Kultur- og Aktivitetspuljen

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe mindeværdige øjeblikke samt at gribe ideerne og nyttiggøre dem ved at støtte arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Puljen støtter arrangementer og projekter, der bidrager til et alsidigt, udviklende og spændende liv i Nordfyns Kommune. Puljen understøtter dermed processen fra dialogmøderne i 2019, hvor det aktive medborgerskab og borgernes idéer og initiativer til styrkelse af fællesskaber og levende lokalsamfund var i fokus.

Tilskud ydes til arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Ved kulturelle aktiviteter forstås begivenheder indenfor forskellige genrer såsom musik, dans, teater, litteratur, billedkunst og lignende samt film og andre audiovisuelle medier.

Puljen støtter ikke anlægsprojekter. Rekvisitter og inventar støttes i begrænset omfang og kun i relation til arrangementer eller aktiviteter.

Der lægges vægt på, at så mange borgere som muligt får glæde af aktiviteten/arrangementet, der søges tilskud til. Derudover lægges vægt på tiltag, der bidrager til nyskabende initiativer og kultur på Nordfyn samt arrangementer, der bidrager til et kulturliv for børn og unge.

Aktiviteter/arrangementer, der lever op til ét eller flere af følgende (ikke-prioriterede) punkter, vil derfor blive prioriterede:

 • Arrangementer og kulturelle aktiviteter for en bred vifte af borgere i Nordfyns Kommune.
 • Arrangementer og kulturelle aktiviteter med et potentiale for nyskabelse på Nordfyn
 • Arrangementer og kulturelle aktiviteter for og med børn og unge.
 • Arrangementer, der beskæftiger sig med Nordfyns Kommunes kulturarv.

Ansøgningsfrist for puljen er den 15. november (bevilling til året efter) og 15. maj. I 2021 kan puljen dog søges løbende. I 2021 er puljens samlede ramme 745.000 kr.

Alle, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet,

Godkendt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2020.

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, samt grupper af personer, klubber og foreninger i Nordfyns Kommune kan søge puljen

Det skal du opfylde for at kunne få tilskud

Ansøgningen skal være vedlagt et budget. Budgettet skal være inklusiv moms.

Hvis der indkøbes inventar, skal der vedlægges et tilbud fra dét firma, som skal levere inventaret.

Aktiviteten skal være lokalt forankret og ske indenfor Nordfyns Kommunes grænse.

Tilskud skal være en væsentlig forudsætning for at aktiviteten gennemføres.

Aktiviteter, hvor der indgår en grad af egenfinansiering, enten ved brugerbetaling på aktiviteter eller ved frivillige timer, vil blive vægtet højere end projekter, hvor tilskuddet finansierer hele projektet eller aktiviteten.

Aktiviteten skal være tilgængelig for alle.

Aktiviteten skal afvikles af ansøgeren.

Der ydes primært tilskud til enkeltstående aktiviteter.

Dette får du ikke tilskud til

 • Projekter og aktiviteter, der allerede er startet op eller afviklet inden ansøgningen er behandlet. 
 • Kommercielle projekter, aktiviteter, studierejser eller afholdelse af møder.
 • Projekter og aktiviteter, som i forvejen modtager støtte eller har opnået støtte fra andre puljer i Nordfyns Kommune.
 • Projekter og aktiviteter af politisk karakter.
 • Projekter og aktiviteter, som afvikles af Nordfyns Kommunes egne institutioner og afdelinger.
 • Lukkede aktiviteter, som eksempelvis kræver medlemskab.
 • Aktiviteten må ikke allerede eksistere indenfor lokalområdet.
 • Forplejning/bespisning ved aktiviteter og arrangementer.

Hvis du får tilskud

Hvis du får tilsagn om tilskud, så skal du, for at få udbetalt tilskuddet, sende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter til Kultur- og Fritid på mail kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Dette skal ske senest en måned efter aktiviteten er afsluttet. Såfremt regnskabet ikke er indsendt rettidigt, bortfalder tilskudstilsagnet.

Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales helt eller delvist inden afholdelse/udførelse mod dokumentation (for eksempel kontrakter). Dokumentation indsendes senest 14 dage før tilskuddet ønskes udbetalt.

Tilskud skal anvendes i det år, de søges til. Tilskuddet kan ikke flyttes til det efterfølgende år.

Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis aktiviteten aflyses eller af anden årsag ikke kan gennemføres som ansøgt.

Såfremt aktivitetens indhold ændrer sig, efter tilsagn om tilskud er givet, skal ansøgningen genbehandles.

I markedsføringen eller omtalen af aktiviteten skal du i trykt materiale bruge kommunens brandingmateriale.

Alle foreninger, der  modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet, der finder sted om efteråret. Derved forpligtes modtagere af tilskud til at medvirke til at udbrede viden om kultur- og fritidsaktiviteterne i Nordfyns Kommune, og til at inspirere de øvrige deltagere i arrangementer til nye samarbejder og aktiviteter.

Hvordan søger du?

Du søger via selvbetjeningsløsningen på denne hjemmeside. Du skal blandt andet sende følgende til os:

 • En beskrivelse af aktiviteten
 • En begrundelse for aktiviteten
 • Tidsplan for aktiviteten
 • Budget (forventede indtægter og udgifter)

Der er to ansøgningsfrister årligt. Fristerne er 15. november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i maj, behandles eventuelle ansøgninger løbende.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler alle ansøgninger.

Siden blev sidst opdateret 05.02.2021 af indholdsansvarlig LDH

Selvbetjening

Ansøg om kulturmidler

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00