Anlægspulje til Borger- og Landsbyinitiativer

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe et samlet og stærkt Nordfyn.

Puljen er en anlægspulje, som understøtter det aktive medborgerskab og støtter anlægsprojekter i Nordfyns Kommune, der planlægges og iværksættes af kommunens borgere og som medvirker til en positiv udvikling af kommunen. Puljen skal være med til at understøtte de initiativer, der blev italesat på dialogmøderne med kommunens borgere i foråret 2019, hvor  fokus blandt andet var på en styrkelse af nærdemokratiet og borgernes medvirken til at sikre bæredygtige lokalområder.

Der lægges vægt på, at projekterne skaber gode fysiske rammer for et aktivt og meningsfuldt kultur- og fritidsliv for kommunens borgere. Projekterne skal være konkrete og hurtigt kunne omsættes til virkelighed. Puljen anses som et 'borgerbudget', der giver hurtig adgang til finansiering af den gode idé.

Puljen støtter ikke aktiviteter, rekvisitter eller driftsudgifter. I sammenhæng med et anlægsprojekt kan den støtte mindre indkøb af inventar.

Der er ansøgningsfrist til puljen 15. november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende. I 2021 kan puljen dog søges løbende. I 2021 er puljens samlede ramme 2 mio. kr.

Alle foreninger, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet.

Godkendt i Erhvervs, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2020.


Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, en gruppe personer, klubber og foreninger i Nordfyns Kommune kan søge puljen.

Det skal du opfylde for at kunne få tilskud

Ansøgningen skal være vedlagt et budget. Budgettet skal være inklusiv moms. 

Der skal vedlægges et tilbud fra dét firma, der skal udføre opgaven. Hvis projektet er på mere end 50.000 kr. skal der vedlægges to sammenlignelige tilbud.

Projekterne skal være lokalt forankret og ske indenfor Nordfyns Kommune grænse.

Tilskud skal være en væsentlig forudsætning for, at projektet bliver gennemført.

Projekter, hvor der indgår en grad af egenfinansiering, eksempel i form af frivillige timer, vil blive vægtet højere end projekter, hvor tilskuddet finansierer hele projektet.

Projektet skal være tilgængeligt for alle. Anlægsprojektet skal placeres på offentlige arealer eller adgangen til projektet skal tinglyses, hvis de placeres på private arealer. 

Projektet skal afvikles af ansøgeren.

Der ydes primært tilskud til enkeltstående aktiviteter.

Fremtidig drift og vedligeholdelse skal være sikret igennem lokalt og frivilligt engagement.

Dette får du ikke tilskud til

 • Projekter, som allerede er startet op eller afviklet inden ansøgningen er behandlet.
 • Kommercielle projekter, aktiviteter, studierejser eller afholdelse af møder.
 • Projekter, der i forvejen modtager støtte eller har opnået støtte fra andre puljer i Nordfyns Kommune.
 • Projekter og aktiviteter af politisk karakter.
 • Projekter og aktiviteter, som afvikles af Nordfyns Kommunes egne institutioner og afdelinger.
 • Lukkede aktiviteter, som eksempelvis kræver medlemskab.
 • Aktiviteten må ikke allerede eksistere indenfor lokalområdet.
 • Forplejning/bespisning ved aktiviteter og arrangementer.


Hvis du får tilskud

Hvis du får tilsagn om tilskud, så skal du, for at få udbetalt tilskuddet, sende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter til Kultur- og Fritid på mail kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Dette skal ske senest en måned efter projektet eller aktiviteten er afsluttet. Såfremt regnskabet ikke er indsendt rettidigt, bortfalder tilskudstilsagnet.

Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales helt eller delvist inden afholdelse/udførelse mod dokumentation (for eksempel kontrakter). Dokumentation indsendes senest 14 dage før tilskuddet ønskes udbetalt.

Tilskud skal anvendes i det år, de ansøges til. Tilskuddet kan ikke flyttes til det efterfølgende år.

Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis projektet eller aktiviteten aflyses eller af anden årsag ikke kan gennemføres som ansøgt.

Såfremt projektets indhold ændrer sig, efter tilsagn om tilskud er givet, skal ansøgningen genbehandles.

I markedsføringen eller omtalen af projektet skal du i trykt materiale bruge kommunens brandingmateriale. 

Alle foreninger, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet, der finder sted om efteråret. Derved forpligtes modtagere af tilskud til at medvirke til at udbrede viden om kultur- og fritidsaktiviteterne i Nordfyns Kommune, og til at inspirere de øvrige deltagere i arrangementet til nye samarbejder og aktiviteter.

Hvordan søger du?

Du søger ved at benytte selvbetjeningsløsningen på denne hjemmeside.

Du skal blandt andet sende følgende til os:

 • En beskrivelse af projektet
 • En begrundelse for projektet
 • Tidsplan for projektet eller aktiviteten.
 • Regnskab og tilbud - vær opmærksom på, at der skal vedlægges minimum 2 tilbud, hvis projektet er på mere end 50.000 kr.
 • Budget 

Der er to ansøgningsfrister årligt. Fristerne er 15. november (bevillig til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler alle ansøgninger.

Siden blev sidst opdateret 05.02.2021 af indholdsansvarlig PIANDE

Selvbetjening

Ansøg om midler

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00