Regler for Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Her finder du reglerne for de godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune.

Af reglerne fremgår hvem, der er berettiget til tilskud, hvilke tilskud de frivillige folkeoplysende foreninger kan søge, samt hvordan og hvornår, der søges. Derudover fremgår det, hvilke krav der er til foreningerne i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Teksten folder sig ud, når du klikker på punkterne nedenfor:

Hvem kan få tilskud?

Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, og som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

For at blive godkendt og tilskudsberettiget skal foreningen opfylde følgende krav:

 • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne.
 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven.
 • Have en bestyrelse.
 • Være demokratisk opbygget.
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • Være hjemmehørende i Nordfyns Kommune.
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Følgende skal fremgå af vedtægterne:

 • Foreningens formål.
 • Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 • Foreningens hjemsted.
 • Betingelser for medlemskab.
 • Tegningsret for foreningen.
 • Procedure for vedtægtsændringer.
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Foreningen skal årligt indsende erklæring om, at der indhentes børneattester, for at være tilskudsberettiget.

Kursustilskud

Formål med tilskuddet

Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.


Hvem ydes tilskud til?

Der ydes tilskud til foreningernes udgifter i forbindelse med bestyrelsesmedlemmer, dommere, ledere og instruktørers deltagelse i kurser indenfor folkeoplysende virksomhed. Det kan for eksempel være trænerkurser.


Tilskuddets størrelse

Foreningerne kan som udgangspunkt få dækket 75 % af de dokumenterede kursusudgifter. Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt indenfor den afsatte beløbsramme. Beløbsrammen varierer fra år til år.


Kursuskrav

Kurserne skal have til hensigt at uddanne og dygtiggøre bestyrelsesmedlemmer, dommere, ledere og instruktører, der beskæftiger sig med foreningsvirksomhed og aktiviteter indenfor Folkeoplysningslovens område for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Kurset skal være til gavn for foreningen.


Begrænsninger

 • Nordfyns Kommune har vedaget en række begrænsninger i forhold til kursustilskuddet:
 • Der ydes normalt ikke tilskud til kurser i udlandet.
 • Der ydes ikke tilskud til transportomkostninger i forbindelse med kurset.
 • Tilskud gives ikke til personer, der har foreningsvirksomhed/-aktiviteter som hovedbeskæftigelse.
 • Der gives kun tilskud til kursusandelen, der overstiger 250 kr. 
 • Kurser, der koster mere end 6.000 kr. behandles særskilt i Folkeoplysningsudvalget og det er op til udvalget at vurdere, om der gives tilskud til kurset.

Hvordan søges tilskud?

Foreningen skal i første omgang selv betale for kurset. Ansøgninger om kursustilskud kan ske én gang om året for udgifter, der er afhold ti det foregående kalenderår. For at søge om kursustilskud anvendes Nordfyns Kommunes Fritidsportal. Ved ansøgning skal følgende oplysninger angives: Foreningens navn og CVR-nummer, kursets art (kursets navn og eventuelt beskrivelse - eksempelvis 'DGI Totalhåndbold - trænerkursus', kursusudgift pr. deltager, den samlede kursusudgift, dato for kursets afholdelse, samt kursusdeltagernes navne.

Ansøgningen skal underskrives af foreningen. Der skal udfyldes en ansøgning for hvert kursus, der ansøges om tilskud til.


Indsendelsesfrist

Ansøgningsblanketten vedlagt dokumentation for udgiftens afholdelse indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen senest den 1. februar.


Godkendelse og udbetaling

Alle ansøgninger skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned, hvorefter tilskuddet udbetales. 

Medlemstilskud

Formål med tilskuddet

Formålet med medlemstilskuddet er at yde tilskud til de foreninger, som arrangerer aktiviteter for børn og unge under 25 år.


Hvem ydes der tilskud til?

Der gives tilskud til foreningens aktive medlemmer - og primært til medlemmer under 25 år. Tilskuddet beregnes ud fra en fast ramme og derfor kan tilskudsbeløbet variere fra år til år.

