Puljen til lokale initiativer

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision 'Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn' ved at understøtte projekter, der medvirker til en positiv udvikling af kommunens landsbyer og landdistrikter.

Der lægges vægt på, at så mange borgere som muligt får glæde af projektet i lokalområderne med henblik på at understøtte udviklende fællesskaber og 'Community Hotspots' i kommunens landdistrikter.

Fra og med 2021 gælder for puljen, at der alene kan søges ind på puljen, hvis der for det lokalområde, hvor projektet er placeret, er udarbejdet en udviklingsplan, som er godkendt på en generalforsamling i lokalrådet. Projektet skal være en del af udviklingsplanen.

Puljen støtter ikke aktiviteter, rekvisitter og driftsudgifter. I sammenhæng med et anlægsprojekt kan den støtte mindre indkøb af inventar. 

Puljen støtter projekter udenfor de 4 største byer.

Der lægges vægt på det lokale fællesskab i gennemførelsen af projekterne, så puljen støtter 'kun' op til 75 % af udgiften. Egenfinansiering sker ved det frivillige engagement, hvor en arbejdstime omregnes til 166 kr. i egenfinansiering.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at der er opbakning fra lokalrådet. Landdistriktsrådet vurderer og indstiller ansøgningerne.

Ansøgningsfristen er den 15.  november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter den 15. maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende. I 2021 kan puljen dog søges løbende. I 2021 er puljens samlede ramme 942.000 kr.

Alle foreninger, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet,

Godkendt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2020.

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, en gruppe personer, klubber og foreninger i Nordfyns Kommune kan søge puljen.

Det skal du opfylde for at kunne få tilskud

Ansøgningen skal være vedlagt et budget. Budgettet skal være inklusiv moms. 

Der skal vedlægges et tilbud fra dét firma, der skal udføre opgaven. Hvis projektet er på mere end 50.000 kr. skal der vedlægges to sammenlignelige tilbud.

Projekterne skal være lokalt forankret og ske indenfor Nordfyns Kommune grænse.

Tilskud skal være en væsentlig forudsætning for, at projektet bliver gennemført.

Projekter, hvor der indgår en grad af egenfinansiering, eksempel i form af frivillige timer, vil blive vægtet højere end projekter, hvor tilskuddet finansierer hele projektet.

Projektet skal være tilgængeligt for alle. Anlægsprojektet skal placeres på offentlige arealer eller adgangen til projektet skal tinglyses, hvis de placeres på private arealer. 

Projektet skal afvikles af ansøgeren.

Der ydes primært tilskud til enkeltstående aktiviteter.

Fremtidig drift og vedligeholdelse skal være sikret igennem lokalt og frivilligt engagement.

Dette får du ikke tilskud til

 • Projekter, som allerede er startet op eller afviklet inden ansøgningen er behandlet.
 • Kommercielle projekter, aktiviteter, studierejser eller afholdelse af møder.
 • Projekter, der i forvejen modtager støtte eller har opnået støtte fra andre puljer i Nordfyns Kommune.
 • Projekter og aktiviteter af politisk karakter.
 • Projekter og aktiviteter, som afvikles af Nordfyns Kommunes egne institutioner og afdelinger.
 • Lukkede aktiviteter, som eksempelvis kræver medlemskab.
 • Aktiviteten må ikke allerede eksistere indenfor lokalområdet.
 • Forplejning/bespisning ved aktiviteter og arrangementer.
 • Projekter, der vedrører vedligeholdelse eller renovering af bygninger, der vurderes at have karakter af vedligeholdelse eller renovering, kan ikke modtage støtte.


Hvis du får tilskud

Hvis du får tilsagn om tilskud, så skal du, for at få udbetalt tilskuddet, sende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter til Kultur- og Fritid på mail kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Dette skal ske senest en måned efter projektet eller aktiviteten er afsluttet. Såfremt regnskabet ikke er indsendt rettidigt, bortfalder tilskudstilsagnet.

Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales helt eller delvist inden afholdelse/udførelse mod dokumentation (for eksempel kontrakter). Dokumentation indsendes senest 14 dage før tilskuddet ønskes udbetalt.

Tilskud skal anvendes i det år, de ansøges til. Tilskuddet kan ikke flyttes til det efterfølgende år.

Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis projektet eller aktiviteten aflyses eller af anden årsag ikke kan gennemføres som ansøgt.

Såfremt projektets indhold ændrer sig, efter tilsagn om tilskud er givet, skal ansøgningen genbehandles.

I markedsføringen eller omtalen af projektet skal du i trykt materiale bruge kommunens brandingmateriale. 

Alle foreninger, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet, der finder sted om efteråret. Derved forpligtes modtagere af tilskud til at medvirke til at udbrede viden om kultur- og fritidsaktiviteterne i Nordfyns Kommune, og til at inspirere de øvrige deltagere i arrangementet til nye samarbejder og aktiviteter.

Hvordan søger du?

Du søger ved at benytte selvbetjeningsløsningen på denne hjemmeside.

Du skal blandt andet sende følgende til os:

 • En beskrivelse af projektet
 • En begrundelse for projektet
 • Tidsplan for projektet eller aktiviteten.
 • Budget 

Der er to ansøgningsfrister årligt. Fristerne er 15. november (bevillig til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler alle ansøgninger.

Siden blev sidst opdateret 05.02.2021 af indholdsansvarlig HAB

Selvbetjening

Ansøg om midler

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00