Nordfyns Vandværk

Information om Nordfyns Vandværk


21. september: Nordfyns Kommune indskærper dispensationens vilkår om fyldestgørende handleplan og varsler samtidigt et påbud om ny handleplan, såfremt der ikke modtages en fyldestgørende handleplan.

16. september: Nordfyns Kommune har modtaget en tidsplan fra Nordfyns Vandværk, som rammesætter tidsperspektivet for at etablere et nyt vandværk ved Pugholm, som ikke følger fristen for dispensationen. Handleplanen kan ses her.

15. september: Nordfyns Kommune har udsendt en pressemeddelelse, hvor administrationen udtrykker sin bekymring over udviklingen omkring Nordfyns Vandværk.

Der er sendt en brev til Nordfyns Vandværk den 15. september 2020, hvor administrationen udtrykker sin bekymring over udviklingen omkring Nordfyns Vandværk. Du kan læse brevet i sin fulde længde her.

2. september: Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til Nordfyns Vandværks forsøg. Forsøget omhandler rensning af oppumpet grundvand, der ledes til nedsivning nær vandværkets boringer.

31. august: Nordfyns Kommune har modtaget en skriftlig ansøgning om et pilotprojekt omkring rensning af drikkevandet med kulfilter.

28. august: Nordfyns Kommune svarede følgende på henvendelsen:

Vi har vendt din forespørgsel om et pilotprojekt med kulfiltrering af drikkevandet.

Som du beskrev projektet, så vil I gerne i en periode teste et kulfilter på drikkevandet. Pilotprojektet vil være i en lille skala og resultaterne herfra skal kvalificere en ansøgning om videregående vandbehandling ved kulfilter.

Pilotprojektet kræver en politisk godkendelse og en foreløbig tilladelse efter Vandforsyningsloven. Derfor skal I indsende en skriftlig ansøgning, der skal indeholde følgende:

  • Formål
  • Hvad skal resultaterne bruges til
  • Hvordan hænger det sammen med jeres handleplan
  • Projektbeskrivelse
  • Økonomisk overslag for pilotprojektet

Ansøgningen skal politisk behandles på baggrund af retningslinje 6 i vandforsyningsplanen for Nordfyns Kommune.

TMU holder møde 16. september 2020. For at punktet kan blive behandlet på det møde, skal vi have modtaget jeres materiale senest den 31. august 2020.

Det er nok mere realistisk at få det med på mødet den 7. oktober. I så fald skal vi have modtaget jeres materiale senest den 21. september 2020.

28. august: Nordfyns Kommune modtager en henvendelse fra Nordfyns Vandværk, der forespørger om hvad en pilotforsøg med kulfilter skal indeholde.

Opdateret den 27.8.2020

På baggrund af vandværkets orientering af 27. august 2020 bemærkes følgende:

Nordfyns Vandværk anfører, at Nordfyns Kommune i kommunens brev af den 25. marts 2020, henviser til en ny ansøgning fra Nordfyns Vandværk om etablering af et kulfilteranlæg. Det er korrekt, at der i en rammeansøgning fra Nordfyns Vandværk ansøges om blandt andet et kulfilteranlæg mv. Imidlertid er der aldrig, som Nordfyns kommune skriver i orienteringsbrevet til forbrugerne, indsendt en konkret ansøgning. Se svaret til Nordfyns Vandværk her.  

Der er således ikke truffet afgørelse i sagen. Som det fremgår af brevet, vil en konkret ansøgning i øvrigt kræve politisk behandling.

26.8.2020.

Information omkring handleplan på Nordfyns Vandværk

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at give Nordfyns Vandværks forbrugere en direkte orientering om de beslutninger, udvalget har truffet.

Da der er tale om kompliceret stof, så er du altid velkommen til at kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål. Kontaktoplysningerne finder du sidst i brevet.

Den gældende handleplan for at skaffe vand af drikkevandskvalitet

Teknik- og Miljøudvalget har senest behandlet handleplanen fra Nordfyns Vandværk den 1. april 2020. Den godkendte plan udgør den del, som Nordfyns Vandværk omtaler som;

  • Plan C - samarbejde om ny kildeplads med nabovandværker.

Der indgår ikke andre indsatser i den godkendte handleplan.

Beslutningen omkring handleplanen fra 1. april 2020 kan ses i sin helhed her.

