Anlægspulje til forsamlingshuse

Puljen støtter energirigtige anlægs- og vedligeholdelsesarbejde, samt bygningsforbedringer i kommunens forsamlingshuse

Puljen understøtter Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets mål om at skabe rammer og liv, der bidrager til øget livskvalitet, eksempelvis i form af Community Hotspots.

Puljen støtter energirigtige anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i kommunens forsamlingshuse samt bygningsforbedringer, der vurderes nødvendige for opretholdelse af forsamlingshusets virke.

Puljen støtter ikke aktiviteter, rekvisitter eller driftsudgifter.

Puljen anses som en fifty-fifty-pulje og forsamlingshuset skal derfor selv finansiere mindst halvdelen af den samlede udgift, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 166 kr. pr. time (2020-priser).

Der er ansøgningsfrist til puljen 15. november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende. I 2021 kan puljen dog søges løbende. I 2021 er puljens samlede ramme 500.000 kr. 

Alle, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet, der finder sted i efteråret.

Hvem kan søge?

Forsamlingshusene i Nordfyns Kommune. 

Dette skal opfyldes for at kunne få tilskud

 • Ansøgningen skal være vedlagt et budget. Budgettet skal være inklusiv moms.
 • Der skal ved ansøgninger på beløb under 50.000 kr. vedlægges et tilbud fra det firma, der skal udføre opgaven- Såfremt der ansøges om beløb på 50.000 kr. og derover, skal der vedlægges 2 tilbud på opgaven.
 • tilskud skal være en væsentlig forudsætning for, at projektet bliver gennemført.
 • Projektet skal afvikles af ansøgeren.
 • Der ydes primært tilskud til enkeltstående projekter.
 • Fremtidig drift og vedligeholdelse skal være sikret via forsamlingshusets egne midler.

Dette gives der ikke tilskud til

Der gives ikke tilskud til:

 • Projekter, som allerede er startet op eller afviklet inden ansøgningen er behandlet.
 • Kommercielle projekter, aktiviteter, studierejser eller afholdelse af møder.
 • Projekter, der i forvejen modtager støtte eller har opnået støtte fra andre puljer i Nordfyns Kommune.
 • Projekter og aktiviteter af politisk karakter.
 • Projekter og aktiviteter, som afvikles af Nordfyns Kommunes egne institutioner og afdelinger.
 • Lukkede aktiviteter, som eksempelvis kræver medlemskab.
 • Aktiviteten må ikke allerede eksistere indenfor lokalområdet.
 • Forplejning/bespisning ved aktiviteter og arrangementer.

Hvis man får tilskud

Hvis man får tilsagn om tilskud, så skal man, for at få udbetalt tilskuddet, sende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter til Kultur & Fritid på mail: kultur-fritid@nordfynskommune.dk


Dette skal ske senest en måned efter projektet eller aktiviteten er afsluttet. Såfremt regnskabet ikke er indsendt rettidigt, bortfalder tilskudstilsagnet.


Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales helt eller delvist inden afholdelse/udførelse mod dokumentation (for eksempel kontrakter). Dokumentation indsendes senest 14 dage før tilskuddet ønskes udbetalt.


Tilskud skal anvendes i det år, de ansøges til. Tilskuddet kan ikke flyttet til det efterfølgende år. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis projektet eller aktiviteten aflyses eller af anden årsag ikke kan gennemføres som ansøgt. Såfremt projektets indhold ændrer sig, efter tilsagn om tilskud er givet, skal ansøgningen genbehandles.


I markedsføringen eller omtalen af projektet skal man i trykt materiale bruge kommunens brandingmateriale.


Alle, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet, der finder sted om efteråret. Derved forpligtes modtagere af tilskud til at udbrede viden om kultur- og fritidsaktiviteterne i Nordfyns Kommune, og til at inspirere de øvrige deltagere i arrangementet til nye samarbejder og aktiviteter.

Sådan søger man puljen

Man søger ved at benytte selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside.

Følgende skal indsendes:

 • En beskrivelse af projektet
 • En begrundelse for projektet
 • Tidsplan for projektet eller aktiviteten
 • Budget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler alle ansøgninger.

Siden blev sidst opdateret 05.02.2021 af indholdsansvarlig LDH

Selvbetjening

Ansøg om midler

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00