Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

Legatet kan søges af beboere i den gamle Vigerslev Kommunes område

Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat


Ansøgningsfristen ligger normalt i slutningen af oktober - uddelingen finder sted i december.


VEDTÆGT

Bilag 1

J.nr. 93-100521-03 KG

VEDTÆGT

for

WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT


§ 1.

Navn:

Legatets  navn er:

WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT.


§ 2.

Legatet er stiftet i henhold til testamentarisk bestemmelse af Wilfred Oluf Christiansen og hans hustru Esther Johanne Erika Christiansen, som døde hhv. den 15. maj 1996 og den 3. september 1999.


Testamentet er oprettet den 4. juni 1981 for notaren i Odense og ændret ved kodiciller af 19. december 1985 og 2. februar 1994.


§ 3.

Hjemsted:

Legatets hjemsted er Søndersø kommune.


§4.

Kapitalregler:


Legatets formue består af de midler, som modtages på skiftet efter Esther Johanne Erika Christiansen, og udgør kr. 1.860.796,71, således:


Obligationer

A: Obl., Danske Stat, 10%, 2004 nom. kr. 53.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 62.060,06

B: Obl., Realkr. Danm., 9%, 23.SC, A 2026 nom. kr. 10.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 10.675,00

C: Obl., Realkr. Danm., 6%, 23 SD, A 2029 nom. kr. 381.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 355.473,00

D. Obl., Nykredit, 9%, 03 A, 2024 nom. kr. 12.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 12.810,00

E. Obl., Nykredit, 9%, 13 A, 2024 nom. kr. 3.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 3.187,50

F. Obl., Nykredit, 9%, 02 S., 2006, nom. kr. 18.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 19.080,00

G. Obl., Nykredit, 8%, 03A, 2024, nom. kr. 22.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 22.311,67

H. Obl., Nykredit, 7%, 03SC, A 2029 nom. kr. 53.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 52.116,67

I. Obl., Nykredit, 7%, 3A, 2024, nom. kr. 73.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 72.403,83

J. Obl., Kreditf. Danm., 10%, 92.S., 2005 nom. kr. 9.000,00 til kursværdi

incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 9.705,00

K. Obl., Danm. Skibskreditfond, 4%, SKE 2005 nom. kr. 1.250.000,00 til kursværdi

incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 1.140.833,33

L. Obl., Bikuben, 10,75% 1992/2005 nom. kr. 64.000,00 til kursværdi incl. vedh. rente pr. 1/8 2000: 73.746,22

Obligationer i alt: 1.834.402,28

M. samt kontant: 26.394,43

I alt:  1.860.796,71


Legatets aktiver skal anbringes i et godkendt pengeinstituts forvaltningsafdeling.


Udtrukne obligationer tillægges kapitalen.


Bestyrelsen skal påse, at kapitalen ikke inflatorisk formindskes ved af legatets årlige nettoindtægt at henlægge indtil 25% til kapitalen.


§ 5.

Formål:

Fondens formål fastsættes således:

Det årlige nettoafkast af den legatet i medfør af § 4 tillagte kapital skal anvendes til hjælp til velfærd for personer, der er tilmeldt folkeregisteret i Søndersø Kommune, og som i mindst ét år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen udgjorde Vigerslev Kommune, idet det er stifternes ønske, at kun de mennesker, der føler sig tilknyttet nævnte Vigerslev Kommune,skal have adgang til at opnå legatet.


Legatet skal tildeles:


Ubemidlede og syge - såvel ældre som yngre - både enlige og ægtefæller, idet legatbestyrelsen fortrinsvis skal lægge vægt på den tilstedeværende trang og vort ønske om, at midlerne skal hjælpe de pågældende udover den offentlige hjælp, der kan opnås, og måske i tilfælde, hvor offentlig hjælp ikke kan opnås.


Unge ubemidlede under uddannelse - såvel faglig uddannelse som enhver anden videregående uddannelse, idet bemærkes, at der i disse tilfælde ikke kræves tilmelding til folkeregisteret i Søndersø Kommune, men blot at de pågældende i mindst et år har været bosat i den gamle Vigerslev Kommune eller i det område, der udgjorde Vigerslev Kommune.


Ældreforsorgen i Vigerslev sogn, herunder til fest eller anden sammenkomst for de ældre samt som tilskud til De Ældres Udflugt, der arrangeres årligt for ældre i Vigerslev sogn.


Såfremt det årlige renteafkast ikke er benyttet fuldt ud under pkt. a, b og c, kan der årligt tildeles en portion på indtil kr. 5.000,oo til henholdsvis Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse og Landsforeningen til Gigtens Bekæmpelse samt kr. 1.000,00 til Dansk Røde Kors.


Tilgodeses de her anførte formål, og er der yderligere midler i behold, vil disse kunne anvendes efter legatbestyrelsens nærmere bestemmelser, men i stifternes ånd.


§ 6.

Uddeling og overskudsanvendelse:

Legatet annonceres hvert år i november måned i et eller flere lokale annonce- og dagblade, og ansøgninger indgives inden udgangen af november måned til den sociale forvaltning i Søndersø Kommune.

