Inga Marie Lassens Mindelegat

Støtter personer indenfor gartneri, landbrug eller handel og industri.

Fondens formål er at yde støtte til en eller flere personer, der er beskæftiget med mindre gartneri eller havebrug og som på grund af sygdom er kommet i økonomiske vanskeligheder samt personer, der ønsker at studere eller videreuddanne sig her eller i udlandet indenfor gartneri, landbrug eller handel og industri.

Legatportioner kan kun tildeles personer, der er eller har været bosiddende i tidligere Søndersø Kommune – andet sted end tidligere Hårslev Kommune.

Næste uddeling finder sted d. 17. august 2020.

Ansøgning om legatportion skal foretages på et særligt ansøgningsskema. Der kan søges digitalt på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk/legat eller der kan udleveres et ansøgningsskema ved henvendelse i den betjente åbningstid på Biblioteket i Otterup, Søndersø eller Bogense.

Ansøgninger skal – for at komme i betragtning – være Bibliotek og Borgerservice Otterup, Søndergade 2 5450 Otterup i hænde senest torsdag kl 12.00 d. 2. Juli 2020.

FUNDATS

Søren Olesen

Advokat

5450 Otterup

FUNDATS

Til opfyldelse af bestemmelserne i et af afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400 Bogense, den 26. oktober 1961 og senere oprettet testamente, opretter undertegnede executor i dødsboet efter Jens Hansen Lassen herved følgende fundats:

 

§1

Fondens navn er Inga Marie Lassens Mindelegat, (Fond).Dens hjemsted er Søndersø kommune.

 

§2

Fondens formue består af de midler, som udlægges fonden på skiftet efter stifteren. Anbringelse af fondskapitalen skal ske efter de af Justitsministeriet fastsatte regler for anbringelse af fondsmidler. 

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som til hørende denne.

Aktiverne er anbragt i Bikubens Forvaltningsafdeling, Fisketorvet 8—10, 5100 Odense, under depot nr. 0796035137. Aktiverne forsynes med forbudspåtegning af depotbeviset.

Aktiverne består af:

Obligationer

1cr. 38.000,—, Forenede Kreditforeninger, 7%, 8. serie, 2019

kr. 200.000,—, Forenede Kreditforeninger, 10%, 6. serie, 1999

1cr. 8.000,—, Forenede Kreditforeninger, 10%, 6. serie, 2001

Pantebreve

opr. kr. 15.108,— udstedt at’ Jens Berg Andersen med pant i ejendommen matr. nr. 6-aq Skrillinge, til rest pr. 11/12 1988 kr.5.761,93.

opr. 1cr. 50.000,— udstedt at Karin Kristensen og Poul Andersen i ejendommen matr. nr. 3—al Lykkesborg, til rest pt. 11/12 1988 kr. 28.202,30

opr. ltr. 50.000,— udstedt at Karin Kristensen og Poul Andersen i ejendommen matt. nr. 3—al Lykkesborg til rest pt. 11/12 1988 kr. 28.202,30

opr. kr. 52.800,— udstedt at Karin Kristensen og Poul Andersen i ejendommen matt. nr. 3—al Lykkesborg til rest pt. 11/12 1983 kr. 29.781,67

Kontant

Indestående i Bikuben, under depot nr. 796—035137, kr. 387.161,15

§3

Fondskapitalen skal forblive urørt.

Af fondens årlige nettoindtægt (bruttoindtægten med fradrag at administrationsomkostninger) kan der efter bestyrelsens bestemmelse henlægges indtil 25% til legatkapitalen.

 

 

§4

Fondens formal er at støtte en eller flere personer, der er beskæftiget med mindre gartneri eller havebrug og som på grund af sygdom er kommet i økonomiske vanskeligheder. Beløbet udredes som rentefrit lån at tilbagebetale i løbet af 5 år, men legatbestyrelsen er berettiget til, dersom legatnyderens økonomi ikke

har bedret sig, at eftergive ham gælden.

På samme måde kan legatet tildeles en person, der ønsker at studere eller videreuddanne sig her eller i udlandet indenfor gartneri, landbrug eller handel og industri.

 

Legatportioner for halvdelen at de til enhver tid uddelte beløbs vedkommende skal tilfalde personer, der er eller har været bosiddende i det område, der i tidligere tid udgjorde Hårslev kommune, medens midlerne for den anden halvdels vedkommende kan tildeles personer, der er eller har varet bosiddende i hele den nuværende Søndersø storkommune.