Reinfiltration af oppumpet vand fra boringerne
Teknik- og Miljøudvalget har den 1. april  2020 besluttet, at reinfiltration af oppumpet vand (rensning af vandværkets kildefelt) kan køre videre som et forsøg, hvis der indsendes en fyldestgørende ansøgning.  Beslutningen kan ses her.

Men forsøget er ikke en del af handleplanen, da forsøgets langsigtede effekt er usikker.

Vandværket har sendt en ansøgning og administrationen har lavet et udkast til en tilladelse.

Administrationen har til hensigt at give en tilladelse, som vil gælde frem til 1. juni 2022, hvor vandværkets dispensation udløber.

Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om godkendelsen af forsøget på møde den 12. august 2020. Orienteringen med forslag til tilladelse kan ses her.

Rensning af vandet med kulfilter
Af Nordfyns Vandværks løbende orienteringer til forbrugerne kan det opfattes således, at Nordfyns Kommune har givet afslag til etablering af kulfilteranlæg. Imidlertid har vandværket aldrig indsendt en konkret ansøgning. Som følge heraf er der heller ikke truffet nogen afgørelse.

Hvis der modtages en ansøgning, så vil den blive politisk behandlet.

Teknik- og Miljøudvalget har den 15. januar 2020 alene besluttet at kulfiltrering ikke er en del af handleplanen. Beslutningen kan ses her.

Baggrunden er, at andre muligheder ikke er undersøgt grundigt nok endnu. Endvidere vil  et kulfilteranlæg ikke forbedre forsyningssikkerheden, hvorfor vandværkets samlede udfordring på lang sigt ikke vil være løst med et kulfilteranlæg.

Senere vil vandværket alligevel skulle investere i forsyningsledninger til andre kildefelter/eller vandværker. En samlet løsning skal derfor undersøges ordentligt først.

Vandanalyser og vurdering af vandkvalitet

Der er taget en del vandanalyser for nedbrydningsprodukterne CGA 108906, Desphenyl-Chloridazon og Methyl-Desphenyl-Chloridazon, som dispensationen omhandler. Grænseværdien for pesticider og nedbrydningsprodukterne fra disse er 0,1 µg/l.

Dispensationen for ikke at overholde grænseværdien til drikkevandet er udarbejdet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed som udtaler:

Styrelsen for Patientsikkerhed, vurderer således på det foreliggende grundlag, sammenholdt med Miljøstyrelsens vurdering af de to pesticider chloridazon-desphenyl/Methyl-desphenyl-chloridazon og CGA 108906, i de påviste koncentrationer i afgang vandværk, ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko ved indtag i den påtænkte dispensationsperiode

Indholdet af CGA 108906 har hele tiden været omkring grænseværdien. Siden 2019 har stoffet CGA 108906 overholdt grænseværdien.

Indholdet af Desphenyl-Chloridazon har i hele perioden overskredet grænseværdien for drikkevand. Den seneste måling viser et indhold på 1,9 µg/l. Altså 19 gange grænseværdien.

Det igangsatte tiltag med reinfiltration af oppumpet vand har vist en reduktion af indholdet af Desphenyl-Chloridazon i boringerne. På denne baggrund har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at der kan ansøges om et forsøg.

Methyl-Desphenyl-Chloridazon har varieret i den periode, hvor man har analyseret for stoffet. Den sidste måling viser et indhold på 0,24 µg/l. Altså 2,4 gange over grænseværdien.

Kommunens rolle og vandværkets rolle

Kommunen har indledningsvis undersøgt de juriske forhold omkring kommunens rolle.

Nordfyns Kommune er tilsynsmyndighed og har derfor ansvaret for, at føre tilsyn med, at vandværket opfylder lovgivningen. Hvis vandværket ikke opfylder lovgivningen, skal kommunen påbyde vandværket at rette op på forholdet.

Hvis forholdet drejer sig om drikkevandskvaliteten, rådfører kommunens sig med Styrelsen for Patientsikkerhed inden kommunen træffer en afgørelse.

Et alment privat vandværk er en privat virksomhed med vedtægter og interne arbejdsgange. Det er bestyrelsens ansvar, at driften af vandværket lever op til lovgivningen.  

Liste med adresser til at sende dette brev, er trukket ud på baggrund i de ejendomme, som ligger indenfor Nordfyns Vandværks forsyningsområde. Hvis du har egen drikkevandsforsyning, beder vi dig se bort fra dette brev.


Siden blev sidst opdateret 22.09.2020 af indholdsansvarlig TALNOR

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00