Medlemskontingentet for medlemmer under 25 år skal være højere end medlemstilskuddet pr. medlem. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har meldt sig ind i foreningen og har betalt for kontingent for tre måneder jf. CFR-definitionen.

En forening kan have medlemmer i flere forskellige aktivitetsgrene /for eksempel både fodbold, håndbold og badminton). Der gives i så fald tilskud til medlemmets deltagelse i både fodbold, håndbold og badminton. Det er her en forudsætning, at medlemmet har betalt kontingent til hver aktivitet.


Hvordan søges tilskud?

Foreningen opgør og anfører medlemstallet pr. 31. december året før ansøgning. Der ansøges altså i februar 2020 for medlemstilskud for kalenderåret 2019. Det er antallet af medlemmer pr. 31. december 2019, der skal anføres på ansøgningen. Ansøgningen sker via Nordfyns Kommunes Fritidsportal. Ved ansøgning skal følgende oplysninger angives: Foreningens navn og CVR-nr., antal aktive medlemmer i alderen 0-24 år pr. aktivitet, antal aktive medlemmer i alderen 25-59 år pr. aktivitet, antal aktive medlemmer over 60 år pr. aktivitet. Ansøgningen skal underskrives af foreningen.


Indsendelsesfrist

Ansøgningsblanketten indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen senest den 1. februar.


Godkendelse og udbetaling

Alle ansøgninger skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned, hvorefter tilskuddet udbetales.

Fifty-Fifty-puljen

Formål med tilskuddet

Formålet med fifty-fifty-puljen er at bidrage med op til halvdelen af nettoudgifterne til mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på/vedrørende bygninger, installationer og anlæg. Ved nettoudgift forstås foreningens faktiske udgifter fratrukket tilskud fra andre bidragsydere - for eksempel fonde eller private. Der kan dog ikke gives tilskud fra fifty-fifty-puljen, hvis foreningen allerede har modtaget et kommunalt tilskud til projektet.

Fifty-fifty-puljen er tiltænkt mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Anlægspuljen kan søges i forbindelse med større anlægsprojekter, mens der kan fås tilskud til mindre vedligeholdelsesopgaver via lokaletilskuddet.

En mellemstor udgift fastsættes til minimum 200 kr. pr. medlem pr. 31. december året før. 

Eksempler:

 • For en forening, som har 20 medlemmer beregnes en mellemstor udgift til 4.000 kr. (20 medlemmer x 200 kr.)
 • For en forening, der har 250 medlemmer beregnes en mellemstor udgift til 50.000 kr. (250 medlemmer x 200 kr.)

Hvis udgiften er over 50.000 kr. kan der søges tilskud uanset medlemstal.


Energibesparende foranstaltninger

Det gælder for energibesparende vedligeholdelsesopgaver, at Nordfyns Kommune dækker op til 75 % af anlægssummen. Dette kan for eksempel være en ny varmepumpe eller vandbesparende brusere. Betingelsen for at modtage det øgede tilskud er at investeringen betaler sig selv hjem i energibesparelser på maksimalt 8 år. Dette beregnes ved at dividere investeringen med den årlige besparelse. 

Eksempel: En investering på 100.000 kr. (i fx vandbesparende brusere) med en årlig besparelse på 20.000 kr. (i vand) giver en tilbagebetalingstid på 5 år.

Nordfyns Kommunes energikonsulenter vurderer om investeringen giver besparelser indenfor 8 år.


Foreningens egenbetaling

Foreningen skal selv finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af fifty-fifty-puljen, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 155 kr. pr. time (2019-priser).


I øvrigt omkring tilskuddet

Tilskuddet fordeles indenfor den af Kommunalbestyrelsen afsatte beløbsramme. Der kan ikke ansøges om tilskud til baneanlæg (fx gokartbane), rekvisitter (fx fodboldmål) eller til vedligehold af udendørsanlæg (fx en badebro).


Hvordan søges tilskuddet?

