Parkering

Nordfyns Kommune har siden 2007 haft parkeringsbestemmelser for alle dele af kommunen.

Der er parkeringsbegrænsninger inden for tættere bebyggede områder, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer.

Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede P-båse, må parkering ikke ske uden for disse. Standsning og parkering på fortov er ikke tilladt.

Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i perioden kl. 19.00 til 07.00. Der er udvalgt 11 steder i kommunen, hvor store køretøjer kan parkeres. 

Parkering generelt

Kommunen modtager en del henvendelser omkring uhensigtsmæssig parkering ved og omkring ejendomme.

Politiet er myndighed i spørgsmål om parkering og færdsel. Såfremt der opleves parkering, som ikke er i orden, skal politiet kontaktes, da kommunen ikke har hjemmel til at håndhæve færdselsloven. 

I nogle områder foreskriver lokalplanen, at der skal være mulighed for parkering af to køretøjer på egen grund. Dette skal overholdes, således at vejbanen ikke spærres for anden færdsel, herunder brand- og redningskøretøjer.

I visse områder har grundejerforeningerne udarbejdet vedtægter, der sikrer, at vejene er fri for parkerede køretøjer. Her kan grundejerforeningen tage kontakt til grundejere, der parkerer uhensigtsmæssigt.

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Nordfyns Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 og § 92c, stk. 4 bekendtgøres herved med samtykke fra Fyns Politi følgende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Nordfyns Kommune for gade, vej, plads eller lignende, der er åben for almindelig færdsel.

Bestemmelserne gælder indenfor byzoner og tættere bebygget område på alle veje, hvor Nordfyns kommune er vejmyndigheden.

§ 1
Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignede), påhængskøretøjer herunder campingvogne, traktorer, motorredskaber må i tidsrummet kl. 19:00-07:00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlige afmærkning (Bilag A).
Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er angivet ved afmærkning.

§ 2
Køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, kan standses eller parkeres delvist på fortov, maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, hvis det på strækning er lovliggjort ved skiltning og såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet i henhold til færdselslovens § 3.

§ 3
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122a.

§4
Bekendtgørelsen træder i kraft 15. marts 2017. Samtidigt ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.


Teknik- og Miljøudvalget, den 8. marts 2017.Franz Rohde
Fmd. f. Teknik- og Miljøudvalget 

Henrik Boesen
Direktør for Teknik og Miljø


Bilag A - Tung parkering

De i bekendtgørelse om parkering i Nordfyns Kommune § 1 nævnte køretøjer kan i tidsrummet mellem kl.
19.00 og kl. 07.00 parkere på Idrætsvej i Morud, på Maltgørervej, Bødkervej, Gørtlervej og Sunekær i Søndersø, på Søndervang i Skamby, på Ørkebyvej og Hjorslevvej i Otterup, på Møllegårdsvej i Uggerslev, på Jyllandsvej og Sjællandsvej i Bogense.


Morud:

Morud 


Søndersø:

Søndersø


Skamby:

Skamby


Otterup:

Otterup


Uggerslev:

Uggerslev


Bogense:

Bogense

Siden blev sidst opdateret 19.08.2019 af indholdsansvarlig MJNSEN

Kontakt

Drift
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00