 

Uddeling at legatet sker på Inga Marie Lassens fødselsdag den 17. august.

 

§5

Fondens bestyrelse fastsætter selv i hvert enkelt tilfælde, hvor store legatportioner, der skal udbetales, og om tildelingen sker en gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum.

Bekendtgørelse om uddeling af legatportioner kan efter bestyrelsens beslutning ske i et eller flere dagblade.

Spørgsmålet om adgang til at modtage legatportioner kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres at bestyrelsen, hvis beslutning dog kan indbringes for landbrugsministeriet.

Såfremt legatbestyrelsen skønner, at ingen ansøgere i vedkommende år er værdig til at modtage legatet, lægges renterne enten til kapitalen eller til udlodningskontoen. 

løvrigt henvises til fondslovens § 29, hvorefter det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud), med fradrag at rimelige henlæggelser til konsolidering at fondens formue, til formålet. Anvendelsen kan dog udskydes til et senere regnskabsår, såfremt det er at betydning for opfyldelsen af fondens formål.


§6

Fondens ledes af en bestyrelse, der består at Søndersø kommunalbestyrelse.

 

§7

Bestyrelsens formand udgøres af den til enhver tid siddende borgmester.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen kan fastsatte en forretningsorden.

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne protokol indføres fundatsen, oplysning om, hvem der modtager legatportioner samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være at interesse for fonden.

Der kan tillægges bestyrelsens medlemmer et vederlag for deres arbejde. Vederlaget skal godkendes af landbrugsmisteriet. Herudover kan der med ministeriets godkendelse afholdes passende udgifter til kontorhold m.v.

 

§8

Bestyrelsen skal hvert år aflægge regnskab over fondens formue, indtægter og udgifter.

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1/11 1988 — 31/12 1989.

Regnskabet skal forsynet med bestyrelsens underskrift inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb indsendes til Fondsregisteret.

 

§9

Hvis ændrede forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage ændring i fundatsen, kan ændring i fundatsen, herunder ophævelse af fonden, ske med landbrugsministeriets og justitsministeriets godkendelse.

 

§10

I øvrigt gælder i det omfang bestemmelserne ikke er fraveget i nærværende fundats reglerne fastsat i lov om fonde og visse foreninger.

 

Søndersø, den 29/3 1989

 

Som værge ad hoc: Kaj Jeppesen

 


TILLÆG TIL FUNDATS

for

INGA MARIE LASSENS MINDELEGAT (FOND)

Fondens vedtægter § 4 er pa bestyrelsesmøde afholdt d.d. besluttet ændret til fremtidig at have følgende ordlyd:

 

”Fondens formal er at støtte en eller flere personer, der er beskæftiget med mindre gartneri eller havebrug og som på grund af sygdom er kommet i økonomiske vanskeligheder Støttebeløb tildeles som legater.

 

På samme måde kan legatet tildeles en person, der ønsker at studere eller videreuddanne sig her eller i udlandet indenfor gartneri, land brug eller handel og industri.

 

Legatportioner for halvdelen af de til enhver tid uddelte beløbs vedkommende skal tilfalde personer, der er eller har været bosiddende i det område, der i tidligere tid udgjorde Hårslev Kommune, medens midlerne for den anden halvdels vedkommende kan tildeles personer, der er eller har været bosiddende i hele den nuværende Søndersø Storkommune.

 

 

Uddeling at legatet sker på Inga Marie Lassens fødselsdag den 17. august.

 

Vedtægtsændringen vil være at godkende af Civilretsdirektoratet, der efter lovændring nu er fondsmyndighed.

 

Søndersø, den 6. juli 1992

 

I legatbestyrelsen:

 

e.b.

 

Kaj Jeppesen

Borgmester

 

Jørgens Stig Henriksen

Kommunaldirektør


Siden blev sidst opdateret 04.06.2020 af indholdsansvarlig KHANSE

Selvbetjening

Søg legatet her

Kontakt

Bibliotek & Borgerservice
Vestergade 24, 5400 Bogense
Søndergade 2, 5450 Otterup
Odensevej 8, 5471 Søndersø

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 14.00 - 17.00
Tirsdag: 10.00 - 17.00
Onsdag: 14.00 - 17:00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 14.00 - 17.00
1. lørdag i måneden i Otterup: 10:00 - 13:00