FAQ om spildevand i åbent land

Hvad koster en bundfældningstank ?

En bundfældningstank koster typisk 10.000-20.000 kr. alt afhængig af størrelse, og om tanken er med indbygget pumpe.

Hvem står for tømning af bundfældningstanken ?

Det gør Vandcenter Syd. I Nordfyns Kommune er der en obligatorisk tømningsordning, som administreres af Vandcenter Syd. Man får tømt bundfældningstanken én gang om året af det firma, som Vandcenter Syd har en aftale med. I skrivende stund er det slamsugerfirmaet FKS-Slamson.

Borgeren skal selv betale for tømning af bundfældningstanken.

Ejendomme, der etablerer godkendte spildevandsanlæg, tilmeldes automatisk tømningsordningen,når anlægget færdigmeldes.

Er man på kontrakt, sørger VCS for tømningen, og betaler for det.

Kan jeg blive fritaget for tømningsordningen?

Det er kun ubeboede ejendomme, som kan få dispensation fra tømningsordningen.

Henvendelse skal ske til kommunen, som herefter underretter Vandcenter Syd. Dispensation kan gives for 1 år ad gangen.

Hvad skal man vælge: Anlæg / kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen?

Vi anbefaler ikke det ene frem for det andet.

Generelt kan det siges, at man skal gøre sig nogle overvejelser omkring økonomi, og hvor meget besvær man vil have med at etablere og vedligeholde et anlæg.

Afstandskrav fra vej til minirenseanlæg?

De vejledende afstandskrav fra minirenseanlæg til vejskel er 5 m.

Hvem betaler ved kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen?

Vandcenter Syd A/S betaler for etableringen og driften af et minirenseanlæg. Du skal selv betale for alt kloakarbejde til og med bundfældningstanken.

I kontrakten kan man se, hvad man selv skal stå for, og hvad VCS betaler.

Hvad hvis der kommer flere personer til, end anlægget er dimensioneret til - f.eks. ved salg til en stor familie ?

Normalt er anlæggene dimensioneret til 5 PE, hvilket svarer til 5 voksne personer. Hvis man har kontraktligt medlemskab, og der bliver behov for at større anlæg, vil Vandcenter Syd betale dette.

Kan det betale sig at overdimensionere bundfældningstanken?

De vejledende krav for bundfældningstanke er 2 m².

Der er gode erfaringer med at etablere bundfældningstanke på min. 3 m³.

Hvis man vurderer, at der på sigt kan blive behov or at 10 PE anlæg, kan det være fornuftigt allerede at etablere en 4 m³ bundfældningstank.

M³-prisen - hvad med erhverv? Evt. bimåler?

Det er kun erhverv, der kan få opsat en bimåler. Det fremgår af betalingsvedtægten.

Er man på kontrakt, kan man henvende sig herinde.

Må man opsamle vand fra renseanlægget og anvende til havevanding?

Genanvendelse af spildevand fra minirenseanlæg er ikke udbredt i Danmark. Vandet kan indeholde bl.a. E-coli bakterier, og det skal derfor behandles inden det evt. anvendes til havevanding. Dette kan gøres ved f.eks. uv-behandling eller ozonbehandling.

Hvor skal anlægget ligge? Hvem bestemmer ved kontraktligt medlemskab?

Ved kontraktligt medlemskab aftales placeringen af anlægget i samarbejde mellem Vandcenter Syd A/S og ejeren af ejendommen.

Vandcenter Syd A/S anbefaler en 3 m³ tank. Er det et krav?

Nej, men der er gode erfaringer med 3 m³ tank.

Hvorfor er spildevandsafgiften for SOP billigere end SO?

Spildevandsafgiften for minirenseanlæg er en statsafgift. Den er indrettet således, at man betaler mere desto mere man bidrager til forureningen i vandløb. SOP-anlæg renser også for fosfor (P = phosphor), og man betaler derfor mindre end SO-anlæg.

Er afgifterne til kommunen?

Nej, afgiften opkræves af kommunen for staten.

Min nabo har fået varsel, jeg har ikke. Kan jeg forvente et påbud senere?

Grunden til, at du ikke har fået et påbud, kan være, at du er registreret med en anden renseløsning i BBR.

Det kan også være, at Jeres ejendomme leder til to forskellige recipienter. Hvis du allerede har etableret en godkendt renseløsning, vil du ikke få et påbud senere. Hvis du ikke har etableret en renseløsning, vil din ejendom måske blive inddraget i en næste spildevandsplan.

