i slutningen af oktober - uddelingen finder sted i december.

Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du få et skema udleveret på Bibliotek & Borgerservice

VEDTÆGT

                                                                                                 

V E D T Æ G T E R

for

WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs FOND


§ 1.

Navn:

Fondens navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs FOND.

§ 2.

Fonden er stiftet i henhold til testamentarisk bestemmelse af Wilfred Oluf Christiansen og hans hustru Esther Johanne Erika Christiansen, som døde hhv. den 15. maj 1996 og den 3. september 1999.

Testamentet er oprettet den 4. juni 1981 for notaren i Odense og ændret ved kodiciller af 19. december 1985 og 2. februar 1994.


§ 3.

Hjemsted:

Fondens hjemsted er Nordfyns kommune.


§ 4.

Kapitalregler:

Fondens formue består af de midler, som modtoges på skiftet efter Esther Johanne Erika Christiansen, og udgjorde ved stiftelsen kr. 1.860.796,71.

Fondens aktiver skal anbringes i et godkendt pengeinstituts forvaltningsafdeling. Udtrukne obligationer tillægges kapitalen.

Bestyrelsen skal påse, at kapitalen ikke inflatorisk formindskes ved af Fondens årlige nettoindtægt at henlægge indtil 25 % til kapitalen.


§ 5.

Formål:

Fondens formål fastsættes således:

Det årlige nettoafkast af Fonden i medfør af § 4 tillagte kapital skal anvendes til hjælp til velfærd for personer, der er tilmeldt folkeregisteret i Nordfyns kommune, og som i mindst eet år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen i 1966 udgjorde Vigerslev kommune, idet det er stifternes ønske, at kun de mennesker, der føler sig tilknyttet nævnte Vigerslev kommune, skal have adgang til at opnå legater.

Legater skal tildeles:

  1. Ubemidlede og syge – såvel ældre som yngre – både enlige og ægtefæller, idet Fondsbestyrelsen fortrinsvis skal lægge vægt på den tilstedeværende trang og vort ønske om, at midlerne skal hjælpe de pågældende udover den offentlige hjælp, der kan opnås, og måske i tilfælde, hvor offentlig hjælp ikke kan opnås.
  2. Unge ubemidlede under uddannelse – såvel faglig uddannelse som enhver anden videregående uddannelse, idet bemærkes, at der i disse tilfælde ikke kræves tilmelding til folkeregisteret i Nordfyns kommune, men blot at de pågældende i mindst et år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen i 1966 udgjorde Vigerslev kommune.
  3. Ældreforsorgen i Vigerslev sogn, herunder til fest eller anden sammenkomst for de ældre samt som tilskud til De Ældres Udflugt, der arrangeres årligt for ældre i Vigerslev sogn.
  4. Såfremt det årlige renteafkast ikke er benyttet fuldt ud under pkt. a, b og c, kan der årligt tildeles en portion på indtil kr. 5.000,00 til henholdsvis Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse og Landsforeningen til Gigtens Bekæmpelse samt kr. 1.000,00 til Dansk Røde Kors.

Tilgodeses de her anførte formål, og er der yderligere midler i behold, vil disse kunne anvendes efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelser, men til almennyttige formål i stifternes ånd.


§ 6.

Uddeling og overskudsanvendelse:

Fondens uddeling af legater annonceres hvert år i uge 41på Nordfyns Kommunes officielle hjemmeside, og på eventuel Kommuneinformation i lokalt trykt medie. Ansøgninger indgives inden udgangen af uge 44 til borgerservice i Nordfyns kommune.

Legatuddelingen foregår hvert år i slutningen af november måned, og udbetaling af legater skal ske hvert år i december inden jul.

I påkommende trangstilfælde kan legatbestyrelsen dog i løbet af året uden ansøgning foretage ekstraordinær uddeling, såfremt bestyrelsen i det enkelte tilfælde måtte finde det ønskeligt.

Fondsbestyrelsen fastsætter selv portionernes størrelse, der ikke må være af en størrelse under kr. 1.000,00 og i øvrigt maximalt kr. 25.000,00.

Såfremt renteafkastet ikke er anvendt fuldt ud i det enkelte år, tillægges 25 % af det ikke anvendte beløb kapitalen, medens restbeløbet overføres til anvendelse i det følgende år.


§ 7.

Legatportionerne tilfalder legatnyderne som deres særeje og kan ikke være genstand for pantsætning, arrest eller anden retsforfølgning.

Spørgsmålet om adgang til nydelse af legatet kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af bestyrelsen.


§ 8.

Bestyrelsen:

Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer bestående af borgmesteren i Nordfyns kommune eller et kommunalbestyrelsesmedlem med bopæl i det område, der inden kommunesammenlægningen udgjorde Søndersø kommune, formanden for det sociale udvalg – et medlem af socialudvalget i Nordfyns kommune, så vidt muligt bosiddende i det område der tidligere udgjorde Søndersø kommune, gruppeleder i det område, der svarer til det gamle Vigerslev Kommune og skolelederen for Havrehedskolen.

Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der viser sig åbenbart uegnet til hvervet.


§ 9.

Ledelse:

Borgmesteren i Nordfyns kommune er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne protokol indføres fundatsen og oplysning om, hvem der modtager legatportioner samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for Fonden.

Dersom andet ikke er fastsat i en forretningsorden repræsenterer formanden Fonden over for Forvaltningsafdelingen, hvor fondskapitalen er anbragt, ligesom han giver besked om uddeling af legatbeløb m.v.

Formanden sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøder, når dette skønnes nødvendigt. Bestyrelsens øvrige medlemmer kan dog også ved konkret anledning forlange bestyrelsesmøde afholdt.

Formanden drager endvidere omsorg for indsendelse af selvangivelse for Fonden.

Bestyrelsen modtager ikke vederlag.

Bestyrelsen kan antage advokat til at forestå den løbende administration af Fonden.


§ 10.

Regnskab og Revision

Bestyrelsen skal hvert år aflægge regnskab over Fondens formue, indtægter og udgifter. Fondens regnskabsår er som Nordfyns kommunes dvs. kalenderåret.

Regnskab og revision finder sted i overensstemmelse med reglerne indeholdt i Fondsloven.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsaut. revisor.


§ 11.

Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning foretage ændringer i Fondens vedtægt, herunder beslutte at opløse Fonden. Dog kræves til sådanne beslutninger godkendelse fra Fondsmyndigheden.

Bogense, den      /       2016

I bestyrelsen:

__________________________               _________________________

Morten Andersen, borgmester                     Kim Funk Johannessen, skoleleder Havrehedskolen

__________________________                __________________________

Sonja Rasmussen, gruppeleder                    Anja Lund Kristensen,

                                                                     Socialudvalgsformand

Som administrator:

__________________________

Søren Olesen, advokatSiden blev sidst opdateret 07.11.2019 af indholdsansvarlig KHANSE

Selvbetjening

Søg legatet her

Kontakt

Bibliotek & Borgerservice
Vestergade 24, 5400 Bogense
Søndergade 2, 5450 Otterup
Odensevej 8, 5471 Søndersø

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 14.00 - 17.00
Tirsdag: 10.00 - 17.00
Onsdag: 14.00 - 17:00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 14.00 - 17.00
1. lørdag i måneden i Otterup: 10:00 - 13:00