Der skal  indsendes ansøgning senest den 1. november og ansøgningen skal vedrøre projekter, der er gennemført indenfor det seneste år. Der kan kun ansøges én gang årligt. Der kan ansøges på forhånd, men forhåndsansøgninger skal gennemføres i det følgende kalenderår og der skal være modtaget dokumentation for udgifter i december måned det efterfølgende år. 

Ansøgningsblanketten findes på Nordfyns Kommunes Fritidsportal.Ved ansøgning skal følgende oplysninger angives: foreningens navn og CVR-nummer, kort beskrivelse af projektet, udgifter til håndværkere og entreprenører - evt. som overslag, udgifter til materialer - evt. som overslag, værdi af egen arbejdskraft angivet som beløb og timer, andre udgifter i forbindelse med projektet, andre tilskud modtaget til projektet fra for eksempel fonde, samlede udgifter i forbindelse med projektet, samt beløbet, der ansøges om. Der er mulighed for at vedlægge uddybende beskrivelser og tegninger til ansøgningen. Ansøgningen skal underskrives af foreningen.


Godkendelse og udbetaling

Alle ansøgninger skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møde i december måned. Bevilgede tilskud udbetales på baggrund af dokumentation for afholdte nettoudgifter.

Tilskud til lokaler og lejrpladser

Formål med tilskuddet

Nordfyns Kommune har mulighed for at yde tilskud til folkeoplysende foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Folkeoplysningen skal bidrage til at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Folkeoplysende foreninger skal bygge på demokratiske principper og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.


Hvem ydes der tilskud til?

Der ydes tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder aktiviteter. En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (for eksempel idrætsforeninger og spejdere). 


Hvad kan der søges om tilskud til?

Som forening kan I søge om tilskud til jeres driftsudgifter til egne eller lejede lokaler og til jeres lejeudgifter til haller mv. Der gives også tilskud til eludgifter på udendørs baneanlæg - for eksempel udendørs fodboldbaner.

Der gælder særlige forhold for gold- og svømmeklubber, da faciliteterne også bruges til kommercielle aktiviteter. Der er derfor fastsat takster for følgende foreninger:

 • For golfklubber gælder det, at den tilskudsberettigede lokaleudgift udgør 393 kr. pr. medlem (2019-priser).
 • For svømmeklubber gælder det, at den tilskudsberettigede leje af Bogense Svømmehal udgør 1.224 kr. pr. time (2019-priser)
 • For svømmeklubber gælder det, at den tilskudsberettigede lokaleudgift til leje af Gudskov Svømmehal udgør 946 kr. pr. time (2019-priser).


Tilskuddets størrelse

Tilskuddet beregnes ud fra foreningens medlemstal og sammensætningen af medlemmerne. Tilskuddet fordeles indenfor det beløb, der er afsat af Kommunalbestyrelsen. Tilskuddet til driftsudgifterne afhænger af foreningens medlemssammensætning:

 • Der ydes 95 % i lokaletilskud for andelen af børn og unge under 25 år.
 • Der ydes ca. 45 % i lokaletilskud for andelen af medlemmer i aldersgruppen 25-59 år. Tilskudsprocenten for personer i aldersgruppen 25-59 pr kan variere fra år til år, afhængigt af de afsatte budgetmidler.
 • Der ydes minimum 60 % i lokaletilskud for andelen af medlemmer i aldersgruppen over 60 år.

For ansøgninger, hvor lokaleudgiften er højere end 2.227 kr. (2019-priser) pr. aktivt medlem for foreninger, som benytter haller, og højere end 1.671 kr. (2019-priser) pr. aktivt medlem for foreninger, som benytter andre lokaler, foretages der konkret sagsbehandling med henblik på en vurdering af om udgiften står i rimelig forhold til antallet af deltagere og lokalets anvendelse i øvrigt.

Nye lejemål og nye lokaler skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget kan undlade at imødekomme at yde lokaletilskud til nye lokaler og nye lejemål. Der gives generelt ikke lokaletilskud til nye haller/ridehaller, men ansøgning herom forelægges i hvert enkelt tilfælde Kommunalbestyrelsen.


