Håndtering af regnvand på egen grund

Hvorfor holde regnvandet på egen grund?

Lokal håndtering af regnvand nedbringer belastningen på kloaksystemerne under regnvejr. Det bidrager til at mindske overløbet af spildevand til vandløbene og dermed mindre forurening af vandområderne.

Desuden øger det dannelsen af grundvand til gavn for eftertiden, når regnvandet f.eks. nedsives lokalt i stedet for at blive ledt til renseanlægget. Derudover vil en mindre tilførsel af regnvand til renseanlæg føre til en bedre spildevandsrensning.

Lokal afledning af regnvand, også kaldet LAR, kan f.eks. være regnbed, lavning i græsplæne eller faskine.

Ansøgning om nedsivning af regnvand

Grundejere må selv etablere anlægget til nedsivning af regnvand med tilhørende kloakledninger til afledning af regnvand fra tage. Alle øvrige anlæg til afledning af overfladevand, herunder afkobling og tilslutning til kloaksystemet, skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Du ansøger om nedsivning af regnvand via byg og miljø, www.bygogmiljoe.dk. Her skal du vælge at oprette et nyt projekt, finde din adresse i søgefeltet og derefter søge efter den ansøgningstype, der hedder: Nedsivning af tag- og overfladevand.

Alternativt kan du indsende en ansøgning på mail til teknisk@nordfynskommune.dk, skriv ”att.: sagsbehand-ler for Nedsivning af tag- og overfladevand” i emnefeltet.

Vejledninger

Vi anbefaler, at du orienterer dig på LAR i Danmarks hjemmeside. Der er en god beskrivelse af forskellige muligheder for nedsivningsanlæg samt hjælp og vejledning til dimensionering af nedsivningsanlægget.

Lokal afledning af regnvand kan ske på mange forskellige måder. Afledningen af regn bør planlægges på en sådan måde, at der kun sjældent sker opstuvning til terræn, og at der – når vandet opstuver på terræn - er tænkt på en ”Plan B”, så regnvand på terræn kan håndteres/bortledes uden at gøre skade.

Delvis udtræden og refusion af tilslutningsbidrag

Bor du i fælleskloakeret område, hvor både spildevand og regnvand fra din ejendom afledes til den samme kloakledning, kan du få en del af dit tilslutningsbidrag refunderet ved at afkoble dit regnvand fra kloakken, og i stedet håndtere det på din egen grund.

Refusionen udgør op til 40 % af den til enhver tid gældende sats for tilslutningsbidraget til fælleskloak. Refusionen foretages af VandCenter Syd, og vil ske til din Nem-konto.

For at kunne udtræde helt eller delvist af spildevandsforsyningen, skal følgende forudsætninger være op-fyldt:

  • Din ejendom skal ligge i et område der i spildevandsplanen er udpeget som område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på delvist at ophæve tilslutningspligten. Ved delvis udtrædelse forstås for eksempel frakobling af tagvand fra fælleskloak.
  • Der skal være enighed om udtræden mellem grundejeren og VandCenter Syd
  • Kloakforsyningens samlede økonomi må ikke forringes væsentligt
  • Kloakforsyningen skal fortsat kunne fungere teknisk forsvarligt
  • Der skal forinden indhentes en tilladelse hos kommunen til en alternativ bortskaffelse/afledning af tag- og overfladevandet.

I Nordfyns Kommune kan alle ejendomme beliggende i fælleskloakerede oplande udtræde med deres tagvand, som de så herefter håndterer lokalt på grunden. Udpegede områder fremgår af spildevansplanen

Refusion af tilslutningsbidrag forudsætter, at der indhentes tilsagn fra Vandcenter Syd til at afkoble regnvand fra fælleskloakken. Tilsagn kan søges via denne formular. Du kan læse mere om, hvordan du ansøger om afkobling af regnvand fra fælleskloak på VandCenter Syds hjemmeside.

Når du har modtaget forhåndstilsagn fra VandCenter Syd, skal du søge Nordfyns Kommunen om nedsivningstilladelse. Se ovenstående afsnit.

Når afkoblingen er foretaget, skal du og kloakmesteren udfylde og indsende en færdigmelding til kommunen, så vi kan se, at afkoblingen af dit regnvand er gennemført. Når vi har modtaget færdigmeldingen, sender vi den videre til VandCenter Syd, som herefter vil refundere tilslutningsbidraget for regnvandet.

Siden blev sidst opdateret 19.08.2019 af indholdsansvarlig RNN

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00