Legatuddelingen foregår i hvert års december måned inden jul.

I påkommende trangstilfælde kan legatbestyrelsen dog i løbet af året uden ansøgning foretage ekstraordinær uddeling, såfremt bestyrelsen i det enkelte tilfælde måtte finde det ønskeligt.

Legatbestyrelsen fastsætter selv portionernes størrelse, der ikke må være af en størrelse under kr. 1.000,00 og i øvrigt maximalt kr. 25.000,00.

Såfremt renteafkastet ikke er anvendt fuldt ud i det enkelte år, tillægges 75% af det ikke anvendte beløb kapitalen, medens restbeløbet overføres til anvendelse i det følgende år.


§ 7.

Legatportionerne tilfalder legatnyderne som deres særeje og kan ikke være genstand for pantsætning, arrest eller anden retsforfølgning.

Spørgsmålet om adgang til nydelse af legatet kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

Bestyrelsen:


§ 8.

Legatet ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer bestående af borgmesteren i Søndersø Kommune, formanden for det sociale udvalg i Søndersø Kommune, den for Vigerslev området fungerende sygeplejerske og skoleinspektøren for Havrehedsskolen.

Som legatets første bestyrelse er i overensstemmelse med stifternes testamente valgt følgende:

borgmester Erik Hansen

socialudvalgsformand Sonja Bergholt

ledende sygeplejerske Sonja Rasmussen

skoleinspektør Henning Nykjær Pedersen

Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der viser sig åbenbart uegnet til hvervet.


§ 9.

Ledelse:

Borgmesteren i Søndersø kommune er formand for bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne protokol indføres fundatsen og oplysning om, hvem der modtager legatportioner samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.

Dersom andet ikke er fastsat i en forretningsorden repræsenterer formanden legatet over for Forvaltningsafdelingen, hvor legatkapitalen er anbragt, ligesom han giver besked om uddeling af legatbeløb m.v.

Formanden sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøder, når dette skønnes nødvendigt. Bestyrelsens øvrige medlemmer kan dog også ved konkret anledning forlange bestyrelsesmøde afholdt.

Formanden drager endvidere omsorg for indsendelse af selvangivelse for legatet. Bestyrelsen modtager ikke vederlag.

Bestyrelsen kan antage advokat til at forestå den løbende administration af legatet.


§ 10.

Regnskab og Revision

Bestyrelsen skal hvert år aflægge regnskab over legatets formue, indtægter og udgifter. Legatets regnskabsår er som Søndersø Kommunes d.v.s. kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til udgangen af 2000.

Regnskab og revision finder sted i overensstemmelse med reglerne indeholdt i fondsloven.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsaut. revisor.


§ 11.

Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning foretage ændringer i legatets vedtægt, herunder beslutte at opløse legatet. Dog kræves til sådanne beslutninger godkendelse fra fondsmyndigheden.


§ 12.

Forbehold:

Den i § 4 angivne legatkapital er opgjort under forudsætning af, at der opnås boafgiftsfritagelse, hvilket skal godkendes af Told- og Skatteregion Nærum. Ligeledes er legatets størrelse opgjort med forbehold af, at den i boopgørelsen beregnede boskat på kr. 27.048,00 ikke ændres af skattemyndighederne.

Brister en af fornævnte to forudsætninger, vil legatkapitalen blive formindsket/forhøjet med differencebeløbet, og ændringerne vil blive indarbejdet i legatets første regnskabsår som udgifter/indtægter.

Søndersø, den                 I                     2000

I bestyrelsen:

Erik Hansen

Sonja Bergholt

Sonja Rasmussen

Henning Nykjær Pedersen

Som autoriseret Bobestyrer og Executor testamenti: Søren Olesen, advokat

J. nr. 100521 KMVEDTÆGTSTILLÆG

for

WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT


§ 1

Legatets navn ændres til:

WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs FOND.


§5

Fondens formål sidste afsnit ændres til:

Tilgodeses de her anførte formål, og er der yderligere midler i behold, vil disse kunne anvendes efter legatbestyrelsens nærmere bestemmelser, men til almennyttige formål i stifternes ånd.


§6

Uddeling og overskudsanvendelse sidste afsnit ændres til:

Såfremt renteafkastet ikke er anvendt fuldt ud i det enkelte år, tillægges 25% af det ikke anvendte beløb kapitalen, medens restbeløbet overføres til anvendelse i det --      følgende år.

Søndersø, den                 I                     2004

Erik Hansen

Sonja Bergholt

Sonja Rasmussen

Henning Nykjær Pedersen

Som Administrator: Søren Olesen, adv.


Siden blev sidst opdateret 14.06.2019 af indholdsansvarlig KHANSE

Kontakt

Bibliotek & Borgerservice
Vestergade 24, 5400 Bogense
Søndergade 2, 5450 Otterup
Odensevej 8, 5471 Søndersø

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 14.00 - 17.00
Tirsdag: 10.00 - 17.00
Onsdag: 14.00 - 17:00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 14.00 - 17.00
1. lørdag i måneden i Otterup: 10:00 - 13:00