Gebyr

Foreninger, der anvender kommunale lokaler skal betale et gebyr for at bruge lokalerne. Det sker for at sidestille foreninger, der anvender kommunale og ikke-kommunale lokaler. Gebyret fratrækkes foreningens endelige lokaletilskud ved udbetaling. Der gælder forskellige regler for gebyrbetalingen alt efter hvilket lokale, der er tale om:

 • Kommunale lokaler uden selvstændig drift, hvor foreningen har råderet over lokalet: 150 kr. pr. m2 fratrukket lokaletilskud efter gældende regler. 
 • Kommunale klubhuse med selvstændig drift: Gebyr svarende til de faktiske driftsudgifter inklusiv rengøring fratrukket lokaletilskud efter gældende regler. I tilfælde af glasskader på kommunale bygninger, kan foreningens udgift højst udgøre 5.000 kr.
 • Gymnastiksale: Gebyr pr. time (2019-priser) for gymnastiksale: Over 800 m2 - 285 kr., fra 300 m2 til 800 m2 - 147 kr., under 300 m2 - 88 kr.
 • Ved overnatning på skoler opkræves 56 kr. (2019-priser) pr. deltager.
 • Fodboldbaner: Der opkræves et nettogebyr på 1.000 kr. pr. bane pr. år.


Haltimepriser

Foreninger skal betale en timepris for at leje haller. Der ydes tilskud til halleje til folkeoplysende aktiviteter (idrætsformål), hvor halleje følger kommunens takstkatalog. Tager foreningen entré (ikke medlemskontingent) for at udefrakommende kan deltage, kan der ikke søges lokaletilskud til aktiviteten (eksempelvis en håndboldkamp, gymnastikopvisning og lignende).

Der ydes som udgangspunkt kun lokaletilskud til timer, der lever op til ovenstående krav i følgende haller:

 • Bogensehallerne
 • Hårslevhallen
 • Langesøhallerne
 • Søndersøhallerne
 • Otterup Idrætscenter
 • Veflingehallen 

Såfremt foreningen ønsker at benytte andre haller, skal Folkeoplysningsudvalget godkende brugen før, der kan ydes lokaletilskud udover Folkeoplysningslovens minimumskrav, til aktiviteten.


Hvordan søges tilskud?

Ansøgning sker ved, at foreninger udfylder Nordfyns Kommunes ansøgningsskemaer, som tilgås via Nordfyns Kommunes Fritidsportal. Når der søges om tilskud, skal foreningen have følgende oplysninger klar: Faktiske udgifter til leje af haller, lokaler og lejrpladser, drifts- og vedligeholdelsesudgifter (se bilag for uddybning), rengøring (se bilag for uddybning), lejeindtægter, foreningens timetal i kommunale lokaler. Udgifter og indtægter skal dokumenteres. Det betyder, at foreningen skal indsende dokumentation for både indtægter og udgifter. Det kan være lejekontrakter og fakturaer. Der ansøges om lokaletilskud på baggrund af det overståede kalenderår og lokaletilskuddet udbetales dermed bagudrettet. Det er muligt for foreningen at få udbetalt et aconto-tilskud svarende til 50 % af det seneste års lokaletilskud.


Indsendelsesfrist

Ansøgningsskemaet, vedlagt dokumentation for afholdte udgifter, indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen senest den 1. februar.


Godkendelse og udbetaling

Alle ansøgninger skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møde i april måned, hvorefter tilskuddet udbetales.

