Tilskud til privat pasningsordning

Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunal dagpleje

Frit valg efter Dagtilbudsloven § 80

Formålet med tilskud til privat pasningsordning er, at I som forældre får mulighed for at vælge mellem et kommunalt pasningstilbud og en privat pasningsordning med økonomisk tilskud.

Hvis I som forældre får tilskud til privat pasning, og I i stedet ønsker at få jeres barn passet i et kommunalt pasningstilbud, ophører tilskuddet den dag, hvor barnet starter i det kommunale pasningstilbud. Vær opmærksom på opsigelsesvarslet. Man kan ikke få tilskud til privat pasning samtidig med, at barnet er booket ind i kommunal dagpleje.

Betingelser for tilskud

 • I kan ikke anvende tilskuddet til pasning af egne børn
 • Tilskuddet gives til børn i alderen 24 uger til og med børnehave start (2 år og 10 måneder)
 • Tilskuddet må højst udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private pasningsordning
 • Nordfyns Kommune yder i 2021 for de 0 til 2 årige 6.190  kr. pr. måned.
 • Der udbetales maksimalt 3 tilskud til samme husstand.
 • Tilskuddet udbetales månedsvis forud. Tilskuddet er skattefrit for jer som modtagere, men skattepligtigt for den, der passer barnet. Nordfyns Kommune underretter SKAT om de udbetalte tilskud.
 • Tilskuddet er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Er "frit valg"-barnet berettiget til søskendetilskud, vil beløbet blive lagt til og udbetalt sammen med den månedlige udbetaling. Tilskuddet vil blive indsat på modtagers NEM-konto.
 • Nordfyns Kommune indberetter indtægten til SKAT på de børnepassere
 • Før der kan ydes tilskud, skal I som forældre og den private pasningsordning indgå en pasningsaftale, som uploades, når der søges om tilskud på nemplads. Kommunen fører løbende tilsyn med ordningen.
 • Der ydes ikke tilskud til, at I kan ansætte en au pair, idet au pair-overenskomsten ikke er forenelig med ansættelse af en au pair til børnepasning efter Dagtilbudsloven § 80.
 • Hvis der sker ændringer i pasningsaftalen, eller den ophører, har i som forældre pligt til, at oplyse Pladsanvisningen om dette. Ydermere skal I opsige jeres plads hos den private pasningsordning.
 • Hvis tilskuddet til privat pasning bruges til at ansætte en ung pige i hjemmet - og ikke til for eksempel en privat pasningsordning uden for hjemmet - skal I enten registreres som arbejdsgivere eller i forvejen være selvstændige erhvervsdrivende. Det indebærer, at I skal betale udgifter til feriepenge, ATP og arbejdsskadeforsikring og således følge de almindelige regler for arbejdsgivere. I har pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet.
 • Forældre, der ansætter en privat børnepasser, anses for private arbejdsgivere. Der kan regnes forsikring for dagpenge under børnepasserens sygdom.

Ansøgning om tilskud

 • Ansøgningen skal ske via NemPlads
 • Tilskuddet kan ikke ydes med tilbagevirkende kraft.

Forskel mellem kommunalt dagtilbud og privat pasningsordning

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et kommunalt dagtilbud og er derfor ikke omfattet af de samme regler, som gælder for dagtilbud. Læs mere på de nedenstående fold ud bokse.

Dagtilbud og private pasningsordninger (Linker til ekstern side)

Optagelse

Kommunalt

Private pasningsordninger

I dagtilbud optages dit barn gennem en ansøgning på den digitale pladsanvisning. Pladsen anvises efter jeres ønsker og gældende visitationsregler.

Dit barn er sikret en plads i kommunen senest 2 måneder efter ansøgning.

I private institutioner skal du tage kontakt til lederen i det pågældende dagtilbud.

Det er den private pasningsordning/passer, der bestemmer om denne ønsker at optage dit barn. Skal dit barn i en privat pasningsordning indgår du, som forælder, og den private pasningsordning/passer sammen en juridisk bindende aftale i en kontrakt.

Nordfyns Kommune er ikke part i aftalen.

I kontrakten aftales alt om for eksempel opsigelses- og udmeldelsesvarsel, ferie, åbningstider med mere.


Udmeldelse

Kommunalt

Privat pasningsordning

Ønsker du at udmelde dit barn af et dagtilbud skal du gøre det på Nemplads. Du har løbende måned + en måneds udmeldelsesfrist.

De kommunale og selvejende dagtilbud kan ikke opsige barnet.

I private institutioner skal du tage kontakt til lederen.

Dit barn kan i en privat pasningsordning udmeldes eller opsiges inden for den varselsperiode, der er nedskrevet i pasningsaftalen. Udmeldelse sker til den private børnepasser IKKE på Nemplads.


Overgang mellem privat pasningsordning til dagtilbud

Kommunalt

Privat pasningsordning

Ønsker du at melde dit barn ud af et dagtilbud, skal du gøre det på den digitale pladsanvisning.

I private institutioner skal du tage kontakt til lederen.

Ønsker du at melde dit barn ud af en privat pasningsordning og overgå til et dagtilbud, så vær opmærksom på, at dit barn ikke kan være indmeldt to steder.

Dit barn kan overgå til dagtilbud når opsigelsesvarslet i din pasningsaftale ophører.Takster

Kommunalt

Privat pasningsordning

Priserne, også kaldet taksterne, for dagtilbud besluttes af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside.

I private institutioner skal du tage kontakt til lederen.

