Kørsel til læge eller speciallæge

Som hovedregel skal du selv betale for transport til og fra læge og sygehus, men i visse tilfælde kan du få hjælp. Her kan du finde mere information om gældende kørselsordninger.

Pensionister – kørsel til læge og speciallæge

Pensionister, der på grund af dårligt helbred er ude af stand til at transportere sig selv eller benytte offentlige transportmidler til læge eller speciallæge, kan få fri befordring.

Der skal søges om at blive optaget i kørselsordningen. 

Ved bevilling kan kørsel til læge eller speciallæge bestilles hos FynBus’ bestillingscentral på telefon 63 11 22 55. 

Kørsel kan bestilles indtil 1½ time før mødetid.

Bestillingscentralen har åbent alle dage mellem kl. 7.00 og 21.00.

Kvalitetsstandard for kørselsordning til læge og speciallæge


Indledning:

De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er:


Sundhedsfremme og forebyggelse

Der er særligt fokus på at fremme det sunde valg, så det bliver det lette valg for borgeren i hverdagen, særligt i relation til de 8 folkesygdomme* og borgere med kroniske lidelser.

Rehabilitering

Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken via samarbejde, i det fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager afsat i borgerens ønsker, ressourcer og behov.

Recovery

Sigtet med recovery-tanken er, at den enkelte kan komme sig helt eller delvist og i et vist om-fang kan vende tilbage til det funktionsniveau og sociale liv vedkommende havde inden syg-dommen. Det vil også sige, at sindslidende understøttes i muligheden for at leve et så normalt liv som muligt, med samme rettigheder og ansvar/pligter som andre borgere.

Inddragelse af velfærdsteknologi

Nordfyns Kommune fokuserer på implementering af nye teknologier til relevante målgrupper. Her tænkes på applikationsprogrammer, der kan understøtte udviklingshæmmede, borgere med psykiske lidelser, hjerneskadede og øvrige handicappede i et mere værdigt og selvstændigt liv.


Kvalitetsstandarderne er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering.

* Hjerte-kar-sygdomme • Type 2-diabetes • Osteoporose • Muskel- og skeletsygdomme • Overfølsomhedssygdomme • Psykiske lidelser • Kronisk obstruktiv lungesygdom • Cancer Lovgrundlag for ydelsen:

§ 170 i Sundhedsloven samt kapitel 1 i Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven.Formål med ydelsen

Primært at sikre, at personer, som er omfattet af Lov om Social pension, kan få godtgørelse ved kørsel til egen læge eller speciallæge.Hvem kan modtage ydelsen?

Du skal være modtager af en eller anden form for pension for at komme i betragtning, og du skal være omfattet af sygesikringsgruppe 1.


Bevilget transport

Du kan få bevilget transport, hvis du er bosat eller opholder dig i Nordfyns Kommune, og på grund af sygdomstilfælde har brug for læge eller speciallæge, og ikke selv har mulighed for at transportere dig på grund af nedsat funktionsniveau eller lignende.

eller

Befordringsgodtgørelse

Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis afstanden mellem din bopæl og nærmeste speciallæge overstiger 50 km.

Hvad dækker ydelsen?

Ved bevilget transport får du

Kørsel til egen læge eller speciallæge til dig, der modtager pension efter de sociale pensionslove.

Nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos egen læge eller speciallæge.

Ved befordringsgodtgørelse får du

Godtgørelse af nødvendig befordring til og fra praktiserende læge.

Godtgørelse af nødvendig befordring til speciallæge, når denne behandling eller undersøgelse finder sted efter henvisning fra egen læge, og ydes af den speciallæge indenfor vedkommendes speciale, der har konsultationssted nærmest dit opholdssted.Hvad indgår ikke?

Kørsel til tandlæge, kiropraktor og fysioterapeut.


Koster det noget at være med i ordningen?

Nej, det koster ikke noget at være med i ordningen. Du betaler heller ikke for selve transporten.Hvordan søger jeg?

Du skal søge skriftligt. 

Du finder ansøgningen på kommunens hjemmeside eller kontakter Borgerservice/Bibliotek Nordfyn på tlf.: 64 82 82 89 / 64 82 83 82. Du kan se åbningstiderne på https://www.nordfynsbib.dk/biblioteker

Du kan blive bedt om en eventuel test af din gang til brug i en konkret vurdering i visitationen af kørsel til læge og speciallæge.Når jeg har søgt - hvad sker der så?

Du modtager en skriftlig afgørelse indenfor ca. 14 dage.

Hvis jeg er bevilget kørsel:

I afgørelsen står hvem du kontakter for at bestille kørsel.

Hvis jeg har modtaget et afslag eller vil klage:

Du modtager klagevejledning sammen med afgørelsen.

Opfølgning

Der bliver fulgt op på ordningen ca. en gang om året. Vilkårene i ordningen kan ændre sig sammen med kontrakterne til trafikselskaberne.


Siden blev sidst opdateret 14.01.2020 af indholdsansvarlig LMA

Selvbetjening

Ansøg om kørsel

Kontakt

Bibliotek og Borgerservice
Søndergade 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 14.00 - 17.00
Tirsdag: 10.00 - 17.00
Onsdag: 14.00 - 17:00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 14.00 - 17.00
1. lørdag i måneden i Otterup: 10:00 - 13:00