Lokaletilskud - vejledende eksempler

Vejledende eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter


Tilskudsberettigede udgifter

 • Lejebeløb vedr. haller, forsamlingshuse, ridehaller, private lokaler, hytter, grund med klubhus, bowlingbaner, lejrpladser
 • Udgifter til el, vand, varme og renovation.
 • Udgifter til olie, petroleum, gas, el og brænde, målerleje mv.
 • Renter af prioritetsgæld, renter og administrationsbidrag på lån, der er anvendt til lokalemæssige formål.
 • Ejendomsskat
 • Abonnement på lovpligtig tyverialarm (kun gældende for skytteforeninger), falckabonnement der vedrører ejendommen, vand, kloak, renovation, renter af kloakbidrag 
 • Ejendomsforsikring
 • Der kan medtages udgifter til almindelig ordinær vedligeholdelse af lokaler og lejrpladser. Almindelig vedligeholdelse vedrører det fysiske lokale, men ikke dets inventar, og er for eksempel maling af loft og vægge, samt lakering af gulv.
 • Til mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på/vedrørende bygninger, installationer og anlæg ansøges fifty-fifty-puljen.
 • Der kan kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation.
 • Tilskud til rengøring beregnes ud fra følgende takster: 163 kr. pr. kvadratmeter til badrum, 84 kr. pr. kvadratmeter ved opholdsrum.

Ikke tilskudsberettigede udgifter

 • Entréudgifter, f.eks. billetter til svømmehal, bowlinghal mv., 
 • Overnatningsudgifter til campingpladser, vandrehjem mv.
 • Leje af rekvisitter
 • Leje af udendørsarealer
 • Lokaleudgifter  ved offentlige entrégivende arrangementer.
 • Lokaleudgifter i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer 
 • Afdrag på gæld.
 • Rente af almindelige kautionslån og kassekreditter.
 • Medielicens
 • Internet
 • Fællesantenne
 • Telefonabonnement og telefonsamtaler.
 • Installering af tyverialarm
 • Tilslutningsafgifter til for eksempel el, vand, kloak, fjernvarme med videre.
 • Afdrag på kloakbidrag.
 • Alle andre forsikringer end en ejendomsforsikring
 • Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne.
 • Vedligeholdelse af udendørsanlæg.
 • Snerydning, klipning af hegn mv.
Haller, forsamlingshuse, ridehaller, private lokaler, hytter, grund med klubhus, bowlingbaner, lejrpladser
Haller, forsamlingshuse, ridehaller, private lokaler, hytter, grund med klubhus, bowlingbaner, lejrpladser
Udgifter til rengøring beregnes således:
Baderum: antal m2 x 160 kr.
Opholdsrum: antal m2 x 83 kr.
Udgifter til rengøring beregnes således:
Baderum: antal m2 x 160 kr.
Opholdsrum: antal m2 x 83 kr.
Udgifter til rengøring beregnes således:
Baderum: antal m2 x 160 kr.
Opholdsrum: antal m2 x 83 kr.
Udgifter til rengøring beregnes således:
Baderum: antal m2 x 160 kr.
Opholdsrum: antal m2 x 83 kr.
Entréudgifter, f.eks. billetter til svømmehal, bowlinghal mv., 
Overnatningsudgifter til campingpladser, vandrehjem mv.
Leje af rekvisitter
Leje af udendørsarealer
Lokaleudgifter  ved offentlige entrégivende arrangementer.
Lokaleudgifter i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer 

Regnskabsaflæggelse

Afsluttet og revisionspåtegnet årsregnskab skal indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen efter regnskabsårets afslutning.

For foreninger, som afholder generalforsamling i perioden 1. november - 30. april, er indsendelsesfristen 15. maj.

For foreninger, som afholder generalforsamling i perioden 1. maj - 31. oktober, er indsendelsesfristen 15. november.

Årsregnskabet skal udformes på en sådan måde, at de udgifter, der er søgt tilskud til, fremgår særskilt af regnskabet enten i form af poster i regnskabet eller i form af noter. Årsregnskabet skal være underskrevet af den samlede bestyrelse, være revisionspåtegnet og godkendt af generalforsamlingen.

Det reviderede årsregnskab forsynes med påtegning om, at regnskabet er revideret af den af foreningen valgte revisor i overensstemmelse med reglerne. Det skal fremgå af påtegningen, hvorvidt der er forbehold. Eventuelle forbehold skal påføres påtegningen.

Vær opmærksom på, at det er en betingelse for at modtage tilskud, at regnskabet indsendes.

Regnskabet vil blive offentliggjort på Nordfyns Kommunes hjemmeside jf. Folkeoplysningsloven § 29, stk. 3.

Siden blev sidst opdateret 02.10.2019 af indholdsansvarlig PIANDE

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00