En privat pasningsordning er en selvstændig erhvervsdrivende, der selv bestemmer sine priser.


Betalingsmåneder

Betalingsmåneder

Kommunalt

Privat pasningsordning

I dagtilbud betaler du over 11 måneder i et år. Juli er betalingsfri.

I en privat pasningsordning betaler du over 12 måneder med mindre andet er aftalt.


Økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud

Kommunalt

Privat pasningsordning

I et dagtilbud kan du søge om økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud til dit barn.

I en privat pasningsordning har du ikke mulighed for at søge om økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud.


Pasning ved ferie, sygdom med mere

Kommunalt

Privat pasningsordning

I dagtilbud er der garanti for pasning ved ferie, sygdom og lukkedage Der er i private institutioner ikke garanti for pasning ved lukkedage.

I private institutioner skal du tage kontakt til lederen, hvis du ønsker at vide mere om forholdende ved ferie, sygdom med mere.

I en privat pasningsordning skal du som forælder selv varetage pasningen af dit barn ved lukkedage og sygdom med mindre andet er aftalt.


Pædagogiske læreplaner

Kommunalt

Private pasningsordninger

Dagtilbud skal tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer for børnene, der indenfor og på tværs af de 6 læreplanstemaer understøtter de pædagogiske mål for børnenes læring. Der stilles krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan og evaluering heraf.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde.

Private pasningsordninger skal tilrettelægges så de fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer, hvor der tages udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Der stilles ikke krav til udarbejdelse af en ramme for arbejdet med børns læring eller evaluering heraf.


Forældreindflydelse

Kommunalt

Private pasningsordninger

I dagtilbud er der krav om forældreindflydelse gennem forældrebestyrelser. Forældrebestyrelsen har mulighed for at få indflydelse på en række forhold i dagtilbuddet.

I private pasningsordninger er der ikke krav om forældreindflydelse og der er dermed ikke en forældrebestyrelse.


Frokostordning

Kommunalt

Private pasningsordninger

I dagtilbud skal der, hvis forældregruppen ønsker det, tilbydes et sundt frokostmåltid. Der afholdes valg om frokostordning hvert andet år. Dagplejen skal tilbyde sunde måltider hele dagen.

Det er op til den private pasningsordning, om der tilbydes et frokostmåltid.


Sprogvurdering

Kommunalt

Private pasningsordninger

I dagtilbud gennemføres der en sprogvurdering af dit barn, når det er omkring 3 år. Sprogvurderingen og sprogstimuleringen skal sikre, at dit barn fra en tidlig alder og frem til skolestart får den nødvendige støtte i sin dansksproglige udvikling, så barnet kan opnå et alderssvarende sprog til at trives og udvikles her og nu - og i forbindelse med overgangen til skolen.

Hvis du modtager tilskud til en privat pasningsordning skal dit barn sprogvurderes, når det er omkring 3 år.

Sprogvurderingen foregår som udgangspunkt i barnets hjem.

Er dit barn tosproget og vurderes at have behov for sprogstimulering, skal dit barn optages i et dagtilbud på 30 timer om ugen. Dagtilbudspladsen er gratis for dig som forælder indtil dit barn vurderes at have et alderssvarende sprog til at trives og udvikles.


Tilsyn

Kommunalt

Private pasningsordninger

Det er en dagtilbudskonsulent fra Børn- og ungeafdelingen i Nordfyns Kommune, der fører tilsyn med alle daginstitutioner. En ekstern leverandør vurderer sikkerheden på daginstitutionernes legepladser gennem aftale med kommunen. Derudover er der opsyn med daginstitutionernes brandforhold og sikkerhedsudstyr.

I dagplejen er det de pædagogiske dagtilbudsledere, der fører pædagogisk tilsyn/dialogisk kvalitetssamtale en gang årligt. Der er minimum et uanmeldt tilsyn årligt. I dagplejen laves der sikkerhedstilsyn, inklusiv gennemgang af legeredskaber en gang årligt.

Det er en pædagogisk konsulent, der fører tilsyn med de private pasningsordninger.

Der føres et pædagogisk-, et sikkerheds- og et uanmeldt tilsyn hvert år. Det vil sige minimum tre tilsyn årligt.

 


Uddannelse

Kommunalt

Private pasningsordninger

Det er et krav, at det pædagogiske personale i dagtilbuddene og i dagplejen efteruddannes løbende.

I private pasningsordninger er der ikke krav om uddannelse.


Tavshedspligt og skærpet underretningspligt

Kommunalt

Private pasningsordninger

Alle dagtilbud er underlagt tavshedspligt blandt andet for at beskytte dit barn og dig som forælder. Tavshedspligten gælder for alle offentligt ansatte - medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og pædagogstuderende.

Derudover har alle offentligt ansatte, der arbejder med børn og unge skærpet underretningspligt, som betyder, at de har pligt til at underrette de sociale myndigheder i tilfælde af svigt eller mistrivsel. Underretningspligten går forud for tavshedspligten.

Private pasningsordninger er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Private pasningsordninger har skærpet underretningspligt.

Underretningspligten går forud for tavshedspligten. Tavshedspligten gælder ifølge forvaltningslovens § 27, straffelovens § 152 og retssikkerhedslovens § 43. Underretningspligten og den skærpede underretningspligt gælder ifølge servicelovens § 153 og § 154.


Siden blev sidst opdateret 16.07.2020 af indholdsansvarlig MPETTE

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00