Er nedsivningsanlæg fremtidssikret?

Levetiden for et nedsivningsanlæg vurderes typisk til 20 år. Man skal være opmærksom på, at anlægget ikke overbelastes. Det er ikke noget, der tyder på, at nedsivningsanlæg vil blive forbudt i Danmark.

Hvorfor er nedsivningsanlæg forbudt i Tyskland?

Efter samtale med Naturstyrelsen har vi fået oplyst, at nedsivningsanlæg ikke er forbudt i Tyskland. Naturstyrelsen fortalte desuden, at der findes en europæisk standard for nedsivningsanlæg.

Hvor bliver fosforen af?

I forbindelse med nedsivningsanlæg bindes fosfor til jorden. I minirenseanlæg udfældes fosfor ved en kemisk proces. Ved pileanlæg bliver fosforen både bundet til jorden og optaget af pilene.

Driftsomkostninger?

De typiske driftsomkostninger ved et vandforbrug på 120 m³ er:
• Nedsivningsanlæg: 900 kr.
• Minirenseanlæg: 3.000 kr.
• Pileanlæg: 800 kr.
• Beplantet filteranlæg: 1.000 kr.
• Kontrakt med Vand Center Syd: 3.700 kr.
I omkostningerne er indregnet spildevandsafgift, el, omkostninger for tømning af bundfældningstanke og serviceaftale.

Levetid for anlæg?

Den anslåede levetid på nedsivningsanlæg, minirenseanlæg m.m. er 20-40 år.

Forpligtet til eftersyn? Hvem?

Det er kun ved minirenseanlæg, hvor der er krav om en serviceaftale og årlige prøvemålinger af spildevandet.

Hvem har ansvaret for anlægget?

Ejeren af anlægget har ansvaret. Hvis der er indgået kontrakt med Vand Center Syd, har Vand Center Syd ansvaret.

Ejer skal dog være opmærksom på at få anlægget forsikret jfr. kontrakten.

Hvorfor er alle ikke på forsyningens kloak?

Det vil være uforholdsmæssigt dyrt at slutte alle ejendomme på forsyningens kloak. Der kan desuden opstå tekniske problemer ved ejendomme langt væk fra øvrig bebyggelse, da der ikke kan sikres et tilstrækkeligt flow af spildevand.

Er tilslutningsbidraget ens i alle kommuner?

Tilslutningsbidraget er forskelligt fra forsyningsselskab til forsyningsselskab, og derfor også forskelligt fra kommune til kommune.

Påtænkes det at udvide hovedledningen?

Kloaksystemet udvides løbende i forbindelse med den nuværende spildevandsplan. I forbindelse med en kommende spildevandsplan vil der også blive vurderet, om det kan være hensigtsmæssigt at inddrage flere ejendomme til offentlig kloak. Det f.eks. være nogle af de ejendomme, der bliver en del af en kommende national vandplan, der bliver inddraget. Ejendomme, der allerede har etableret godkendte renseanlæg vil ikke blive oplagt at skulle tilslutte sig offentlig kloak.

Kan man selv betale for at tilslutte sig offentlig kloak?

Ja det kan man. Ret henvendelse til VandCenter Syd A/S og snak nærmere med dem. Det kan man i princippet godt, men det skal være teknisk muligt. Man skal stadig betale tilslutningsafgift.

Kan man afproppe drænet og lede spildevandet ud i skovbunden?

Nej – denne konstruktion er ikke lovlig. Der kan ikke opnås godkendelse af kommunen til en sådan løsning.

Hvorfor skal vi lave egen renseløsning nu, når ejendomme i kloakopland kan vente til senere?

Forsyningens kloak etableres løbende. Rent praktisk er man nødt til at dele det hele lidt op i etaper. Ellers ville det være meget uhensigtsmæssigt i forhold til administration og anlæg.

Når Vandcenter Syd etablerer et minirenseanlæg – hvad med den jord der graves op?

Der aftales en anden placering af jorden på matriklen ellers køres den væk.

Pileanlæg – afbrænding af pil skal asken på Kommunekemi?

Nej, asken skal ikke på Kommunekemi. Asken kan afleveres på genbrugspladsen. Hvis asken ikke indeholder for høje koncentrationer af metaller kan den spredes på jorden som gødning. Hvis asken skal spredes på jorden skal det gøres i et tyndt lag over et stort areal. Asken fra et års produktion af pil må spredes over 700 m2.

Siden blev sidst opdateret 12.12.2019 af indholdsansvarlig RNN

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00