Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning af børn skal anmeldes til Skole og Dagtilbudsafdelingen. Læs reglerne herunder.

Regler på området
I henhold til Folkeskolelovens § 33 stk. 2 har forældre mulighed for at lade deres børn
hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

I Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler Lov nr. 1075 af 08/07/2016 står der
i Kapitel 8

§ 34.: “ Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den
undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før
Undervisningen begynder.
Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i
undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning børnene får i hjemmet m.v.
Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik,
engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist
børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter
kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder,
og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen
eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. §33, stk. 2, i lov om
folkeskolen.
Stk. 4 Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage
for tilsynet.

§ 36. Ministeren kan fastsætte regler for afholdelse af prøver for børn, der
ønsker at indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen
ved skoler, der har ret til at afholde prøver.”

*I Nordfyns kommune varetages kommunalbestyrelsens opgaver af Skole og Dagtilbudsafdelingen.

Tilsyn
Tilsyn med eleven føres af den skole, som er distriktsskole for eleven.
Der føres tilsyn mindst 2 gange årligt efter gældende regler, som beskrevet i loven.
Som en del af folkeskoleloven skal man også forholde sig til ”Elevens alsidige personlige udvikling”
Såfremt undervisningen ikke vurderes, som tilfredsstillende efter 2. prøve og vejledning, meddeles dette til
Skole og Dagtilbudsafdelingen med fyldestgørende beskrivelse af mangler.

Skole og Dagtilbudsafdelingen vil efterfølgende rette henvendelse til forældremyndighedsindehaveren.

Skulle man støde på forhold, der fordrer indberetning til de sociale myndigheder, skal dette finde sted efter
samme regler, som er gældende i skolen.
Siden blev sidst opdateret 21.02.2019 af indholdsansvarlig CS

Kontakt

Skole og Dagtilbud
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 79
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00